En ny tillämpning av UBC [® ]Rapid vid diagnostik av cancer i urinblåsan rapporteras i en ny publikation

En publikation som presenteras i Entropy visar värdet av UBC® Rapid, ett snabbtest framtaget av IDL Biotech, för korrekt diagnos och uppföljning vid blåscancer.  

Artikeln i Entropy (P Oehr och T Ecke, 2020) presenterar en ny diagnostisk tillämpning av UBC® Rapid vid blåscancer. Genom att kombinera konventionell analys (så kallad sensitivitet och specificitets) med prediktionsvärden (sannolikhet för sjukdom eller inte sjukdom) har författarna skapat en kombinerad grafisk ROC-profil (Receiver Operating Characteristic).

Cancer i urinblåsan är en av de mest resurskrävande cancersjukdomarna och drabbar  ca 550 000 personer årligen globalt. Diagnos och uppföljning sker idag framförallt med ett så kallat cystoskop. Detta innebär att man för in ett smalt rör i urinröret för att studera urinblåsan och på så sätt kunna se eventuella tumörer i blåsan.

Det svenska företaget IDL Biotech AB har utvecklat ett kompletterande test till cystoskopi - UBC® Rapid, avsett för upptäckt av blåscancer i framförallt högriskpatienter och för att följa sjukdomsutvecklingen efter fastställd diagnos. Detta test är kliniskt dokumenterat och används i rutin bland annat i Tyskland.

Författarna till studien har kombinerat konventionell analys med prediktionsvärden och drar slutsatsen att jämfört med konventionell utvärdering av UBC® Rapid data vid blåscancer ger detta en ny möjlighet att förbättra den kliniska diagnostiken.

För ytterligare information kontakta:
 

IDL Biotech AB (publ)

Charlotte Berg, CEO

+46 8 799 67 50

IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag, specialiserat på in vitro diagnostik inom onkologi och bakteriologi. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer. Inom onkologi har IDL Biotech ett flertal tumörmarkörer för några av de vanligaste förekommande cancerformerna, såsom lung-, bröst-, tarm-, äggstocks-, prostata- och blåscancer. UBC® Rapid är ett snabbtest som används vid blåscancer. Inom området bakteriologi har IDL Biotech TUBEX®  TF, ett bakteriologiskt snabbtest för enkel och säker diagnos av tyfoidfeber, den allvarligaste formen av salmonella. IDL Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL) är noterade på Spotlight Stock Market.

Denna information är sådan information som IDL Biotech AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juli 2020.

IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag, specialiserat på in vitro diagnostik inom onkologi och bakteriologi. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer. IDL Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL) är noterade på Spotlight Stock Market. 

Prenumerera

Dokument & länkar