Delårsrapport kvartal 2 2017

Report this content

Delårsrapport andra kvartalet 2017 i sammandrag

Januari- Juni 2017 i sammandrag

  • Faktureringen  uppgick till 16 611 kkr (16 046 kkr)
  • Nettoresultatet uppgick till 324 kkr (-159 kkr)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,01 kr (-0,01 Kr)
  • Soliditeten är 42,6 % (35,5%) och skuldsättningsgraden är 134,7%  (181,7%)

April- Juni 2017 i sammandrag

  • Faktureringen  uppgick till  9 628 kkr (9 310 kkr)
  • Nettoresultatet uppgick till 1 505 kkr (695 kkr)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,06 kr (0,03 kr)


Omsättning och resultat

Andra kvartalet

Under andra kvartalet förvärvade PT IDS Medical Systems Indonesia (IDS) Bolagets nuvarande distributör PT Pacific Biotekindo Intralab avseende den Indonesiska marknaden. Som en konsekvens av detta tecknade IDL Biotech ett flerårigt distributörsavtal för den Indonesiska marknaden med IDS.

Vid förvärvet av de Indonesiska distributionsrättigheterna av produkten TUBEX®TF betalade IDS en engångsintäkt till IDL. Den kompenserade även Bolaget för det temporära stopp av leveranser som skedde i samband med distributörsbytet.  Omsättningen under andra kvartalet, vilket inkluderar engångsintäkten, uppgick till 9 628 kkr  (9 310 kkr).

Koncernens resultat under det andra kvartalet uppgick till 1 505 kkr ( 695 kkr). Förbättrad marginal på grund av engångsintäkten, samt en effektiv kostnadskontroll, har påverkat resultatet positivt.

Ackumulerat Jan-Juni

Omsättningen under det första halvåret uppgick 16 611 kkr (16 046 kkr).

Försäljningen av bolagets snabbtest för cancer i urinblåsan, UBC® Rapid, fortsätter att öka med Tyskland som den volymdrivande marknaden.

Koncernens resultat under första halvåret uppgick till 324 kkr (-159 kkr).  Valutakursdifferenser har påverkat resultatet med -337 kkr (158 kkr).  

Likviditet och finansiering

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under det första halvåret till 669 kkr (-956 kkr).

Bolagets tillgängliga likvida medel uppgår per den 30 juni 2017 till 4 303 kkr (2 568 kkr).

Investeringar 

Investeringar i maskiner och inventarier har under kvartalet uppgått till 142 kkr (270 kkr) och avser produktionsutrustning.

Händelser under kvartalet

Bolagsstämman hölls i Stockholm den 23:e maj. Under det konstituerande styrelsemötet valde Jerker Swanstein att inte stå till förfogande som ordförande, men kommer att fortsätta som styrelseledamot. Hans Örström, som varit styrelseledamot sedan 2011 och Verkställande Direktör under perioden 2011-2016, valdes till ny styrelseordförande för IDL Biotech AB.

IDL Biotech närvarade vid internationella tyfoidfebermötet CAT (Coalation against Typhoid) som hålls vartannat år. I år hölls detta i Uganda.

Distributörsavtal avseende våra ELISA produkter inom onkologi och TUBEX®TF  inom bakteriologi har tecknats med Biogen Tech avseende den Marockanska marknaden

IDL Biotechs var representerad med utställning på Nordiska Urolog Föreningens konferens i Danmark.

Etiknämnderna vid Uppsala respektive Sundsvalls Sjukhus har godkänt etikansökningar där UBC® Rapid  kommer att inkluderas i jämförelsestudier. 

IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag, specialiserat på in vitro diagnostik inom onkologi och bakteriologi. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer. IDL Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL B) är noterade på Aktietorget.

Dokument & länkar