• news.cision.com/
  • Igrene/
  • Bokslutskommuniké för AB Igrene, 556027-1305,1 september 2018 – 31 augusti 2019

Bokslutskommuniké för AB Igrene, 556027-1305,1 september 2018 – 31 augusti 2019

Report this content

Rörelseresultatet för perioden uppgår till – 8 890 KSEK (-8 465 KSEK)

Resultat efter finansiella poster – 9022 KSEK (-8 608 KSEK)

Bolagets soliditet uppgår till 88,7% (65,1%)

Resultat per aktie – 0,69 SEK (-0,99 SEK)

Styrelsen avser att föreslå årsstämman att ingen utdelning lämnas för 2018/2019.

Bolaget har säkrat finansieringen för ytterligare minst 12 månader genom en kombination
av en företrädesemission med teckningsgarantier och en konvertibelbaserad så kallad
Equity Line som tillsammans kan inbringa minst 29.3 MSEK före omkostnader.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolagets strategiska inriktning
Bolaget planerar att naturgasförekomsterna i Siljansringen skall vidareförädlas till LNG och
försörja i första hand regionala industrikunder. Detta kommer att stödja det globala arbetet
med att reducera utsläpp av växthusgaser och Sveriges möjlighet att uppnå sina miljömål
inom transportsektorn. På längre sikt finns ambitioner att omvandla naturgasen till vätgas
med ny teknik som möjliggör att avlasta atmosfären från växthusgaser.
Igrenes ambition är att bygga en första fabrik för flytande naturgas (LNG) motsvarande en
årlig kapacitet på 50 000 ton. Bolaget bedömer att det kommer att krävas totalt 3–5 produktionsbrunnar
för att försörja en sådan anläggning.

Ansökan om bearbetningskoncession
Igrenes verksamhet inom det så kallade Morafältet har förts så långt att bolaget i början av
juni månad inlämnade ansökan till Bergsstaten om rätt att gå i kommersiell produktion av
naturgas i form av högkvalitativ metangas, LNG.
Elektromagnetiska flygmätningar och markprovstagningar, seismiska mätningar, kärnborrningar
och produktionsbrunnar med åtföljande produktionstester inom Morafältet
sydväst om Mora centralort har givit så positiva resultat att Igrene är berett att gå vidare
från rent undersökande verksamhet till faktisk produktion av naturgas.
En reservoarmodell har utvecklats för det område inom Morafältet som Igrenes ansökan
avser. Den utgör en viktig del i Igrenes bedömningar avseende tillgängliga gasvolymer.
Tidigare produktionstester visar att bolaget är i förbindelse med reservoarer med fri gas
inom detta område - 96 till 97% ren metangas.
Igrenes teori om gas i Siljansringen bygger på att kolväteföreningar uppstår vid oorganisk
bildning vid högt tryck i jordens inre. Det handlar således om en abiotisk process.
Hypotesen innebär att kolväten bildas i jordens inre eller jordskorpan och migrerar mot
jordytan via djupa förkastningar. Organiskt material i ytliga bergarter kan därför bara utgöra
ett komplement till redan existerande migrerande metan av icke biologiskt ursprung.

Finansiering i flera steg
I september 2018 slutfördes en företrädesemission som inbringade 10 Mkr före emissionskostnader.
Samtidigt tecknades ett avtal om en konvertibelbaserad Equity Line med Formue
Nord Markedsneutral A/S, ett fristående danskt kapitalförvaltningsföretag.
Avtalet om en Equity Line innebär att Formue Nord över en 24-måndersperiod åtar sig att
teckna konvertibler för upp till 15 mkr, i enskilda trancher om 1,25 mkr vardera.
Igrene utnyttjade en första tranch om 1,25 Mkr i maj månad i år.
I januari 2019 genomförde styrelsen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande dels en
riktad kontantemission till Krefting Finans AB om 3 450 000 sek, dels en kvittningsemission
om 990 000 sek till TVR Sport & Näringsliv AB.

Produktionstester
I tidig december 2018 tvingades pågående produktionstest i Produktionsbrunn 2 avslutas
på grund av mycket stark kyla under lång tid och innan den produktionsvolym om ca 1.000
m3 metangas per timme, som tidigare tester påvisat, kunnat uppnås.
I tidig april återupptogs produktionstestet med samma tekniska utrustning som använts vid
tidigare tester. Nu har Igrene miljömyndigheternas tillstånd att vid behov använda ekoinhibitor.
Själva brunnen har byggts om för att möjliggöra injicering av medlet i brunnens
botten om detta behövs för att motverka bildandet av metanhydrater. Även utloppsledningar
för gas har modifierats för att kunna ta emot och mäta stora gasvolymer.
Efter ett par veckor avbröts testet återigen men nu på grund av materialfel och haveri av
själva pumputrustningen.
Med helt ny utrustning (designad och tillverkad för de speciella förhållanden som råder i
denna produktionsbrunn) återupptogs testet återigen i augusti månad och testet pågick
under sex veckor innan det avslutades temporärt. Under hela testperioden var gasmängden i
sakta ökande under mycket stabila förhållanden och halten metangas låg stadigt på 97%.
Ett intilliggande 700 meter djupt hål, Produktionsbrunn 1, (70 meter från Produktionsbrunn
2) har ”vaknat till liv” och börjat producera metangas utan att några åtgärder vidtas i själva
hålet. Brunn 1 och 2 kommunicerar uppenbart med varandra.
Bolaget har bestämt att högtrycksspola brunn 1 och 2 med rent vatten för att öppna upp de
sprickor som redan finns i berget och därigenom underlätta för djupgasen att tränga igenom.
Produktionstestet återupptas när högtrycksspolningen avslutats.

Undersökningstillstånd
Bolaget har inte ansökt om undersökningstillstånd för nya områden detta verksamhetsår.
Några tillstånd avseende år 1-3 har bolaget valt att inte förlänga.
Nedan följer en översikt över status per bokslutsdagen där Bolagets koncessioner sträcker
sig över ca 17 000 hektar.
Område och reg.nr Areal hektar t.o.m Avser Avser år
1 Ryssa nr 3, Mora, 198/2011 21 2021-12-06 Gas och olja 7 - 10
2 Hansjö, Orsa, 211/2018 13 268 2021-03-04 Gas 1 – 3
3 Stenberg, Orsa, 114/2009 5 2021-03-04 Gas 1 – 3
4 Ryssa, Mora, 107/2009 3 766 Ansökan om tillstånd för kommersiell
produktion av naturgas har inlämnats

Styrelse och VD
Vid bolagsstämman i januari omvaldes Karl-Åke Johansson (styrelseordförande), Annette
Berkhahn Blyhammar och Mats Budh till ledamöter. Olle Starrin nyvaldes som ordinarie
ledamot (tidigare suppleant) och Andreas Gidlund nyvaldes som suppleant.
I tidig augusti avgick Olle Starrin av hälsoskäl.
I januari valde Bolaget att minska fältinsatser mm fram till dess vintern och kylan släppt sitt
grepp och nya produktionstester kan återupptas. Vd Lars Svensson tog tjänstledighet fram
till genomförd produktionstest är konkluderad och aktivitetsnivån i bolaget åter normaliserats.
Lars kvarstår under sin tjänstledighet som aktiv deltagare i Igrenes nätverk.
Mats Budh, tidigare vd i AB Igrene, har gått in som tillförordnad vd fram till att dess att Lars
Svensson återkommer i full tjänst.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Finansiering
Igrene förbereder en företrädesemission, som vid full teckning kommer att inbringa drygt 22
Mkr till Bolaget före emissionskostnader. Det finns emissionsgarantier uppgående till 70
procent eller 15,6 Mkr. Härutöver kan Igrene utnyttja den tidigare ingångna konvertibelfaciliteten
från Formue Nord AS där alltjämt 13,7 Mkr återstår. Styrelsen avser att inte utnyttja
denna facilitet om emissionen fulltecknas.
Igrene har också överenskommit med facilitetsgivaren om kontant återbetalning av tidigare
utbetalt men ännu ej konverterat konvertibelt lån om 660 Tkr.
Nyemissionen i sammanfattning
Teckningskurs 1,70 kronor per aktie
Avstämningsdag 8 november 2019
Teckningsrätt En per avstämningsdagen innehavd aktie ger en teckningsrätt
Sista handelsdag inkl rätt till teckningsrätter 6 november 2019
Första handelsdag exkl rätt till teckningsrätter 7 november 2019
Första teckningsdag 12 november 2019
Sista dag för handel med teckningsrätter 22 november 2019
Sista teckningsdag 26 november 2019
Handel med BTA 12 november tills emissionen registrerats hos Bolagsverket
Syftet med nyemissionen är att säkerställa finansieringen av Bolaget och:
➢ identifiera, upparbeta och provköra fler djupare produktionsbrunnar i Morafältet och
med målet att nå en samlad naturgasproduktion av minst 4 000 Nm3/hr
➢ driva ansökan om utvinnings- och miljötillstånd för en naturgasanläggning i
Morafältet
➢ utveckla tekniskt underlag för de tilltänkta produktionsanläggningarna i Morafältet
➢ utveckla leverans och samarbetsavtal med tilltänkta kunder
➢ intensifiera kärnborrningarna med målet att lokalisera fler intressanta fyndigheter i
områdena där Igrene innehar undersökningstillstånd.
➢ arbeta fram reservoarmodeller för andra områden där Bolaget har undersökningstillstånd

Borrningar och produktionstester

Kärnborrhål
Ett viktigt syfte med kärnborrningar är att bygga men också verifiera beräkningsmodellen
för den möjliga källan till gasförekomsten. Ett annat syfte är att rekognosera
inför en tilltänkt plats för en produktionsbrunn på ett relativt kostnadseffektivt sätt.
Borrningarna sker med bolagets egen borrigg och personal.
Platsen för en eventuellt femte produktionsbrunn har identifierats och bolaget förbereder
kärnborrningar på denna plats för att undersöka bergets beskaffenhet och på
vilka nivåer gasinträngningar sker.

Produktionsbrunn 4
Ett påbörjat hål cirka 200 meter från brunn 1 och 2 skall nu slutföras ner till ett planerat djup
om 1 000 meter. Enligt den berggrundsmodell (reservoar-) som Igrene utarbetat skall
borrplatsen för detta hål, benämnt Produktionsbrunn 4, vara optimal för att träffa de
underliggande gasreservoarerna.
Detta hål prioriteras för fortsatta borrningar ner till större djup.

Produktionstest
Bolaget har bestämt att högtrycksspola produktionsbrunn 1 och 2 med rent vatten för
att öppna upp de sprickor som redan finns i berget och därigenom underlätta för
djupgasen att tränga igenom. Produktionstestet återupptas när högtrycksspolningen
avslutats.

Årets resultat
Bolaget redovisar intäkter på 272 KSEK (33) avseende vinst vid avyttring av materiella
tillgångar. Kostnaderna inkl avskrivningar uppgår till – 9 294 KSEK (-8 641) varav en väsentlig
del avser kostnader för anställda och konsulttjänster, produktionstester och analyser,
tekniskt underlag för ansökan om produktionstillstånd samt miljökonsekvensbeskrivning.
Svårigheterna att i ett prospekterande företag bedöma vilka poster som har ett varaktigt
värde och som således kan aktiveras och investeringsbokföras har medfört att bolaget valt
att redovisa alla fältarbeten och omkostnader, dock ej borrningar, över resultaträkningen.
Avskrivningar och nedskrivningar av anläggningstillgångar uppgår till – 1 185 KSEK (-788).
Bolagets resultat motsvarar -0,69 SEK per aktie (-0,99).

Likviditet och finansiering
Den 31 augusti 2019 uppgick Bolagets likvida medel till 511 KSEK (3 189). Bolaget har inga
långfristiga skulder.

Eget kapital, aktiekapital och soliditet
Den 31 augusti 2019 uppgick Bolagets eget kapital till 16 301 KSEK (14 141) varav 1 312 KSEK
(868) utgjordes av aktiekapital, 1 118 KSEK (1 118) av bundna reserver och resterande
13 871 KSEK (12 155) av fritt eget kapital.
Bolagets soliditet uppgick den 31 augusti 2019 till 88,7% (65,1%).

Anställda
Bolaget har 3 (3) personer anställda. Därutöver finns en inhyrd verkställande direktör och
tidvis inhyrda konsulter.

Aktien
Den under januari 2019 genomförda nyemission ökade antalet aktier med 2 220 000
stycken. Aktiekapitalet efter nyemissionen är fördelat på 13 115 469 aktier med ett
kvotvärde om 0,10 SEK. Samtliga aktier ägs med samma rätt till röst och vinst i bolaget.
Aktien handlas sedan den 22 augusti 2014 på Spotlight Stock Market under kortnamnet ABI
och med ISIN-kod SE0006091476.

Förslag till utdelning
Styrelsen avser föreslå årsstämman att ingen utdelning skall lämnas för 2018/2019.
Bolagets årsredovisning kommer att finnas tillgänglig 2019-12-27 på www.igrene.se samt
www.spotlightstockmarket.com

Redovisningsprinciper
Från och med räkenskapsåret 2014/2015 upprättas årsredovisningen med tillämpning av
Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3).
Denna rapport har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Miljö och säkerhetsarbete
För Igrene går omtanke och respekt för människor och miljö hand i hand med frågor kring
säkerhet, hälsa och miljö. Såväl ägare, medarbetare, samhället i stort och framtida kunder
gynnas av att vår verksamhet bedrivs på ett ansvarsfyllt och effektivt sätt.
Syftet med vårt hållbarhetsarbete är att ytterst skapa lönsamhet för bolaget. Vi är övertygade
att då måste vi integrera hållbarhetsfrågor i våra processer i så hög utsträckning som
möjligt.
För oss på Igrene är hållbarhet att:
• ta ansvar för att alla lagliga krav ska vara uppfyllda där vi verkar
• kontinuerligt arbeta för att minimera de miljömässiga konsekvenserna i kölvattnet av
våra aktiviteter
• bedriva vårt arbete så säkert som möjligt. Ingen ska skada sig när man jobbar för
Igrene
• Vi erbjuder våra medarbetare, rättvisa villkor
• Vi har nolltolerans mot mutor och korruption
• Hållbarhetsaspekter utgör del i beslutsunderlaget inför affärer och uppgörelser med
kunder och partners.
Igrenes arbetar målmedvetet med att våra insatser ska genomföras med hög kvalitet, utan
arbetsskador och med marginal till rådande krav och förordningar. Det är mycket glädjande
att kunna konstatera att bolagets verksamhet genomförts helt utan arbetsskador på varken
egen eller inhyrd personal.
Igrenes prospekterande verksamhet ryms inom Minerallagens och Mineralförordningens
regelverk. Verksamheten kräver inte miljötillstånd men det åligger verksamhetsutövaren att
fortlöpande och systematiskt undersöka och bedöma riskerna med verksamheten från hälsooch
miljösynpunkt. Miljövårdsenheten inom Länsstyrelsen i Dalarna liksom Mora kommuns
Miljökontor är samrådsmyndigheter och AB Igrene skall samråda med enskilda markägare
före borrningar och dylikt. Länsstyrelsen har gjort bedömningen att provpumpningar av
borrhål bör kunna genomföras utan att allmänna intressen skadas. Beroende på omfattningen
av provpumpningarna kan tillstånd för vattenverksamheten enligt Miljöbalken
erfordras.
Genom att utvinna naturgas och producera LNG så kommer vi kunna bidraga till en minskad
global uppvärmning genom att:
• Avlasta och dra nytta av okontrollerade växthusgasutsläpp från Siljansringen. Diffusa
utsläpp av metangas pågår kontinuerligt i Siljansringen. Metan är 30-80 gånger mer
potent växthusgas än koldioxid
• Erbjuda närproducerat naturgasalternativ till kunder i regionen och därmed eliminera
tusentals lastbilstransporter från gasterminalerna på öst- och västkusten
• Erbjuda ett mer miljövänligare alternativ till kol, bensin och diesel genom att
reducera koldioxidutsläppen med 25% och eliminera problemen med NOX och
småpartiklar
• Lägga en hörnsten till vätgassamhället – framtidens energilösning

Kommande rapporttillfällen
Bolaget kommer att lämna återkommande ekonomisk information enligt följande plan:
24 januari 2020 Kvartalsrapport Q1
27 januari 2020 Årsstämma, plats MoraParken i Mora
20 april 2020 Halvårsrapport
20 juli 2020 Kvartalsrapport Q3
20 oktober 2020 Bokslutskommuniké 2019

Vid ytterligare frågor, kontakta verkst dir Mats Budh, mats.budh@igrene.se, 070-6506226

Om Igrene
AB Igrene prospekterar efter gas och olja i Siljansringen i Dalarna. Bolaget är noterat på Spotlight
Stockmarket och har cirka 3 000 aktieägare.
Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största
meteoritkrater.
Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen. Ett stort antal provborrningar har
genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas.
Arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om pågår. I juni månad 2019 har
Igrene ansökt hos Bergsstaten om brytningskoncession (produktionstillstånd) inom det så kallade
Morafältet.
Bolaget har undersökningstillstånd för gas och olja inom mycket stora områden av den del av Siljansringen
som ligger utanför nedslagskratern där förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen
instängd, är goda.

Se www.igrene.se

Prenumerera

Dokument & länkar