Delårsrapport kvartal 1, 2019

Report this content

Omsättningen under det första kvartalet uppgick till 6 635 kkr (5 469 kkr), vilket är en ökning med 21% jämfört med föregående år. Ökningen är främst relaterad till bolagets bakteriologiska segment.

HÄNDELSER UNDER KVARTAL 1, 2019

Marknad och försäljning

Som ett led i att expandera bolagets försäljning har företaget tillsatt en ny tjänst: Head of Sales Oncology. Till den nya rollen tillsätts Gunnar Wahlberg med uppdraget att utveckla befintliga marknader, samt introducera bolagets onkologiska produkter på nya marknader.

Ett av de nyckelområden som står i fokus för bolaget efter höstens nyemission är satsningen på att utöka befintliga marknader samt introducera bolagets produkter på nya marknader. I detta arbete har bolaget anlitat två konsulter, en baserad i Buenos Aires samt en baserad i Kenya, för att utföra en omfattande marknadsplanering av den Latin-amerikanska samt den Afrikanska marknaden, som är nya territorier för bolaget. Arbetet inkluderar samtliga av bolagets diagnostiska tester för sjukvården, både inom onkologi och bakteriologi.

Ytterligare en viktig del i detta arbete är att kartlägga och sätta upp en strategisk plan för att samarbeta med hälsoorganisationer. För arbetet har bolaget anlitat en välmeriterad amerikansk konsult med lång erfarenhet av arbete med de största hälsoorganisationerna, såsom Bill & Melinda Gates Foundation, Clinton Health Access Initiative samt WHO.

Deltagande på mässor och kongresser

Den 15-19 mars deltog bolaget på EAU-mötet (European Association of Urology) i Barcelona, Spanien. Tillsammans med bolagets vetenskapliga rådgivare och styrelseledamot Professor Per-Anders Abrahamsson genomförde bolaget ett möte där ett flertal meriterade professorer inom urologi deltog.

Bolaget deltog och var stolt sponsor av det internationella tyfoidfebermötet CaT (Coalition against Typhoid) som hålls vartannat år. I år genomfördes mötet den 26-28 mars i Hanoi, Vietnam.

Kliniska studier

Bolaget har många gånger lyft fram att satsningar på de kliniska prövningsprogrammen är centrala. Många viktiga resultat publicerades under 2017 och 2018 . Samtliga studier visar att UBC® Rapid har en klinisk nytta vid framförallt uppföljning av högriskpatienter med syfte att tidigt upptäcka återfall.

Då målet för produkten UBC® Rapid är att bli inkluderad i Europeiska Guidelines som ett komplement till cystoskopi är ett kliniskt underlag fundamentalt. Programmen för kliniska prövningar är viktiga men också tids- och kostnadskrävande.

De pågående studierna avseende produkten UBC® Rapid som startats i Uppsala, Enköping, Sundsvall samt Singapore löper enligt plan. Arbete pågår kontinuerligt för att initiera nya studier med ledande urologer för att påvisa produktens prestanda.  

Forskning och utveckling

Utvecklingen av snabbtestet för lungcancer, MonoTotal® Rapid, fortlöper enligt plan. Bolaget har för avsikt att starta en betastudie på produkten under andra kvartalet. Målet är att MonoTotal® Rapid ska CE-märkas och lanseras under 2019.

Bolaget har anställt en ny forsknings- och utvecklingschef med ansvar även för den kliniska dokumentationen. Anne-Christine Nilsson kommer närmast från Glycobond

där hon som operativ chef har arbetat med in vitro diagnostik för levercancer. Hon har över tio års erfarenhet från små forskningsnära bolag inom både läkemedel och

medicinteknik. Anne-Christine har en magisterexamen i biologi och en PhD i klinisk kemi

från Göteborgs Universitet samt ett flertal fristående kurser inom affärsutveckling, patent och kvalitet. Hon har 15 publikationer i vetenskapliga tidskrifter och är meduppfinnare till ett flertal patent. Tidigare forskning- och utvecklingschefen Ylva D´Amico har gått i pension, men kommer finnas kvar i bolaget på deltid för att fokusera på specifika projekt.

Valberedning

I enlighet med beslut vid extra bolagsstämman som hölls den 25 oktober 2018 har styrelsens ordförande i IDL Biotech tillsett att bolagets röstmässigt två största aktieägare har erbjudits att vardera utse vars sin representant att ingå i valberedningen.

Enligt aktiebok daterad den 31 januari 2019 är bolagets två största aktieägare Leif Pihlqvist med bolag samt AB Grenspecialisten. Ägarna har utsett Jerker Swanstein samt Jens Ismunden att företräda respektive part. Den 11 februari 2019 hade valberedningen ett konstituerande möte. Där valdes Jens Ismunden till valberedningens ordförande.

HÄNDELSER EFTER KVARTALET

I april fick bolaget godkännande att starta en klinisk studie i Spanien avseende bolagets snabbtest för cancer i urinblåsan, UBC® Rapid. Studien är en prospektiv studie av UBC® Rapid och cytologi hos patienter med icke-muskelinvasiv blåscancer. Ansvarig för studien är Dr Joan Palou, ordförande för urologiska institutionen, Fundació Puigvert, Barcelona, Spanien. Dr Joan Palou är även medlem i EAU (European Association of Urology) samt AAGUS (American Association of Genitourinary Surgeons).

IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag, specialiserat på in vitro diagnostik inom onkologi och bakteriologi. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer. IDL Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL B) är noterade på Spotlight Stock Market. 

Dokument & länkar