AroCell AB (publ) riktar offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i IDL Biotech AB (publ)

Report this content

IDL Biotech AB (”IDL”) uppmärksammar härmed bolagets aktieägare på att att AroCell AB (publ) ("AroCell") idag har lämnat ett uppköpserbjudande till dem att överlåta samtliga aktier i IDL till AroCell i utbyte mot 0,63 AroCell-aktier för varje aktie i IDL ("Erbjudandet"). Erbjudandet värderar varje aktie i IDL till cirka 3,75 kronor och samtliga aktier i IDL till cirka 236 750 230 kronor. Acceptfristen för Erbjudandet förväntas inledas omkring den 5 juni 2021 och avslutas omkring den 28 juni 2021. Erbjudandet är bland annat villkorat av att det accepteras i sådan utsträckning att AroCell blir ägare till aktier som representerar minst 90 procent av det totala antalet utestående aktier i IDL.

Erbjudandet återfinns i sin helhet på AroCells hemsida: www.arocell.com

Aktieägare närstående IDL:s styrelseledamöter Jerker Swanstein, Malin Ruijsenaars och Dan Olsson, tillsammans representerandes 69 procent av aktierna i IDL, har oåterkalleligt åtagit sig att acceptera Erbjudandet (se vidare under avsnittet ”Åtaganden från aktieägare i IDL” i AroCells pressmeddelande), varför Jerker Swanstein, Malin Ruijsenaars och Dan Olsson inte kommer att delta i IDL:s utvärdering av eller beslut om Erbjudandet. De kvarvarande oberoende styrelseledamöterna i IDL, Eva Sjökvist Saers och Per-Anders Abrahamsson, har bildat en budkommitté som kommer att företräda bolaget i samband med Erbjudandet (den ”Oberoende Budkommittén”).

Den Oberoende Budkommittén har i enlighet med Takeover-reglerna gett Grant Thornton i uppdrag att avge ett värderingsutlåtande (en så kallad fairness opinion) avseende Erbjudandet. Den Oberoende Budkommittén kommer att offentliggöra sin uppfattning om Erbjudandet och skälen för denna uppfattning, samt värderingsutlåtandet, senast två veckor före acceptfristens utgång. 

Gunnar Wahlberg, VD IDL Biotech, kommenterar budet på följande sätt: “IDLs produkter ger stor patientnytta och medverkar till kostnadseffektiv diagnostik. Tillsammans med AroCell ser jag att bolagens sammanslagna kompetens skulle stärka detta ytterligare. Bolagen kompletterar varandra väl och skapar goda förutsättningar för att utveckla verksamheten.”

Redeye AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare till IDL Biotech AB (publ) i samband med Erbjudandet.

För ytterligare information kontakta:
IDL Biotech AB (publ)
idlbiotech@idl.se
+46 8 799 67 50

IDL Biotech AB är ett publikt svenskt bioteknikbolag, specialiserat på in vitro-diagnostik inom onkologi och bakteriologi. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer. Bolagets aktier (IDL) är noterade på Spotlight Stock Market.