Ändrade förutsättningar för Igrenes företrädesemission i november

Report this content

Igrene justerar målsättningen för den nyemission som skall genomföras i år. Detta sker mot bakgrund av att bolaget behöver mer tid för att upplysa politiker och andra beslutsfattare om vilken nytta Sverige kan dra av den naturgas som finns i Siljansringen och av en senare konvertering av naturgasen till vätgas. Det är styrelsens bedömning att kommande beslut i nödvändiga tillståndsprocesser kan komma att mynna ut i avslag på ofullständiga grunder vilket skulle kunna medföra allvarliga inskränkningar i eller omintetgörande av bolagets möjligheter att fortsätta verksamheten.

Därför har Igrene beslutat att reducera förestående nyemission till att inte omfatta medel för ytterligare arbeten i fält, t ex borrningar och liknande, utan att enbart inbringa tillräckligt kapital för att kunna genomföra upplysningsverksamhet i syfte att driva bolagets tillståndsprocesser för att få rätten att gå i kommersiell produktion av naturgas inom Morafältet.

Således sänks emissionslikviden vid full teckning till cirka 11,2 Mkr i stället för det tidigare beslutet där emissionslikviden uppgick till 22,5 Mkr. Erbjudandet kommer att omfattas av teckningsförbindelser och garantier i en omfattning som kommer att kommuniceras senare. I övrigt är villkoren desamma som tidigare kommunicerats.

”De politiska och administrativa riskerna för Igrene har inte minskat under senare tid. Det framstår därför som omotiverat att i detta ovissa skede be aktieägarna om mer pengar för fältarbeten innan vi med högre säkerhet vet om vår planerade verksamhet kommer att tillåtas eller inte. Därför minskar vi emissionen. Vi pausar borrningsarbetena och tar istället in medel för att kunna fortsätta bedriva vår upplysningsverksamhet och arbeta vidare på planerna för den utsläppsfria vätgaskonverteringen”, säger Igrenes verkställande direktör Mats Budh.  

Emissionsvillkor

Styrelsen har idag beslutat att genomföra en nyemission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Varje unit består av fyra (4) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO2.

Varje ingående teckningsoption TO2 medför rätt att teckna en ny aktie till kursen 2,75 kr fram till den 10 juni 2024 enligt särskilt schema. TO2 planeras efter emissionen att upptas till handel.

Varje på avstämningsdagen den 9 november 2021 innehavd aktie ger en uniträtt. Det krävs åtta uniträtter för att teckna en unit. Teckningskursen per unit är 4,00 kr. Teckningsoptionen av serie TO2 medföljer vederlagsfritt.

Teckningsperioden löper från och med den 12 november till och med den 26 november 2021. Handel med uniträtter sker från och med den 12 november till och med den 23 november 2021.

Igrene kommer vid full teckning att utöka antalet aktier med 11 262 110 stycken och tillföras cirka 11,2 Mkr före emissionskostnader. Efter emissionen uppgår då antalet aktier till 33 786 330 aktier och aktiekapitalet till 3 378 633. Härutöver kommer totalt 2 815 528 nya aktier att fram till 2024 kunna tecknas vid fullt utnyttjande av TO2 och den tidigare utgivna TO1, vilket skulle medföra ytterligare kapitaltillskott om totalt cirka 7,7 Mkr.

Nyemissionen kommer att omfattas av teckningsförbindelser och kan även komma att omfattas av garantier. Förväntade emissionskostnader och omfattningen av förhandsutfästelser kommer att redovisas närmare inför teckningsperiodens inledning.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen

5 november 2021                                                Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla uniträtter

8 november 2021                                                Första handelsdag exklusive rätt att erhålla uniträtter

9 november 2021                                                Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

12 november – 23 november 2021                 Handel med uniträtter

12 november – 26 november 2021                 Teckningsperiod

12 november 2021 -                                           Handel med BTU pågår till dess att Företrädesemissionen är registrerad hos Bolagsverket vilket beräknas ske senast i slutet av december 2021

30 november 2021                                              Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Bakgrund och motiv

Igrene har funnit metangas av hög kvalitet i några av de områden som bolaget undersökt. I ett av dessa områden bedöms tillgången på gasen så riklig att Igrenes styrelse funnit det motiverat att ansöka om tillstånd enligt Minerallagen och Miljöbalken för kommersiell utvinning av denna gas. Det handlar om ett område sydväst om Mora centralort, Morafältet.

Avnämare av gasen kommer att utgöras av företag i Mellansverige inom en radie om femton mil från Mora och som sedan länge är beroende av flytande naturgas. Idag utvinns denna gas utomlands, främst i Ryssland och Nordsjön. De positiva effekterna på bla miljö, säkerhet och industriell självförsörjningsförmåga som uppstår när Igrene kan inleda kommersiella leveranser av inhemskt producerad naturgas torde vara lätta att inse.

Igrene har även inlett ett strategiskt samarbete med det kanadensiska företaget Proton Technology, som utvecklat en teknik för att konvertera metangasen redan i berggrunden. Härvid transporteras ren vätgas upp till markytan medan koldioxiden stannar kvar i underjorden.

Igrene har emellertid erfarit att tillståndsgivande myndigheter och politiska beslutsfattare ännu inte insett den mycket viktiga nationella resurs som den svenska metangasen kan utgöra inför omställningen till ett fossilfritt samhälle. Denna senfärdighet och bristande insikt har medfört att Igrenes ansökningar om vissa myndighetstillstånd avslagits eller fördröjts. Igrene har tvingats överklaga beslut och i vissa fall påpeka uppenbara felhanteringar av pågående ärenden, vilket vid flera tillfällen under Igrenes historia påverkat Bolagets operativa och finansiella planering.

I syfte att minska de politiska riskerna och oförutsägbarheten i processerna har Igrene under hösten 2021 inlett åtgärder för att öka förståelsen hos myndigheter och politiker. Det är styrelsens bedömning att denna kampanj kommer att ge positiva resultat för Bolagets verksamhet redan under innevarande år.

Det är styrelsens uppfattning att Igrenes verksamhet omfattar mycket stora potentiella värden i såväl kommersiella som miljömässiga termer, och att fortsatta satsningar är klart motiverade förutsatt ökad förståelse för Igrenes verksamhet hos vissa instanser. Medlen från den föreliggande emissionen skall bl.a. användas för:

- fortsatt arbete med att erhålla tillstånd för utvinning av metangas i kommersiell skala,
- förbereda för utvinning av vätgas utan utsläpp av koldioxid,
- fortsatt informationsverksamhet om fördelarna med inhemskt och miljöanpassat tillvaratagande av     

  Siljansringens metanfyndigheter,
- kvittning av upptagna brygglån.

Mats Budh, tf VD

mats.budh@igrene.se

+4670 650 62 26

Denna information är sådan information som AB Igrene är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2021.

Om Igrene

AB Igrene prospekterar efter gas i Siljansringen i Dalarna. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har cirka 3 000 aktieägare.

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater.

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen. Ett stort antal provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas.

Igrene har ansökt hos Bergsstaten och Länsstyrelsen Dalarna om rätt att gå i kommersiell produktion av naturgas enligt Minerallagen respektive Miljöbalken.

Se www.igrene.se