Kallelse till årsstämma i IDL Biotech AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i IDL Biotech AB (publ), org nr 556339-4203, (”bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 28 maj, 2019, kl 15.00 hos Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, 10387 Stockholm. 

 Kallelse till årsAnmälan

Rätt att delta i stämman har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 22 maj 2019 och har anmält sitt deltagande vid stämman till bolaget senast den 23 maj, 2019. Anmälan görs per post till IDL Biotech AB (publ), Box 11151, 161 11 Bromma, på telefon 08-799 67 50, telefax 08-799 93 20 eller e-post idlbiotech@idl.se. Anmälan skall innefatta namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angivna adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person, skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg i god tid låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad den 22 maj 2019. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Beslut om

a) fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b) disposition av resultatet enligt den fastställda balansräkningen

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

10. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer

a) fastställande av antal ledamöter

b) val av ledamöter

11. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

12. Styrelsens förslag till antagande om principer för utseende av valberedning

13. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Valberedningens förslag till val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att Jerker Swanstein väljs till ordförande vid stämman.

Styrelsens förslag till vinstdisposition (punkt 8b) 

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018 och att vinsten på bolagets verksamhet balanseras i ny räkning.

Förslag till arvoden till styrelse och revisorer (punkt 9)

Det föreslås att arvodet till styrelsens ledamöter ska fördelas så att till ordföranden skall utgå arvode om 175.000 kronor och till ledamöterna 125.000 vardera. Till revisorerna skall utgå skälig ersättning enligt faktura baserad på verklig tid för uppdragets genomförande

Val av styrelse och i förekommande fall revisorer (punkt 10)

Det föreslås att antalet styrelseledamöter skall uppgå till 5 stycken och att följande personer skall väljas.

Styrelse

Jerker Swanstein, ledamot (omval)

Per-Anders Abrahamsson ledamot (omval)

Carsten Olsson, ledamot (omval)

Eva Sjökvist Saers, ledamot (nyval)

Malin Ruijsenaars, ledamot (nyval)

Styrelsens ordförande, Hans Örström, samt ledamöterna Peter Bräutigam och Max Pihlqvist har valt att inte stå till förfogande för omval.

Eva Sjökvist Saers, född 1962, har en doktorsexamen från Uppsala universitet. Eva Sjökvist har en bred erfarenhet i olika befattningar från Astra/AstraZeneca och APL (Apotek Produktion & Laboratorier AB) där hon var VD 2008-2018. Eva

Sjökvist Saers var styrelseordförande för Apotekarsocieteten 2008-2016 och har varit styrelseledamot i Karolinska Institutet Holding AB och Dilafor AB. Idag är Eva Sjökvist Saers vice ordförande i SwedenBio och SWElife.

Malin Ruijsenaars, född 1971, har en fil kand inom Human Resource Management vid Lunds universitet. Vidare har Malin Ruijsenaars studerat vid University of California, Berkeley.  Malin Ruijsenaars har många års erfarenhet i företagsledande befattningar inom HR, CSR/hållbarhet och organisationsutvecklare så väl som generell företagsledning. Malin Ruijsenaars arbetade senast som Chief Personnel Officer samt var medlem av företagsledningen på Axis Communications AB. Malin Ruijsenaars har även varit styrelseledamot i Auranest AB och Arcam AB.

Revisorer

Auktoriserade revisorn, Willard Möller, har valt att inte stå till förfogande för omval. Valberedningen föreslår nyval av nuvarande revisorssuppleanten auktoriserade revisorn Anders Bergman som ordinarie revisor, samt nyval av auktoriserade revisorn Martin Kraft som revisorssuppleant, båda verksamma vid Mazars SET Revisionsbyrå till revisorer. Revisorer väljs för en ny ettårsperiod t.o.m. årsstämman 2020.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 11)

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut angående riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag som finns i bilaga.

Styrelsens förslag till antagande om principer för utseende av valberedning (punkt 12)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag som finns i bilaga.

Aktier och röster

Antal aktier per dagen för kallelse uppgår till 63 060 677.

Handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse avseende 2018 har skickats till aktieägarna den 24 april 2019.

Fullständiga förslag till beslut under punkterna 11 & 12 finns tillgängliga hos bolaget, Karlsbodavägen 39, 161 11 Bromma, från och med den 25 april 2019.  

Handlingarna kommer att skickas till de aktieägare som begär det. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Stockholm i april 2019

Styrelsen

IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag, specialiserat på in vitro diagnostik inom onkologi och bakteriologi. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer. IDL Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL B) är noterade på Spotlight Stock Market. 

Dokument & länkar