Delårsrapport kvartal 2, 2019

Report this content

Omsättningen under det andra kvartalet uppgick till 8 947 kkr (7 013 kkr), vilket är en ökning med 27 % jämfört med föregående år. Det är mycket positivt att ökningen är stark i bolagets båda segment, onkologi samt bakteriologi.  

Marknad och försäljning

Under kvartalet fortsatte IDL Biotech att förstärka sitt team inom global marknadsföring och försäljning. Joachim Hevler, stationerad i Tyskland, har anlitats som Strategic Marketing Advisor för produkten UBC® Rapid, bolagets snabbtest för cancer i urinblåsan.

Joachim Hevler har omfattande erfarenhet från internationell försäljning av snabbtester inom onkologi samt har direkt kunskap från lansering och etablering av onkologiska snabbtester på nyckelmarknader, med ett kontaktnät som är mycket relevant för IDL. Tillsammans med resten av teamet på IDL Biotech får Joachim Hevler en viktig roll för att utveckla försäljningen av UBC® Rapid i främst Europa och Asien.

Under kvartalet har Bolaget öppnat upp nya marknader. I Europa har försäljning startat i Serbien och Ukraina för tumörmarkörerna UBC® och TPS®. I Oceanien har försäljning startat till Fiji gällande TUBEX® TF, bolagets snabbtest för tyfoidfeber.

Deltagande på mässor

Som tidigare år deltog IDL på Nordiska Urologi Förenings (NUF) årliga konferens. Presentationer av publicerade studier för samt pågående studier för UBC® Rapid hölls tillsammans med ledande professorer inom urologi.

Kliniska studier

Bolagets fokus på satsningar på kliniska prövnings program fortsätter. De studier som pågår i Sverige samt Singapore avseende UBC® Rapid fortlöper med ett utökat antal patienter.

Under kvartalet har bolaget fått godkännande att starta en klinisk studie i Spanien avseende UBC® Rapid. Studien är en prospektiv studie av UBC® Rapid och cytologi hos patienter med icke-muskelinvasiv blåscancer. Ansvarig för studie är Dr Joan Palou, ordförande för den urologiska institutionen, Fundació Puigvert i Spanien. Dr Palou är även medlem i EAU (European Association of Urology) and AAGUS (American Association of Genitourinary Surgeons).  

Under kvartalet startades ytterligare en klinisk studie i Tyskland där UBC® Rapid utöver cytologi även jämförs med andra snabbtester inom blåscancer.

Årsstämma 2019

Vid den årsstämma som hölls i Stockholm 28 maj valdes Malin Ruijsenaars och Eva Sjökvist Saers in som nya ledamöter. Jerker Swanstein, Carsten Ohlsson och Per-Anders Abrahamsson omvaldes. Hans Örström, Max Pihlqvist och Peter Bräutigam hade samtliga avböjt omval.

Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet valdes Jerker Swanstein till Ordförande.

Till revisor valdes Anders Bergman med Martin Kraft som revisorssuppleant, bägge verksamma vid Mazar SET Revisionsbyrå. Tidigare revisor, Willard Möller, hade valt att inte stå till förfogande för omval.

HÄNDELSER EFTER KVARTALET

Kliniska studier

Ett abstract som presenteras i Tumor Biology (July 2019: 1–74) visar värdet av UBC®Rapid, ett snabbtest framtaget av IDL Biotech, för korrekt diagnos och uppföljning vid blåscancer.

Studien med titeln “Noninvasive detection of bladder cancer by the UBC rapid test, ultrasonography, and cytology,” visar att UBC® Rapid, tillsammans med ultraljud och cytologi hade en känslighet på 94,3 %. Författarna till studien drar slutsatsen att kombinationen av UBC® Rapid, ultraljud och cytologi har mycket hög känslighet och kan minska frekvensen av cystoskopier och bör användas som rutin vid icke invasiv uppföljning.

USA

Under juli månad tog IDL Biotech AB ett första steg att introducera snabbtestet för blåscancer, UBC®Rapid, i USA. Bolaget har lämnat in underlag till amerikanska FDA (Food and Drug Administration) för att kunna få ett framtida godkännande av UBC® Rapid, bolagets snabbtest för blåscancer. Avsikten i detta första steg är att tillsammans med FDA komma överens om proceduren för ett godkännande av UBC® Rapid i USA. Det är en så kallad ”pre-submission request” som nu lämnats in.

IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag, specialiserat på in vitro diagnostik inom onkologi och bakteriologi. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer. IDL Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL B) är noterade på Spotlight Stock Market. 

Prenumerera

Dokument & länkar