IDL Biotech AB (publ): Information från årsstämman den 23 juni 2021.

Report this content

IDL Biotech AB (publ) avhöll årsstämma på onsdagen den 23 juni. Stämman hölls som en poströstningsstämma och 69,2% av rösterna var representerade.

Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna jämte koncernredovisningen och beslutade att den ansamlade förlusten, i enlighet med styrelsens förslag, balanseras i ny räkning. Ingen utdelning lämnas för år 2020.

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för år 2020.


Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till 3 stycken och att antalet revisorer ska vara en ordinarie revisor samt en revisorssuppleant.  

Stämman omvalde Jerker Swanstein som styrelsens ordförande. Per-Anders Abrahamsson och Dan Olsson omvaldes som övriga ledamöter.

Styrelseledamöterna Eva Sjökvist Saers och Malin Ruijsenaars har valt att inte stå till förfogande för omval.

Anders Bergman valdes som ordinarie revisor och Martin Kraft valdes som revisorssuppleant.

Stämman beslutade att arvode skall utgå till ordföranden med 225.000 kr och till ledamöterna med 125.000 kr vardera.

Stämman beslöt också att bifalla styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Bolagets VD, Gunnar Wahlberg, har spelat in ett kort anförande om verksamheten, som har funnits tillgängligt på bolagets hemsida sedan 16 juni.  

 

Stockholm den 23 juni 2021

För vidare information:

Gunnar Wahlberg

Verkställande direktör

IDL Biotech AB (publ)

+46 8 799 67 50

IDL Biotech AB är ett publikt svenskt bioteknikbolag, specialiserat på in vitro diagnostik inom onkologi och bakteriologi. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer. Bolagets aktier (IDL) är noterade på Spotlight Stock Market.

Dokument & länkar