Information från årsstämman den 28 maj 2019

Report this content

IDL Biotech AB (publ) avhöll årsstämma på tisdagen.  

Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna jämte koncernredovisningen och beslutade att den ansamlade förlusten, i enlighet med styrelsens förslag, balanseras i ny räkning. Ingen utdelning lämnas för år 2018.

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för år 2018.

Stämman omvalde Jerker Swanstein, Per-Anders Abrahamsson och Carsten Olsson, samt nyval av Eva Sjökvist Saers samt Malin Ruijsenaars.

Styrelsens ordförande, Hans Örström, samt ledamöterna Peter Bräutigam och Max Pihlqvist har valt att inte stå till förfogande för omval. 

Stämman beslutade att arvode skall utgå till ordföranden med 175.000 kr och till ledamöterna med 125.000 kr vardera.  

Stämman beslöt också att bifalla styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, samt styrelsens förslag till antagande om principer för utseende av valberedning. 

Bolagets VD, Charlotte Berg, höll ett anförande om verksamheten. Presentationen fokuserade på de insatser som gjorts inom de fyra nyckelområdena som presenterades i samband med genomförd nyemission under hösten 2018. VD informerade om Bolagets förstärkning av kompetens som skett under senaste året, både inom marknad och försäljning, samt inom klinik och utveckling. VD informerade om Bolagets fortsatta utveckling av ett snabbtest för lungcancer, där den planerade CE-märkningen har blivit något försenat på grund av att en av produktens nyckelråvaror har slutat att produceras. Bolaget har dock fortfarande en stark förhoppning om att CE-märkning ska kunna ske under 2019. Vidare presenterade VD de publicerade samt pågående studierna på bolagets produkter, samt informerade om att bolaget löpande för diskussioner kring nya studier.  

Stockholm den 28 maj 2019

För vidare information:

Charlotte Berg

Verkställande direktör

IDL Biotech AB (publ)

+46 8 799 67 50

IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag, specialiserat på in vitro diagnostik inom onkologi och bakteriologi. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer. IDL Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL B) är noterade på Spotlight Stock Market. 

Prenumerera

Dokument & länkar