• news.cision.com/
  • Idogen/
  • Idogens styrelse föreslår att likvidation inte beslutas på årsstämman 8 juni

Idogens styrelse föreslår att likvidation inte beslutas på årsstämman 8 juni

Report this content

 

 

Idogen har blivit kontaktade av ett flertal intressenter kring ett förvärv av  bolagets egenutvecklade teknologiplattform för tillverkning av cellterapi ämnad att skapa tolerans.

Diskussioner pågår parallellt , som tidigare meddelats, kring omvänt förvärv.

Styrelsen har därför beslutat att föreslå att likvidation inte beslutas på årsstämman den 8 juni 2023 utan att det istället beslutas om fortsatt drift. Därmed ges styrelsen ytterligare tid för att hitta lösningar som kan vara mer gynnsamma för aktieägarna.

 

Diskussioner med flera intressenter pågår bland annat rörande försäljning av Idogens teknologiplattform. Bolaget har förutom patent och andra immateriella tillgångar samtliga sina godkännanden på plats för att fortsätta den första kliniska prövningen; prekliniska data, godkänd tillverkningsmetod för uppskalning i enlighet med GMP samt regulatoriska godkännanden, så kallad Clinical Readiness. För att möjliggöra att en försäljning kommer till stånd är det styrelsens bedömning att det behövs mera tid för såväl budgivning.

Förhandlingar kring omvänt förvärv pågår parallellt.

 

Som tidigare meddelats har styrelsen upprättat en s.k. kontrollbalansräkning som utvisar att bolagets aktiekapital är förbrukat till mer än hälften. Kontrollbalansräkningen kommer att läggas fram vid årsstämman den 8 juni 2023 som också utgör den s.k. första kontrollstämman. I samband med framläggandet av kontrollbalansräkningen ska bolagsstämman också ta ställning till om bolaget ska gå i likvidation eller om verksamheten ska drivas vidare. Om bolagsstämman beslutar att verksamheten ska drivas vidare ska en ny kontrollbalansräkning läggas fram på en andra kontrollstämma senast inom åtta månader från den första kontrollstämman. Styrelsen har i kallelsen till årsstämman lämnat förslag om att bolaget ska gå i likvidation men har också förbehållit sig rätten att ändra sitt förslag till att istället avse fortsatt drift. Med anledning av de pågående diskussionerna har styrelsen nu beslutat att föreslå att det inte beslutas om likvidation vid årsstämman utan att verksamheten istället drivs vidare.

 

”Vi fortsätter diskussioner kring försäljning av teknologiplattformen. Parallellt med dessa för vi även diskussioner  kring ett omvänt förvärv. ta Vi föreslår därför att likvidation inte beslutas på stämman 8 juni” säger Christina Herder, tf VD.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christina Herder, tf vd, Idogen AB

Tel: +46 70 374 71 56

E-post: christina.herder@idogen.com

 

Certified Advisor:
Vator Securities AB

 

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 juni 2023 kl 13.04 CET.

 

Idogen (Nasdaq First Growth Market: IDOGEN) utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna program IDO 8, syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar.  För dessa blödarsjuka patienter finns ett stort medicinskt behov att återställa den kliniska effekten av deras behandling med faktor VIII. Det är en unik marknadspositionering som på sikt skulle kunna ersätta induktionsbehandling, s k ITI-behandling, med betydande marknadspotential. Den planerade kliniska prövningen inom IDO 8 kommer att validera bolagets teknologiplattform och möjliggöra en rad andra tillämpningar t ex inom transplantation, IDO T, och samt autoimmuna sjukdomar, IDO AID. Mer information om Idogen finns att tillgå via https://www.idogen.com