Bokslutskommuniké för AB Igrene, 556027-1305, 1 september 2016 – 31 augusti 2017

Rörelseresultatet för perioden uppgår till -5 944 KSEK (-5 984).    

Resultat efter finansiella poster -5 944 KSEK (-5 984).

Bolagets soliditet uppgår till 96,1% (90,5).

Resultat per aktie -0,69 SEK (-0,81).

Styrelsen avser föreslå årsstämman att ingen utdelning lämnas för 2016/2017.

Bolaget genomförde en nyemission, i september 2016, som inbringade 18,8 Mkr efter emissionskostnader.Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Nyemission

Med stöd av Årsstämmans bemyndigande i januari 2016 har styrelsen genomfört en nyemission som inbringat 18,8 Mkr efter emissionskostnader.

Emissionslikviden har och kommer användas till att förstärka organisationen med personer med erfarenhet från prospektering och utvinning av gas och olja, anlägga flera djupborrade hål och förbereda för att gå i kommersiell produktion av gas och olja.
Igrene har införskaffat en egen kärnborrigg för undersökningsborrningar.

Konkurrenter

ICONOIL Group Ltd har genom ett svenskt intressebolag, All Natural Swedish Oil AB, ANSO, ansökt om sju undersökningstillstånd för oljeprospektering inom Siljansringen.
Samtidigt med Igrenes nyemission i september 2016 sålde ICONOIL Group Ltd ut sitt 5.2-procentiga aktieinnehav i Igrene.
Ytterligare ett bolag har ansökt om undersökningstillstånd avseende ett litet område i Utby i Leksands kommun samt på Sollerön i Mora kommun.

Borrningar och produktionstester

Produktionshål 2 och produktionstest

Vid anläggandet av bolagets andra produktionshål, ned mot 500 m, konstaterades redan på 257 m sådana gasvolymer att ett produktionstest initierades. Testen pågick under 4 veckor och där stabila flöden på 18 kbm i timmen av högkvalitativ naturgas kunde uppmätas.
Igrene drar slutsatsen att där råder kontakt med större djup och reservoarsystem med fri gas. Borrningar för att fördjupa detta produktionshål har inletts under september 2017

Produktionshål 3 och produktionstest

Ett tredje produktionshål färdigställdes i juli och är beläget 800 meter öster om produktionshål 2, i Morafältet. Hålet har foderrör ned till 240 meter och öppet berg ner till 490 meters djup. Under produktionstestet, som startade i augusti, konstaterades höga vattenflöden varför testen avbröts i september och modifiering av pumputrustning kan bli aktuellt innan ett eventuellt återupptagande av produktionstestet.

Kärnborrningar

I mars färdigställdes ett kärnborrhål 640 meter djupt inom Morafältet, cirka 2.200 meter norr om borrplatserna inom Vattumyren. Petrografisk analys visar att här finns bra caprock, lock av täta bergarter som hindrar gas att tränga upp, och att under caprocken finns bra utrymmen för gasansamling i det sönderspruckna urberget. Under borrningarna togs ett prov på borrkärnan och det visade 85 % koncentration av metan, etan, propan, butan, pentan och hexan. 

Under maj månad slutfördes ett kärnborrhål 440 meter djupt inom den östra delen av Siljans-ringen nordväst Boda Kyrkby. Denna borrkärna har ännu inte hunnit undersökas petrofysiskt eller på annat sätt.  

Undersökningstillstånd

Undersökningstillstånd för gas

Kammarrätten gav inte prövningstillstånd för Igrenes överklagande av Förvaltningsrättens avslag till ansökningar om förlängning av 7 undersökningstillstånd avseende gas. Således bifölls slutligen 3 av 10 ansökningar, gällande gas, som gjordes under verksamhetsåret 2015/16.
Fortfarande har Igrene undersökningstillstånd för 11 områden inom Siljanringen gällande gas.

Undersökningstillstånd för olja

Ett liknande avslag, omfattande olja, erhölls också från Kammarrätten gällande tidigare ansökan om förlängningen av 5 undersökningstillstånd som avslagits av Förvaltningsrätten och Bergsstaten.
Fortfarande har Igrene undersökningstillstånd för 8 områden gällande olja.

Konsekvener för AB Igrene

Kammarrättens beslut, vad gäller både gas och olja, medför inga allvarliga konsekvenser för Igrene utan bolaget fortsätter sitt prospekteringsarbete inom de undersökningsområden som bolaget besitter.  

Styrelse och VD

Då VD Mats Budh annonserat att han önskar trappa ned samt att AB Igrene står inför en ny fas har företaget sett över sin Styrelse och Ledning.
Vid bolagsstämman i januari valdes Anders Rydberg till ny Styrelseordförande i AB Igrene och Yvonne Vertes von Zikorszky, Karl-Åke Johansson,
Annette Berkhahn Blyhammar samt Mats Budh till ledamöter.
Styrelsen i AB Igrene utsåg Lars Svensson som ny VD. Lars tillträdde den 1 oktober och ersätter därmed Mats Budh.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 

Borrningar och produktionstester

Produktionshål 2 och produktionstest

I mitten av september påbörjades fördjupningsarbetet, från 257 och ned mot 500 meter. Ökad gasintensitet kunde visuellt observeras under fördjupningsarbetet. Kring 400 meter uppnåddes en kritisk kapacitetsgräns för borriggen som måste bytas ut för att kunna borra vidare. Då ställtiden för att mobilisera ny borrigg är lång beslöts att nytt produktionstest ska genomföras på 407 meters djup. Testet påbörjades den 17: oktober och efter någon dags produktionstest kan gasflöden på 80–100 kbm i timmen observeras.

Kärnborrningar

Ny provborrning startade i början av september 300 m söder om Produktionshål 2 i Morafältet. Kärnprover har nu tagits ned till ca 400 meter. På ca 300 m djup har olja påvisats i en zon på ca 7 meter vars innehåll analyseras av Igrenes experter

Årets resultat

Bolaget redovisar inga intäkter (f.år 0 KSEK). Kostnaderna uppgår till -5 944 KSEK (-5 984) varav en väsentlig del avser kostnader för provtagningar och analyser samt övriga konsulttjänster.
Svårigheterna att i ett prospekterande företag bedöma vilka poster som har ett varaktigt värde och som således kan aktiveras och investeringsbokföras har medfört att bolaget valt att redovisa alla fältarbeten och omkostnader, dock ej borrningar, över resultaträkningen.
Avskrivningar och nedskrivningar av anläggningstillgångar uppgår till -738 KSEK (-1 720). Bolagets resultat motsvarar -0,69 SEK per aktie (-0,81).

Likviditet och finansiering

Den 31 augusti 2017 uppgick Bolagets likvida medel till 10 164 KSEK (1 199). Bolaget hade vid rapportdatumet inga långfristiga skulder.

Eget kapital, aktiekapital och soliditet

Den 31 augusti 2017 uppgick Bolagets eget kapital till 22 749 KSEK (9 909) varav 868 KSEK (738) utgjordes av aktiekapital, 1 118 KSEK (1 118) av bundna reserver och resterande 20 763 KSEK (8 053) av fritt eget kapital.
Bolagets soliditet uppgick den 31 augusti 2017 till 96,1% (90,5).

Anställda

Bolaget har 2 (2) personer anställda. Därutöver finns en inhyrd verkställande direktör och tidvis inhyrda konsulter.

Aktien

Under hösten 2016 genomförd nyemission registrerades hos Bolagsverket 2016-10-26, varvid det totala antalet aktier ökade med 1 301 650 stycken. Aktiekapitalet är efter nyemissionen fördelat på 8 677 670 aktier med ett kvotvärde om 0,10 SEK. Samtliga aktier ägs med samma rätt till röst och vinst i bolaget. Emissionen tillförde Bolaget 18 782 KSEK efter emissionskostnader.

Aktien handlas sedan den 22 augusti 2014 på AktieTorget under kortnamnet ABI och med ISIN-kod SE0006091476.

Förslag till utdelning

Styrelsen avser föreslå årsstämman att ingen utdelning skall lämnas för 2016/2017.
Bolagets årsredovisning kommer att finnas tillgänglig 2017-12-29 på www.igrene.se samt
www.aktietorget.se 

Redovisningsprinciper

Från och med räkenskapsåret 2014/2015 upprättas årsredovisningen med tillämpning av Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3). Denna rapport har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen

Bolaget kommer att lämna återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

22 januari 2018                        Årsstämma, plats MoraParken i Mora
22 januari 2018                        Kvartalsrapport Q1
20 april 2018                           Halvårsrapport
20 juli 2018                             Kvartalsrapport Q3
22 oktober 2018                      Bokslutskommuniké 2018

Vid ytterligare frågor, kontakta Lars Svensson, Verkställande Direktör     lars.svensson@igrene.se, 070-2953070         

Om Igrene

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater.
Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen. Flera provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kontinuerliga flöden av ren metangas.
Nu pågår arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om.
Igrene har varit verksamt i tretton år. Bolaget har undersökningstillstånd för gas och olja inom mycket stora områden av den del av Siljansringen som ligger utanför nedslagskratern där förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen instängd, är goda.
Med de nyligen erhållna undersökningstillstånden för ytterligare sju områden ämnar Igrene att även fördjupa undersökningsarbetet på några platser innanför kraterkanten.

Se www.igrene.se

Om oss

AB Igrene (publ) bedriver prospekterande verksamhet med avseende på gas, geotermi och olja vid Siljansringen.

Prenumerera