Kvartalsrapport juli-september 2002

Report this content

Kvartalsrapport juli-september 2002 · Intäkterna ökade med 60,0 procent till 51,5 (32,2) mkr · Resultat före avskrivningar 5,0 (1,2) mkr · Resultat efter finansiella poster 1,3 (-0,1) mkr · Totalt kassaflöde -0,7 (-0,8) mkr Viktiga händelser under tredje kvartalet Tredje kvartalet kännetecknades av fortsatt hög efterfrågan på koncernens logistiktjänster. Internationella bohagstransporter redovisade en särskilt hög fakturering. Den kraftiga ökningen är främst hänförlig till säsongsvariationer inom affärsområdet, men även ökad försäljning till nya och befintliga kunder har haft en positiv effekt. Vidare utgjorde transporter och installation av datautrustning en hög andel av tillväxten. Omstrukturering av koncernen med anledning av genomförda företagsförvärv fortgår planenligt. Den höga omsättningen och genomförda kostnadsbesparingar har haft en positiv inverkan på resultatet under tredje kvartalet. Koncernens omsättning och resultat Nettoomsättningen under tredje kvartalet ökade med 60,0 procent och uppgick till 51.468 (32.159) tkr. ICM Söderblocket bidrog med 12.879 tkr i ökad omsättning under perioden. Borträknat denna förvärvade omsättning var tillväxten 20,0 procent för koncernen. Resultatet före avskrivningar uppgick till 4.986 (1.195) tkr. Periodens resultat efter finansiella poster uppgick till 1.296 (-98) tkr. Förvärvet av ICM Söderblocket under inledningen av året har medfört en kraftig tillväxt för koncernen som nu omfattar cirka 200 medarbetare och närmare 130 fordon verksamma på 6 orter i landet. Expansionen har också medfört att kostnader för omstrukturering och integration av nya verksamheter har belastat resultatet. Nettoomsättningen för perioden januari-september uppgick till 139.469 (88.731) tkr vilket innebar en tillväxt motsvarande 57,2 procent. Borträknat förvärvade enheter var tillväxten 13,8 procent. Resultatet före avskrivningar under perioden januari-september uppgick till 8.750 (1.604) tkr och efter finansiella poster till -1.248 (-2.323) tkr. Finansiell ställning och kassaflöde Balansomslutningen vid periodens slut uppgick till 90.613 tkr jämfört med 50.243 tkr och soliditeten till 12,8 procent jämfört med 26,1 procent vid årets början. Den ökade balansomslutningen och lägre soliditeten härrör främst från förvärvet av ICM Söderblocket. Under tredje kvartalet uppgick det totala kassaflödet till -662 (-797) tkr. Det förbättrade resultatet har haft en positiv effekt på kassaflödet medan ökad fakturering har bundit rörelsekapital i kundfordringar. Negativt kassaflöde från den löpande verksamheten har kompenserats av ett positivt kassaflöde från ökad upplåning. Likvida medel vid periodens slut uppgick till 155 tkr jämfört med 1.859 tkr vid årets början. Outnyttjad checkkredit uppgick till 4.763 tkr. Investeringar Under tredje kvartalet 2002 uppgick investeringar i anläggningstillgångar till 1.632 (589) tkr varav 1.151 (276) tkr finansierades med finansiella leasingavtal. Under perioden avyttrades anläggningstillgångar för 110 (0) tkr. Investeringarna har genomförts planenligt i syfte att modernisera fordonsflottan. Moderbolaget Nettoomsättningen i moderbolaget uppgick under perioden januari- september till 4.934 (5.216) tkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 285 (298) tkr. Likvida medel vid periodens slut uppgick till 1 tkr jämfört med 12 tkr vid årets början. Några investeringar av större omfattning har ej genomförts under perioden. Bolaget har 2.500.000 st aktier och 2.500.000 kr i aktiekapital. Aktien är noterad vid AktieTorget och antalet aktieägare är omkring 175 st. Utsikter 2002 Stark efterfrågan på bolagets tjänster, tillsammans med effekten av genomförda företagsförvärv, gör att tillväxten blir hög för ICM under 2002. Pågående omstruktureringsåtgärder och kostnadsbesparingar förväntas ge fortsatt effekt resten av året varför ett positivt nettoresultat bör kunna redovisas för kvartal fyra. Nästa rapporttillfälle m m Nästa rapporttillfälle, som avser bokslutskommuniké för 2002, är den 13 februari 2003. Redovisningsprinciperna i denna rapport överensstämmer med dem som tillämpades i senaste årsredovisningen. Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer. Stockholm den 24 oktober 2002 Bo Svedberg Verkställande direktör ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT00320/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT00320/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar