Delårsrapport kvartal 2, 2021

Report this content

Kvartal 2 April – Juni 2021 i sammandrag

•                 Nettoomsättningen uppgick till 6 328 kkr (4 918 kkr)

•                    Resultat efter skatt uppgick till – 2 783 kkr (- 4 121 kkr)

•                    Resultat per aktie uppgick till -0,04 kr (-0,07 kr)

Helår  Januari – Juni 2021 i sammandrag

•                 Nettoomsättningen uppgick till 11 036 kkr (13 143 kkr)

•                    Resultat efter skatt uppgick till – 6 471 kkr (- 5 779 kkr)

•                    Resultat per aktie uppgick till -0,10 kr (-0,09 kr)

VD Gunnar Wahlberg har ordet

IDL befinner sig just nu i ett mycket spännande läge sedan diagnostikföretaget AroCell AB den 10 maj offentliggjorde ett erbjudande till aktieägarna i IDL Biotech AB att överlåta samtliga utestående aktier i IDL till AroCell i utbyte mot AroCell-aktier. Acceptperioden för Erbjudandet löpte ut den 30 juni 2021. Accepter från aktieägare som representerande totalt 95,9 procent av aktierna IDL hade då inkommit och AroCell har därmed beslutat att fullfölja Erbjudandet.

Som framgår av det offentliggjorda budet och erbjudandehandlingen, ser båda företagen mycket positivt på detta samgående. Vi är två små diagnostikföretag som båda arbetar framförallt inom onkologi och det finns klara synergier. Dels effektiviserings- och kostnadsfördelar, men framförallt en ökad potential inom produktutveckling, större produktportfölj och bättre möjligheter att nå ut med våra diagnostikprodukter på olika tekniska plattformar. Vi kan också få ett större genomslag hos viktiga Key Opinion Leaders och beslutsfattare. Dessutom arbeta effektivare med både samarbetspartners, distributörer, kunder och slutanvändare.

Mycket glädjande för IDL:s nuvarande verksamhet är att försäljningen inom onkologiska tester fortsätter återhämta sig under andra kvartalet. Volymerna för IDL Biotechs snabbtest för blåscancer, UBC® Rapid, på den viktiga Tysklandsmarknaden är nu betydligt högre än under första halvåret 2020.

Liksom under första kvartalet påverkats vi dock negativt försäljningsmässigt inom bakteriologi. Samtliga marknader för bolagets snabbtest TUBEX® TF för tyfoidfeber, är fortfarande svåra att bearbeta till följd av restriktioner. Detta drabbar oss påtagligt i Afrika där vi för närvarande försöker lansera TUBEX® TF i ett flertal nya länder, men även på befintliga marknader i Asien, där Indonesien har störst betydelse.

Pandemin har bromsat IDL under 2020 och början av 2021, men i spåren av covid-19 så står det också helt klart att potentialen för förbättrad och effektivare diagnostik är stor. Detta gäller inte minst för cancer, som tyvärr ökar i hela världen. Samtidigt överlever fler och fler och fokus skiftar till viss del från att överleva cancer till att leva med cancer. Kompletterande diagnostikverktyg blir därmed ännu viktigare för att följa behandlingar och tidigt upptäcka återfall. Våra kostnadseffektiva tester erbjuder nytta för vården, samhällsekonomin och framförallt för alla patienter.

Gunnar Wahlberg

Verkställande Direktör

För ytterligare information kontakta:

IDL Biotech AB (publ)

idlbiotech@idl.se
+46 8 799 67 50

IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag, specialiserat på in vitro diagnostik inom onkologi och bakteriologi. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer. IDL Biotech AB (publ) är noterade på Spotlight Stock Market.