AB Igrene gör en riktad kvittningsemission

Styrelsen i AB Igrene, har med stöd av bemyndigande från årsstämman den 22 januari 2018, beslutat om en riktad kvittningsemission om 495 000 aktier till TVR Sport & Näringsliv AB med betalning genom kvittning av fordran om 990 000 kronor som uppkommit i samband med kapitalanskaffning. Aktieteckning sker till en teckningskurs om 2,00 kronor per aktie, vilket också reflekterar aktuell marknadskurs under den senaste månaden.

Den riktade nyemissionen innebär en utspädningseffekt om ca 3,9 procent av kapitalet och rösterna medräknat de aktier som tecknats i den av styrelsen den 2 januari 2019 beslutade och sedermera avslutade, men ännu ej registrerade, riktade nyemissionen. Antalet aktier ökar som ett resultat av den riktade kvittningsemissionen med 495 000 stycken och aktiekapitalet ökar med 49 500 kronor. Efter registrering av den riktade nyemissionen och den riktade kvittningsemissionen kommer antalet aktier i Bolaget att uppgå till 13 115 469 och aktiekapitalet i Bolaget att uppgå till 1 311 546,90 kronor.

Styrelsens bedömning är att den riktade kvittningsemissionen genomförs på marknadsmässiga villkor och att den är till fördel för alla befintliga aktieägare. Syftet med den riktade kvittningsemissionen är att stärka Bolagets kapitalbas.

För ytterligare information kontakta:

Mats Budh, VD

mats.budh@igrene.se

070-650 62 26

Denna information är sådan information som AB Igrene är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 januari 2019

AB Igrene prospekterar efter gas och olja i Siljansringen i Dalarna. Bolaget är noterat på Spotlight Stock market och har cirka 3 000 aktieägare.

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater.

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen. Flera provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas.

Nu pågår arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om.

Igrene har varit verksamt i 13 år. Bolaget har undersökningstillstånd för gas och olja inom mycket stora områden av den del av Siljansringen som ligger utanför nedslagskratern där förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen instängd, är goda.

Med de undersökningstillstånd som nyligen utverkats, ämnar Igrene att fördjupa undersökningsarbetet även på några platser innanför kraterkanten.

Se www.igrene.se

Om oss

AB Igrene (publ) bedriver prospekterande verksamhet med avseende på gas, geotermi och olja vid Siljansringen.

Prenumerera

Dokument & länkar