Diskussioner om samgående mellan NextCell Pharma AB och Idogen AB avbryts

Report this content

De diskussioner som förts mellan styrelserna i NextCell Pharma AB (”NextCell”) och Idogen AB (”Idogen”) (tillsammans ”Bolagen”) avseende ett möjligt samgående avbryts. Diskussionerna har präglats av pragmatism, men styrelserna i Bolagen har kommit fram till att verksamheterna gynnas av att även fortsättningsvis drivas vidare i egna bolag.

Även om diskussionerna avseende ett möjligt samgående nu har avslutats väljer Bolagen att fortsätta diskussioner kring ett potentiellt framtida samarbete.

”Vi fann visserligen att vi var överens i en del frågor, men kunde till slut inte konkretisera en struktur som var tillfredsställande för båda parter”, säger Idogen ABs styrelseordförande Agneta Edberg och tillägger ”Idogen ser dock fram emot att diskutera möjliga områden för samarbete med NextCell samtidigt som vi arbetar vidare med att uppnå nästa viktiga delmål i utvecklingen av våra cellterapier”, säger Agneta Edberg, styrelseordförande i Idogen AB.

”Vi såg det som industriellt logiskt att försöka kombinera de båda cellterapi-företagen och förhoppningsvis kan vi hitta andra former för samarbete bolagen emellan”, säger styrelseordföranden för NextCell Pharma AB, Anders Essen-Möller i en kommentar. För ytterligare information, vänligen kontakta:

Agneta Edberg, styrelseordförande Idogen AB

Tel: 070-555 75 18

E-post: edberg.agneta@gmail.com 


Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2019.


Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje projekt, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. För mer information, besök
www.idogen.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vi fann visserligen att vi var överens i en del frågor, men kunde till slut inte konkretisera en struktur som var tillfredsställande för båda parter”, säger Idogen ABs styrelseordförande Agneta Edberg och tillägger ”Idogen ser dock fram emot att diskutera möjliga områden för samarbete med NextCell samtidigt som vi arbetar vidare med att uppnå nästa viktiga delmål i utvecklingen av våra cellterapier
Agneta Edberg, styrelseordförande Idogen AB
Vi såg det som industriellt logiskt att försöka kombinera de båda cellterapi-företagen och förhoppningsvis kan vi hitta andra former för samarbete bolagen emellan
Anders Essen-Möller, styrelseordförande NextCell Pharma AB