Kommuniké från ICA Gruppens årsstämma 2021

Report this content

ICA Gruppen har hållit årsstämma den 15 april 2021. I syfte att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19 genomfördes stämman med enbart poströstning, utan fysiskt deltagande.

Ordförande och verkställande direktör har gett sin syn på verksamheten i ett anförande som finns tillgängligt på ICA Gruppens hemsida, www.icagruppen.se

ICA Gruppens årsstämma beslutade om föreslagen utdelning om 13 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till torsdagen den 19 april 2021. Utdelning beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB tisdagen den 22 april 2021.

Årsstämman beslutade om nyval av Charlotte Svensson samt omval av styrelseledamöterna Cecilia Daun Wennborg, Andrea Gisle Joosen, Fredrik Hägglund, Magnus Moberg, Fredrik Persson, Anette Wiotti, Bo Sandström och Lennart Evrell. Som styrelsens ordförande omvaldes Claes-Göran Sylvén.

Det totala arvodet till styrelsen fastställdes till 6 420 000 kronor, varav 1 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 580 000 kronor till var och en av övriga stämmovalda ledamöter. Vidare beslutades att 1 175 000 kronor ska sättas av för utskottsarbete. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Som revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget KPMG AB. KPMG AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Helena Arvidsson Älgne kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen samt beviljade ansvarsfrihet för ICA Gruppens styrelseledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2020. Därtill beslutade årsstämman att godkänna styrelsens förslag till ersättningsrapport avseende 2020.

Årsstämman beslutade om principer för utseende av valberedningen i enlighet med valberedningens förslag.

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: +46 (0)10 422 52 52
Frans Benson, IR direktör, telefon: +46 (0)8 561 500 20

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar