ICA Gruppens delårsrapport Q3

Report this content

Stabilt i en turbulent omvärld

Tredje kvartalet 2020

  • Koncernens nettoomsättning ökade med 5,3 procent till 31 400 Mkr (29 818)
  • Rörelseresultatet exkl. jämförelsestörande poster ökade med 6,2 procent till 1 698 Mkr (1 599)
  • Koncernens försäljning och rörelseresultat har påverkats av den pågående covid-19 pandemin. ICA Sverige har gynnats medan övriga segment har påverkats negativt. Sammantaget bedöms rörelseresultateffekten i tredje kvartalet ha uppgått till cirka     -15 Mkr
  • Periodens resultat uppgick till 1 302 Mkr (1 202)
  • Resultat per aktie uppgick till 6,45 kr (5,96)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten exklusive ICA Banken var 1 752 Mkr (2 342)
  • Extra bolagsstämma den 22 september fattade beslut om utdelning av 6 kr per aktie, vilket var andra delen av årets utdelning på totalt 12 kr per aktie

Händelser efter kvartalets utgång

  • Inga händelser efter kvartalets utgång

Ur hållbarhetsrapporten

ICA Gruppens utsläpp av växthusgaser har minskat med 74 procent rullande 12 månader jämfört med basåret 2006. Under rapporteringsperioden har utsläppen minskat tack vare en successivt ökad användning av köldmedia med lägre klimatpåverkan i butiksled samt övergång till förnybar el i Rimi Baltic. Utsläppen av växthusgaser minskar kontinuerligt och trenden talar för att ICA Gruppen kommer att nå målet om klimatneutralitet genom att i den egna verksamheten ha minskat utsläppen med minst 70 procent vid utgången av 2020 och klimatkompensera för resterande utsläpp.

Kommentar från ICA Gruppens Vd Per Strömberg:

Vi ser i stort samma mönster detta kvartal som i det föregående. Stark volymtillväxt för ICA Sverige medan försäljningsutvecklingen är svagare för Rimi Baltic och Apotek Hjärtat. Resultatmässigt hade dock Rimi Baltic ett starkt kvartal. Den uppdaterade marknadsvärderingen av vår fastighetsportfölj visar på en fortsatt stabil utveckling.

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: +46 (0)10 422 52 52
Frans Benson, IR-direktör, telefon: +46 (0)8 561 500 20

icagruppen.se

Denna information är sådan information som ICA Gruppen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värde-pappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande fredagen den 23 oktober 2020, kl 07:00.

ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. För mer information se icagruppen.se