Delårsrapport tredje kvartalet 2015

Januari- September  2015

  • Faktureringen uppgick till 19 856 kkr (19 312 kkr)
  • Nettoresultatet uppgick till  663 kkr (73 kkr)
  • Resultat per aktie, 0,02 kr (0,00 kr)
  • Soliditeten är 32,4% (29,4%) och skuldsättningsgraden  208,5% (239,7 %)

Tredje kvartalet 2015

  • Faktureringen uppgick till 7 075 kkr (7 435 kkr)
  • Nettoresultatet uppgick till 827  kkr (963 kkr)
  • Resultat per aktie, 0,03 kr (0,04 kr)

IDL Biotechs verksamhet

IDL Biotechs affärsidé är att utveckla och marknadsföra diagnostiska laboratorietester för sjukvården. Genom analys av ett enkelt blod- eller urinprov ger våra tester möjlighet till säkrare och mer kostnadseffektiv vård som även ökar patientnyttan.

Bolagets tester gör det möjligt att diagnostisera och prognostisera sjukdom, kontrollera behandlingseffekt och förlänga intervall mellan dyrbara invasiva undersökningar. Baserat på enkla laboratoriesvar kompletterar produkterna existerande vård av patienter.

Bolagets produktportfölj utgörs av diagnostiska tester inom områdena onkologi och bakteriologi.

Inom onkologi har bolaget ett flertal tumörmarkörer för några av de vanligaste förekommande cancerformerna, såsom lung-, bröst-, tarm-, äggstocks-, prostata- och urinblåsecancer. IDL:s tumörmarkörer TPS®, TPAcyk™, UBC® och MonoTotal® används idag rutinmässigt på sjukhus och laboratorier i många länder, huvudsakligen i Europa och Asien. Bolaget har även ett snabbtest för urinblåsecancer, UBC® Rapid, som rutinmässigt även kan användas på vårdcentraler. Produkten är användbar vid nyupptäckt cancer i urinblåsan hos patienter med hög risk för urinblåsecancer samt för uppföljning av symptomfria patienter efter avslutad behandling.

Inom området bakteriologi har bolaget TUBEX® TF, ett bakteriologiskt snabbtest för enkel och säker diagnos av tyfoidfeber, den allvarligaste formen av Salmonella. Idag utgör Sydostasien den största marknaden och produkten bedöms ha en god tillväxtpotential även i andra tropiska områden, såsom delar av Afrika och Centralamerika.

Verksamheten bedrivs i bolagets lokaler i Bromma. Försäljningen av bolagets produkter sker genom distributörer.

Bolaget har ett kvalitetssystem som är certifierat enligt ISO 9001:2008 och EN ISO 13485:2012. Samtliga bolagets produkter är CE-märkta i enlighet med gällande Europeiskt regelverk.


Omsättning och resultat

Omsättningen under det tredje kvartalet uppgick till 7 075 kkr (7 435 kkr). Cancermarkörerna fortsättar att visa tillväxt och främst då snabbtestet för urinblåsecancer UBC®Rapid där produkten introducerades i Storbritannien under förgående kvartal. Intresset för produkten ökar och fokus ligger på att öppna upp nya marknader.

Försäljningen av TUBEX®TF till distributörer har minskat under året på grund av att en viktig samarbetspartner har beslutat att hålla lägre lagernivåer. Försäljning till marknad följer enligt plan vilket innebär att försäljning till distributör beräknas återgå till planerad nivå under slutet av året.

Vidare har en högre dollar kurs under 2015 bidragit till att våra marginaler har förbättrats.

Omsättningen för de tre första kvartalen uppgick till 19 856 kkr (19 312 kkr), en ökning med 3% jämfört med förgående år.

Koncernens resultat under det tredje kvartalet uppgick till 827 kr (963 kkr). Koncernens resultat för året uppgick till 663 kkr (73 kkr).


Likviditet och finansiering

Kassaflödet från den löpande verksamheten har förbättrats och uppgick under året till 1 067 kkr    (-95 kkr).

Bolagets skuld till huvudägaren har inte förändrats under året och uppgår till 4 500 000 kr.

Bolagets tillgängliga likvida medel uppgår per den 30 sept 2015 till 1 590 kkr (1 686 kkr).


Investeringar

Investeringar i maskiner och inventarier har under året uppgått till 126 kkr (145 kkr) och avser produktionsutrustning samt IT-utrustning.


Händelser under kvartalet

Två UBC® Rapid studier på blåscancer patienter (en svensk studie och en studie genomförd i Tyskland) har avslutats under sommaren och rapporterats vid olika urologimöten.
Den svenska multicenterstudien presenterades vid årets urologidagar i Karlstad 30 september – 2 oktober, omfattande 169 blåscancer patienter och 101 personer i kontrollgrupper. Studien genomfördes vid universitetssjukhusen i Uppsala och Umeå samt Enköpings lasarett och Danderyds sjukhus. Den tyska UBC® Rapid blåscancer studien genomfördes vid två olika kliniker och presenterades vid ESUR mötet i Nijmegen, 10-12 september. Studien omfattade 195 blåscancer patienter och 136 friska kontroller. Hos 87 patienter med hög risk för återfall i blåscancer uppvisade UBC® Rapid en känslighet på 72% vid en specificitet på 93%. Dessa två studier visar att UBC® Rapid har en klinisk nytta vid framförallt uppföljning av högriskpatienter med syfte att tidigt upptäcka återfall. Båda studierna kommer att publiceras i början av 2016. UBC® Rapid säljs i bland annat Tyskland, och används idag som klinisk rutin på ett flertal centra.

Under andra kvartalet lanserade Genesis Medical och IDL Biotech UBC®Rapid på den engelska marknaden i samband med ”British Association of Urological Surgeons”. Marknadsintroduktionen av UBC® Rapid i England har fortskridit med full intensitet under tredje kvartalet.

Packningen av UBC® Rapid kommer under fjärde kvartalet att flyttas från Labsystems Diagnostics till IDL´s lokaler i Bromma. Detta i syfte att få en bättre kontroll av produktflödet.

Taggar:

Om oss

IDL Biotech AB (publ) är ett svenskt diagnostikföretag som utvecklar, producerar och marknadsför in vitro diagnostiska tester inom områdena onkologi och bakterologi.

Prenumerera

Dokument & länkar