Bokslutskommuniké

FJÄRDE KVARTALET (OKTOBER – DECEMBER 2015)

 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 0,0 MSEK (0,1)
 • Kostnaderna uppgick till 3,6 MSEK (1,8)
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till -3,5 MSEK (-1,7)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,36 kr (-8,65)

PERIODEN JANUARI – DECEMBER 2015

 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 0,3 MSEK (0,3)
 • Kostnaderna uppgick till 10,0 MSEK (2,3)
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till -9,7 MSEK (-2,0)
 • Resultat per aktie uppgick till -1,65 kr (-12,08)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Idogen har inlett ett samarbete med Karolinska Institutet, vilket innebär en förstärkning av utvecklingsarbetet med humana celler och en ny behandling av patienter med hemofili A som utvecklat antikroppar mot sin faktor VIII-behandling.
 • Idogens vetenskapliga råd har utökats med Rolf Ljung, professor i pediatrik vid Lunds universitet och överläkare i pediatrisk hematologi med särskild inriktning koagulation vid Skånes universitetssjukhus samt Richard Williams, senior forskare vid Kennedy Institute of Rheumatology, Oxfords universitet.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER HELÅRET 2015

 • Under maj månad genomfördes en emission som tillförde bolaget 17,1 MSEK före emissionskostnader och Idogens aktie noterades därefter på AktieTorget den 12 juni 2015.
 • Idogen inledde en ”proof-of-concept”-studie i djurmodell med bolagets cellterapi mot antikroppar som för en patientgrupp gör nuvarande behandling av hemofili A omöjlig. Resultaten från studien beräknas vara klara före sommaren 2016. Studien har startats efter ett rådgivande möte med europeiska läkemedelsmyndigheten för att erhålla särläkemedelsstatus.

RESULTAT I KORTHET

Q4 Q4 Helår Helår
KSEK 2015 2014 2015 2014
Rörelsens intäkter 41 124 341 308
Rörelsens kostnader -3 595 -1 799 -10 002 -2 257
Rörelseresultat -3 554 -1 675 -9 661 -1 949
Periodens resultat -3 548 -1 678 -9 658 -1 952

VD har ordet

Det är nu dags att summera det första året som noterat bolag på AktieTorget. Emissionen i samband med noteringen i juni tecknades till ca 300% och kapitaltillskottet gav oss möjlighet att öka utvecklingstempot och att stärka kompetensen i Bolaget.

Idogen arbetar med att ta fram det första tolerogena vaccinet. Det baseras på cellterapi inom immunologi, ett nytt område där det finns stora förväntningar och ett stort intresse från både investerare och läkemedelsindustri. Den ökande förståelsen för immunologins betydelse och möjligheten att påverka kroppens eget immunförsvar tros av många bli ett medicinskt framtidsområde. Detta märks inte minst i vår omvärld, där länder som Storbritannien och Spanien satsar på att bygga nationell kompetens. I Idogens fall syftar vår teknologi till att selektivt programmera om kroppens immunförsvar så att det tolererar definierade antigener. Det ger oss ett helt nytt verktyg att skapa långvarig terapeutisk effekt med målet att bekämpa autoimmuna sjukdomar, antikroppar som neutraliserar biologiska läkemedel samt att förhindra avstötning av transplanterade organ.

I nuläget följer vi den plan vi lagt fram baserad dels på ett möte med Läkemedelsverket i april då vår utvecklingsplan fick grönt ljus och dels ett framgångsrikt möte med EMA i augusti avseende vår planerade prekliniska proof-of-concept-studie och ansökan om särläkemedelsstatus. Denna studie utgör första möjligheten att ansöka om särläkemedelsstatus. Vår första indikation ligger fast sedan länge och siktar mot behandling av patienter med hemofili A som utvecklat neutraliserande antikroppar mot sin livsviktiga behandling med koagulationsfaktor åtta (VIII). Utöver kompetensförstärkningen i det operativa laget har vi under sista kvartalet även stärkt vårt vetenskapliga råd med Rolf Ljung, professor i pediatrik vid Lunds universitet och expert inom hemofili A samt Richard Williams, forskargruppsledare vid Kennedy Institute of Rheumatology vid Oxfords universitet. Richard Williams leder den grupp som tidigare genomförde den viktiga proof-of-principle-studien där zebularin framgångsrikt kunde hämma sjukdomsutvecklingen i en preklinisk modell av reumatoid artrit. Vi har också det sista kvartalet inlett ett samarbete med Karolinska Institutet i utvecklingen av den kliniska cellterapiprocessen. Under året har vi även stärkt vår patentstrategiska förmåga genom att flytta över vår patentportfölj till Sagittarius Intellectual Property LLP i London. Sammantaget har vi nu ett mycket starkt lag och samarbetspartners vilket gör oss väl rustade att driva utvecklingen av våra projekt med full kraft.

Avslutningsvis vill jag tacka aktieägare och hårt arbetande medarbetare för ett händelserikt år. Vi står inför ett antal spännande utmaningar under 2016 och jag är övertygad om att det kommande året blir minst lika spännande som det föregående.

Lars Hedbys, VD, Idogen AB

Prenumerera

Dokument & länkar