Delårsrapport kvartal 2, 2020

Januari - Juni 2020 i sammandrag

•                 Nettoomsättningen uppgick till 13 143 kkr (15 583 kkr)

•                    Resultat efter skatt uppgick till – 5 779 kkr (- 3 352 kkr)

•                    Resultat per aktie uppgick till -0,09 kr (-0,05 kr)

April – Juni 2020 i sammandrag

•                 Nettoomsättningen uppgick till 4 918 kkr (8 947 kkr)

•                    Resultat efter skatt uppgick till – 4 121 kkr (- 1 396 kkr)

•                    Resultat per aktie uppgick till -0,07 kr (-0,02 kr)

HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET, 2020

Påverkan av covid-19

Efter en fokusinriktad expansion under 2019 hade IDL siktet inställt högt för 2020. Det var därför väldigt glädjande att bolaget kunde leverera den högsta omsättningen för ett första kvartal i bolagets historia. Samtidigt flaggade bolaget att covid-19 skulle påverka omsättningen under det andra kvartalet, främst på grund av en kraftig minskning av försäljning till bolagets två största marknader; UBC® Rapid i Tyskland och TUBEX® TF till Indonesien.

Mot slutet av andra kvartalet har det dock varit glädjande att se hur den tyska marknaden öppnat upp igen och prognosen är att försäljningen ska återgå till normal nivå under hösten. I Indonesien är effekten av covid-19 ännu oklar, men distributören har kunnat behålla en stabil försäljning under kvartalet. Tyfoidfeber är en vatten- och livsmedelsburen infektionssjukdom där incidensen ökar under regnperiod. I Indonesien infaller regnperioden mellan oktober-april. Under sommarmånaderna infaller torrperiod, vilket historiskt sett alltid resulterat i en något lägre omsättning för produkten TUBEX® TF i tredje kvartalet.

Den rådande marknadssituationen innebär stora utmaningar det kommande året vilket medför att bedömningen av de ekonomiska effekternas verkan fullt ut inte är möjlig. Bolaget har vidtagit åtgärder för att undvika att den bedrivna verksamheten riskeras och företagsledningen bedömer att förutsättningarna är stora att verksamheten kan återgå till den fortsatta expansionen i slutet av 2020. Bolaget upprättar löpande likviditetsprognoser för olika scenarier och utifrån det kunnat bedöma att bolaget är säkrat under överskådlig tid.

Bolaget ser löpande över sina resursbehov och kommer att anpassa verksamheten till den nya situationen. Det innebär fokus på att ha kontakt med bolagets distributörer, noggrann planering av produktsvolymer och aktiv resursplanering av personal och andra resurser. Bolagets VD och Styrelse har valt att inte göra några större förändringar i bolagets struktur med avsikt att stå rustade inför den beräknade efterfrågan på bolagets produkter.

Expansion i Afrika

Sedan höstens lansering i Afrika har bolaget fokuserat på att hitta rätt samarbetspartners för distribution. Tidigare har bolaget meddelar att avtal signerats med distributörer i Uganda och Kenya. Under första kvartalet signerade bolaget ett distributionsavtal med PHM Diagnostic Lab Ltd för distribution i Zimbabwe. Avtalet omfattar försäljning av bolagets båda snabbtester; TUBEX® TF för tyfoidfeber och även UBC® Rapid för blåscancer.

Ett flertal lanseringar var planerade att genomföras under andra kvartalet. Pga covid-19 har bolaget inte kunnat genomföra dessa lanseringar på plats i Afrika. Däremot har bolaget kunnat genomföra ett flertal möten samt utbildningar via digitala möten med positiv feedback. Förhoppningen är att bolaget kan återuppta sina planerade lanseringar på plats i Afrika under andra halvåret 2020.

Beckman Coulter erhåller globalt försäljningsansvar

Under andra kvartalet tecknade IDL Biotech nytt distributionsavtal med Beckman Coulter som ger distributören globalt försäljningsansvar för bolagets tumörmarkörer på den manuella plattformen ELISA. Beckman Coulter har varit en av IDL Biotechs mest framgångsrika distributörer för tumörmarkörer, och har under lång tid sålt bolagets produkter i Tjeckien och Slovakien. Genom att Beckman Coulter nu övertar de globala distributionsrättigheterna för bolagets tumörmarkörer kan IDL Biotech intensifiera sitt fokus på snabbtester och automatisering. Samtidigt ger det Beckman Coulter möjligheten att bredda sin produktportfölj inom tumörmarkörer.

 IDL Biotech kommer fortsätta att producera tumörmarkörerna. Avtalet är globalt, exklusive den kinesiska marknaden, och gäller från 1 september 2020.

Utvecklingsarbete

Utvecklingen av den förbättrade versionen av UBC® Rapid pågår, med avsikt att på sikt nå ett FDA-godkännande. Projektet har löpt enligt plan där ett flertal olika prototyper ska utvärderas för att finna den version som har högst klinisk säkerhet. När prototyp är vald måste en klinisk utvärdering ske i enlighet med IVDR, vilket kommer bli försenat p.g.a. covid-19. Som rapporterades under första kvartalet har flera av sjukhusen som ska samla kliniska prover för utvärderingen istället fått ställa om hela deras verksamhet till behandling av covid-19 vilket medför en viss försening. Under slutet av andra kvartalet har bolaget märkt en positiv utveckling då flera av sjukhusen återupptagit sin insamling av kliniska prover.  

Under fjärde kvartalet 2019 signerade bolaget avtal med det kinesiska företaget Zecen Biotech. Avtalet avser en automatisering av analysprocessen för tumörmarkören TPS® på Zecen Biotechs instrument. Under året har projektet påbörjats och de första utvärderingarna signalerar en hög träffsäkerhet av IDL Biotechs produkt på Zecens instrument.

Årsstämma

Vid den årsstämma som hölls i Stockholm 27 maj valdes Dan Olsson in som ny ledamot. Jerker Swanstein, Malin Ruijsenaars, Eva Sjökvist Saers och Per-Anders Abrahamsson omvaldes. Carsten Olsson hade avböjt omval. Stämman valde Jerker Swanstein till Ordförande.

Till revisor valdes Anders Bergman med Martin Kraft som revisorssuppleant, bägge verksamma vid Mazar SET Revisionsbyrå.

HÄNDELSER EFTER KVARTALET

Kliniska studier

En artikel i Entropy (P Oehr och T Ecke, 2020) presenterar en ny diagnostisk tillämpning av UBC® Rapid vid blåscancer. Genom att kombinera konventionell analys (så kallad sensitivitet och specificitets) med prediktionsvärden (sannolikhet för sjukdom eller inte sjukdom) har författarna skapat en kombinerad grafisk ROC-profil (Receiver Operating Characteristic).

Författarna till studien har kombinerat konventionell analys med prediktionsvärden och drar slutsatsen att jämfört med konventionell utvärdering av UBC® Rapid data vid blåscancer ger detta en ny möjlighet att förbättra den kliniska diagnostiken.

Ytterligare en artikel, som presenterades i Anticancer Research, visar värdet av UBC® Rapid vid blåscancer. Studien med titeln “Noninvasive detection of bladder cancer by UBC Rapid test, ultrasonography, and cytology,” visar att UBC® Rapid i kombination med ultraljudsundersökning hade en känslighet på 91 % och en specificitet på 72 % vid analys av patienter med misstänkt blåscancer och uppföljning av blåscancerpatienter efter kirurgi. Om man adderar cytologi ökade känsligheten till 96%. Denna blåscancerstudie är prospektiv och omfattar både blåscancerpatienter och en separat kontrollgrupp.

Författarna till studien drar slutsatsen att kombinationen av UBC® Rapid, ultraljud och cytologi kan minska frekvensen av cystoskopier och kan användas som ett alternativ till kontrollcystoskopier vid icke-invasiv uppföljning.

Business Development Manager Asia

IDL Biotech har förstärkt sitt team inom global försäljning och affärsutveckling. Subyung Park är utsedd till Business Development Manager Asia med fokus på produkten TUBEX® TF.  Subyung Park, som är stationerad i Asien, har närmre 20 års erfarenhet av försäljning av diagnostik inom infektionssjukdomar. Målet är bland annat att lansera TUBEX® TF i Indien och Bangladesh där incidensen av tyfoidfeber är hög. Vidare ska Subyung Park utveckla försäljningen i existerande marknader, såsom Nepal, Pakistan och Filippinerna. Tillsammans med övriga säljteamet ska bolaget sprida kunskapen om TUBEX® TF och behovet av tillförlitlig diagnostik för att minska den ökade antibiotikaresistensen.

Charlotte Berg lämnar VD-posten i IDL Biotech

IDL Biotechs VD, Charlotte Berg, har meddelat styrelsen att hon, efter drygt tio år på IDL Biotech, lämnar bolaget för ett annat uppdrag.

Charlotte Berg slutar sin tjänst senast den 20 oktober 2020. Styrelsen kommer nu att påbörja rekryteringsprocessen efter en ny VD.

IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag, specialiserat på in vitro diagnostik inom onkologi och bakteriologi. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer. IDL Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL) är noterade på Spotlight Stock Market. 

Prenumerera

Dokument & länkar