KOMPLETTERANDE INFORMATION ANGÅENDE KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I IDL BIOTECH AB (PUBL)

Report this content

Aktieägarna i IDL Biotech AB (publ), org nr 556339-4203, (”bolaget”), kallas såsom tidigare meddelats till årsstämma den 23 juni. Stämman kommer att hållas som en poströstningsstämma. Härmed lämnas följande kompletterande information avseende punkterna 10 och 11 i Förslag till dagordning.

Förslag till beslut

Valberedningen föreslår under punkt 10 att det ska vara 3 stycken i styrelsen

Valberedningen föreslår under punkt 11 att följande personer ska väljas till styrelsen:

  • Jerker Swanstein, ordförande (omval)
  • Per-Anders Abrahamsson, ledamot (omval)
  • Dan Olsson, ledamot (omval)

Styrelsens ledamöter Eva Sjökvist Saers och Malin Ruijsenaars, har valt att inte stå till förfogande för omval

Fullständig dagordning mer förslag till beslut och poströstningsblankett finns på bolagets hemsida www.idlbiotech.com

 

För ytterligare information kontakta:

IDL Biotech AB (publ)

idlbiotech@idl.se

+46 8 799 67 50

 

IDL Biotech AB är ett publikt svenskt bioteknikbolag, specialiserat på in vitro diagnostik inom onkologi och bakteriologi. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer. Bolagets aktier (IDL) är noterade på Spotlight Stock Market.