Kvartalsrapport april-juni 2002

Report this content

Kvartalsrapport april-juni 2002 · Intäkterna ökade med 77,1 procent till 46,4 (26,2) mkr · Resultat före avskrivningar 1,6 (-0,3) mkr · Resultat efter finansiella poster -1,9 (-1,6) mkr · Totalt kassaflöde -1,3 (-1,5) mkr Viktiga händelser under andra kvartalet Under andra kvartalet var efterfrågan på koncernens logistiktjänster fortsatt god. Bl a förlängdes avtalen med ett flertal större kunder. Transporter av datautrustning ökade markant. Omstrukturering av koncernen med anledning av genomförda företagsförvärv fortgår planenligt. Kostnader för detta arbete belastar resultatet. Under andra kvartalet genomfördes flyttning av verksamheten i Örebro till nya lokaler. Ett åtgärdsprogram har initierats under perioden för att reducera produktions- och omkostnaderna i koncernens samtliga delar. Koncernens omsättning och resultat Nettoomsättningen under andra kvartalet ökade med 77,1 procent och uppgick till 46.450 (26.235) tkr. ICM Söderblocket bidrog med 14.851 tkr i ökad omsättning under perioden. Borträknat denna förvärvade omsättning var tillväxten 20,4 procent. Resultatet före avskrivningar uppgick till 1.633 (-338) tkr. Periodens resultat efter finansiella poster uppgick till -1.882 (-1.603) tkr. Under hösten 2000 inleddes en expansionsfas i koncernen som bl a har resulterat i etableringar i Örebro och Göteborg, ägarspridning, marknadsnotering av moderbolagets aktie samt förvärv av ICM Söderblocket. Dessa aktiviteter har medfört en omsättningsökning. Kostnader för genomförandet av den planerade expansionen har fortsatt att belasta resultatet under andra kvartalet 2002. De senaste årens inhemska konjunkturläge har påverkat transportmarknaden negativt avseende såväl pris som volym. Händelserna i USA under hösten 2001 har haft en dämpande effekt på den internationella flyttransportmarknaden. Trots den negativa utvecklingen på koncernens marknader har rörelsens intäkter och operativa resultat före avskrivningar förbättrats under andra kvartalet jämfört med samma period föregående år. Finansiell ställning Balansomslutningen vid periodens slut uppgick till 88.006 (47.857) tkr och soliditeten till 12,2 (28,4) procent. Den ökade balansomslutningen och lägre soliditeten härrör främst från förvärvet av ICM Söderblocket. Under andra kvartalet uppgick det totala kassaflödet till -1.341 (- 1.513) tkr. Ökad fakturering har bundit rörelsekapital i kundfordringar. Det negativa kassaflödet från den löpande verksamheten har kompenserats av ett positivt kassaflöde från försäljningar av anläggningstillgångar samt ökad upplåning. Likvida medel vid periodens slut uppgick till 817 tkr jämfört med 1.859 tkr vid årets början. Investeringar Under andra kvartalet 2002 uppgick investeringar i anläggningstillgångar till 3.528 (1.291) tkr varav 2.642 (1.126) tkr finansierades med finansiella leasingavtal. Under perioden avyttrades anläggningstillgångar för 1.720 (36) tkr. Investeringarna har genomförts planenligt i syfte att modernisera fordonsflottan. Moderbolaget Nettoomsättningen i moderbolaget uppgick till 1.468 (1.510) tkr. Resultatet efter finansiella investeringar uppgick till -122 (38) tkr. Likvida medel vid periodens slut uppgick till 4 (10) tkr. Några investeringar av större omfattning har ej genomförts under perioden. Bolaget har 2.500.000 st aktier och 2.500.000 kr i aktiekapital. Aktien är noterad vid AktieTorget och antalet aktieägare är omkring 175 st. Utsikter 2002 Stark efterfrågan på bolagets tjänster, tillsammans med effekten av genomförda företagsförvärv, gör att tillväxten bedöms bli hög för ICM under 2002. Ledningens bedömning är att verksamheten under 2002 genererar ett positivt resultat före avskrivningar och ett positivt kassaflöde. Pågående omstruktureringsåtgärder och kostnadsbesparingar förväntas ge effekt mot slutet av året varför ett positivt nettoresultat bör kunna uppnås för kvartal fyra. Nästa rapporttillfälle m m Nästa rapporttillfälle, för kvartal tre, är den 24 oktober. Redovisningsprinciperna i denna rapport överensstämmer med dem som tillämpades i senaste årsredovisningen. Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer. Stockholm den 8 augusti 2002 Bo Svedberg Verkställande direktör För ytterligare information: ICM Logistik AB, VD Bo Svedberg, telefon: 08-445 70 95, mobil: 0733 - 25 77 26, e-post: bo.svedberg@icm.se. Bolagets hemsida har adressen www.icm.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/08/20020808BIT00130/wkr0001.doc The full report http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/08/20020808BIT00130/wkr0002.pdf The full report

Dokument & länkar