RÄTTELSE: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IDL BIOTECH AB (publ)

Report this content

I tidigare publicerat pressmeddelande saknades information om bland annat dagordning och förslag till beslut. Nedan följer komplett och korrigerad information om Bolagsstämman

IDL Biotech AB håller extra bolagsstämma den 20 augusti 2021.

Med anledning av spridningen av covid-19 har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Aktieägare ska istället endast ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning. Aktieägarna kommer dock att ha möjlighet att ställa frågor skriftligen via e-post inför stämman.

Extra bolagsstämman är sammankallad med anledning av en begäran från AroCell AB (publ), som efter fullföljande av sitt offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i IDL Biotech AB innehar cirka 95,9 procent av antalet utestående aktier och röster i IDL Biotech AB. AroCell AB (publ) har begärt sammankallandet av den extra bolagsstämman för att besluta om antalet styrelseledamöter, val av styrelseledamöter, val av styrelseordförande och ändring av bolagsordningen.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta i stämman ska

 • dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken sex bankdagar före stämman den 12 augusti 2021.
 • dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast 19 augusti 2021.

Anmälan om deltagande ska göras skriftligen, i första hand per e-post till idlbiotech@idl.se och i andra hand per post till IDL Biotech AB, Box 111 51, 161 11 Bromma. Vid anmälan vänligen uppge namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. Anmälan ska även innehålla uppgift om det antal biträden (högst två) som aktieägaren eventuellt avser medföra vid stämman.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen 12 augusti 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast 16 augusti 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

POSTRÖSTNING

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret kommer finnas tillgängligt på bolagets hemsida från och med 26 juli 2021, www.idlbiotech.com. Formuläret gäller dessutom som anmälan till stämman.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig.

Röster som mottages senare än 19 augusti 2021 kommer att bortses från.

FULLMAKTER

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.idlbiotech.com. Fullmakt gäller ett år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling, ej äldre än ett år, som utvisar behörig firmatecknare biläggas formuläret.

RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till IDL Biotech AB, Box 11151, 161 11 Bromma, på telefon 08-799 67 50, telefax 08-799 93 20 eller e-post idlbiotech@idl.se, senast 10 augusti.

Upplysningar lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget på bolagets webbplats www.idlbiotech.com och på adressen IDL Biotech AB, Box 11151, 161 11 Bromma, senast 15 augusti samt sänds till de aktieägare som så önskar och som uppgett sin adress.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Fastställande av antalet styrelseledamöter
 8. Val av styrelseledamöter
 9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Till ordförande på extra bolagsstämman föreslås styrelseordförande Jerker Swanstein, eller vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar.

Punkt 3 - Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås bli godkänd under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna.

Punkt 5 - Val av en justeringsman

Till person att jämte ordföranden justera stämmans protokoll föreslås Claes Post, eller vid dennes förhinder, den som styrelsen anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet

Punkterna 7 – Fastställande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter

Bolaget har informerats om att 95,9 procent av bolagets aktieägare har accepterat AroCell AB (publ):s offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i bolaget och att AroCell AB (publ) har förklarat det offentliga uppköpserbjudandet ovillkorat. Mot bakgrund av det föreslår AroCell AB (publ) att:

 • Styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av tre styrelseledamöter.
 • Styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av Claes Post, Anders Hultman och Lars Jakobsson. Vidare föreslås val av Claes Post till styrelsens ordförande.

Mot bakgrund av de nya ägarförhållandena i bolaget har valberedningen inte varit involverad i beredningen av ovanstående förslag.

AKTIEÄGARES FRÅGERÄTT

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

HANDLINGAR

Styrelsens fullständiga beslutsförslag samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen finns tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats https://idlbiotech.com/. Kopior av samtliga handlingar kommer genast och utan kostnad skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

__________

Stockholm i juli 2021

IDL Biotech AB

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

IDL Biotech AB (publ)

idlbiotech@idl.se

+46 8 799 67 50

IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag, specialiserat på in vitro-diagnostik inom onkologi och bakteriologi. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer. IDL Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL) är noterade på Spotlight Stock Market.