Bergsstaten avvisar Igrenes ansökan om bearbetningskoncession

Report this content

Igrene ansökte i juni 2019 hos Bergsstaten om bearbetningskoncession (produktionstillstånd) för utvinning av naturgas inom det s.k Morafältet i Siljansringen. Efter omfattande kompletteringar senast i augusti 2020 avvisar nu Bergsstaten Igrenes ansökan utan vidare kommunikation i ärendet.

Igrene instämmer inte i Bergsstatens bedömningar. Prospektering efter naturgas skiljer sig väsentligt från prospektering efter mineraler. Detta har stor betydelse vid bedömning av om fyndigheten är brytvärd (s.k. malmbevisning). De krav som uppställs för s.k. malmbevisning för mineraler i minerallagen är svåra att översätta och tillämpa för naturgas. Med anledning härav har Igrene kompletterat underlaget i två omgångar samt erbjudit sig att vid möte med Bergsstaten föredra materialet och svara på eventuella frågor.

Bolaget kommer att överklaga beslutet.

Samtidigt fortgår behandlingen av Igrenes ansökan om miljöprövning hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Dalarna, MPD. Tillståndsansökan kungjordes 2021-02-08 och är nu ute på remiss. Efter att Igrene har svarat på eventuellt inkomna yttranden har MPD att ta ställning till Igrenes ansökan.

För ytterligare information kontakta:

Mats Budh, tf VD

mats.budh@igrene.se

+4670 650 62 26

Denna information är sådan information som AB Igrene är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 8 mars 2021.

Om Igrene

AB Igrene prospekterar efter gas i Siljansringen i Dalarna. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har cirka 3 000 aktieägare.

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater.

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen. Ett stort antal provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas.

Arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om pågår.

Igrene har ansökt hos Bergsstaten och Länsstyrelsen Dalarna om rätt att gå i kommersiell produktion av naturgas enligt Minerallagen respektive Miljöbalken.

Se www.igrene.se

Prenumerera

Dokument & länkar