ICA Gruppens delårsrapport Q3

Report this content

Stabil resultatutveckling - ICA banken i samarbete om nytt hypoteksbolag

Tredje kvartalet 2019

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 29 818 Mkr (28 846), en ökning med 3,4 procent
  • Rörelseresultatet exkl. jämförelsestörande poster var 1 599 Mkr (1 499). Omräknat enligt IFRS 16, uppgick rörelseresultatet 2018 till 1 549 Mkr
  • Periodens resultat uppgick till 1 202 Mkr (1 082)
  • I resultatet ingår resultat från avyttringar samt nedskrivning av anläggningstillgångar med netto -4 Mkr (-96)
  • Resultat per aktie var 5,96 kr (5,36)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1 915 Mkr (1 071)
  • Exklusive ICA Banken uppgick kassaflödet till 2 342 Mkr (583). Omräknat enligt IFRS 16, uppgick kassaflödet exklusive ICA Banken 2018 till 1 467 Mkr
  • ICA Banken tecknar avtal med partnerbolag om gemensamägt hypoteksbolag

Händelser efter kvartalets utgång

  • Inga väsentliga händelser har ägt rum efter kvartalets utgång

Ur hållbarhetsrapporten

Utöver vårt fokus på de långsiktiga hållbarhetsmålen pågår det ett intensivt arbete på stor bredd i hållbarhetsarbetet. Exempelvis är vi i full gång med att påbörja implementeringen av vår nya bränslestrategi med målsättningen att alla godstransporter i koncernen ska vara fossilfria senast 2030 och i de tre storstadsområdena redan 2025. Det pågår också många aktiviteter inom ramen för vår ambition att bidra till ett cirkulärt och hållbart plastsystem.

Kommentar från ICA Gruppens Vd Per Strömberg:

Vi kan idag rapportera ännu ett bra kvartal med genomgående stabil resultatutveckling. Undantaget är Apotek Hjärtat där försäljning och resultat i kvartalet dessvärre påverkats negativt av de störningar vi haft under uppstarten av det automatiserade lagret i Norrköping. En spännande nyhet som vi annonserade i september är att ICA Banken har skrivit avtal om att tillsammans med fyra långsiktiga och starka partners starta ett nytt hypoteksbolag, för att erbjuda bolån i den svenska marknaden. Ett framtidsprojekt, som stärker vår position på bankmarknaden och ger oss ökade möjligheter att skapa intressanta helhetslösningar för våra kunder.”

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: +46 (0)10 422 52 52
Frans Benson, IR-direktör, telefon: +46 (0)8 561 500 20

icagruppen.se

Denna information är sådan information som ICA Gruppen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värde-pappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande torsdagen den 24 oktober 2019, kl 07:00.

ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. För mer information se icagruppen.se

Taggar: