AB Igrene gör en riktad nyemission

Styrelsen i AB Igrene, har med stöd i bemyndigandet från årsstämman den 22 januari 2018, beslutat om en riktad nyemission om högst 2 250 000 aktier till en teckningskurs om 2,00 kronor per aktie, vilket också reflekterar aktuell marknadskurs under den senaste månaden. Vid full teckning tillförs Bolaget genom den riktade nyemissionen maximalt 4,5 miljoner kronor innan emissionskostnader.

Aktier i den riktade nyemissionen får med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tecknas av Krefting Finans AB.

Den riktade nyemissionen innebär en utspädningseffekt om maximalt 17,1 procent vid full teckning, varvid antalet utestående aktier ökar med högst 2 250 000 från 10 895 469 till högst 13 145 469 och aktiekapitalet ökar med högst 225 000 kronor från 1 089 546,9 kronor till högst 1 314 546,90 kronor.

Kapitalanskaffningen gör det möjligt för Igrene att förbereda samt efter vintern återuppta och slutföra det i december avbrutna produktionstestet. Därefter avser bolaget lämna in de färdigställda ansökningshandlingarna för bearbetning och miljötillstånd.

Bolagets avtal med den danska fonden Formue Nord Markedsneutral A/S, angående en konvertibelbaserad sk Equity Line om 15 Mkr, har samtidigt blivit ytterligare förbättrat och kvarstår som ett framtida finansieringsalternativ för att accelerera och finansiera Bolagets vidareutveckling.

Genom dessa finansieringslösningar tillförsäkras Igrene de nödvändiga resurserna för att fortsätta arbetet mot kommersiell utvinning av metangas och förverkliga möjligheterna till en inhemsk energikälla.

För ytterligare information kontakta:

Lars Svensson, VD

lars.svensson@igrene.se 

070-295 30 70 

Denna information är sådan information som AB Igrene är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 januari, 2019

AB Igrene prospekterar efter gas och olja i Siljansringen i Dalarna. Bolaget är noterat på Spotlight Stock market och har cirka 3 000 aktieägare.

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater.

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen. Flera provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas.

Nu pågår arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om.

Igrene har varit verksamt i 13 år.  Bolaget har undersökningstillstånd för gas och olja inom mycket stora områden av den del av Siljansringen som ligger utanför nedslagskratern där förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen instängd, är goda.

Med de undersökningstillstånd, som nyligen utverkats, ämnar Igrene att fördjupa undersök-ningsarbetet även på några platser innanför kraterkanten.

Se www.igrene.se

Om oss

AB Igrene (publ) bedriver prospekterande verksamhet med avseende på gas, geotermi och olja vid Siljansringen.

Prenumerera

Dokument & länkar