Kommuniké från ICA Gruppens årsstämma 2019

Report this content

ICA Gruppens årsstämma 2019 ägde rum torsdagen den 11 april på Quality Hotel Friends, Råsta Strandväg 1, Solna. 235 aktieägare, medarbetare och gäster deltog i årsstämman, som leddes av styrelsens ordförande Claes-Göran Sylvén.

ICA Gruppens årsstämma beslutade om föreslagen utdelning om 11,50 kr per aktie för räkenskapsåret 2018. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till måndagen den 15 april 2019. Utdelning beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB torsdagen den 18 april 2019.

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Cecilia Daun Wennborg, Andrea Gisle Joosen, Fredrik Hägglund, Jeanette Jäger, Magnus Moberg, Fredrik Persson, Claes-Göran Sylvén och Anette Wiotti. Till nya styrelseledamöter valdes Bo Sandström och Lennart Evrell. Som styrelsens ordförande omvaldes Claes-Göran Sylvén. Göran Blomberg och Bengt Kjell avböjde omval.

Det totala arvodet till styrelsen fastställdes till 6 100 000 kronor, varav 1 150 000 kronor till styrelsens ordförande och 550 000 kronor till var och en av övriga stämmovalda ledamöter. Vidare beslutades att 1 175 000 kronor ska sättas av för utskottsarbete. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Som revisor omvaldes det registrerade revisorsbolaget KPMG AB. KPMG AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Thomas Forslund kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen samt beviljade ansvarsfrihet för ICA Gruppens styrelseledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2018.

Årsstämman beslutade om principer för utseende av valberedningen i enlighet med valberedningens förslag. Årsstämman beslutade om principer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Ersättningarna ska utgöras av fast lön, pension samt av två rörliga ersättningssystem i form av kontant bonus, varav det ena löper på ett år och det andra på tre år.

På årsstämman intervjuades Vd Per Strömberg av ekonomijournalisten Mia Odebas om ICA Gruppens verksamhet. En inspelad version av intervjun kommer att finnas tillgänglig på www.icagruppen.se/arsstamma-2019

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: +46 (0)10 422 52 52
Frans Benson, IR direktör, telefon: +46 (0)8 561 500 20

ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även Hemtex. För mer information se icagruppen.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar