• news.cision.com/
 • Igrene/
 • Bokslutskommuniké för AB Igrene (publ), 556027-1305, 1 september 2020 – 31 augusti 2021

Bokslutskommuniké för AB Igrene (publ), 556027-1305, 1 september 2020 – 31 augusti 2021

Report this content

Rörelseresultatet för perioden uppgår till                   – 5 744 KSEK (-7 047).       

Resultat efter finansiella poster                                   – 5 744 KSEK (-7 324).

Bolagets soliditet uppgår till                                        69,7 % (85).

Resultat per aktie                                                          -0,26 SEK (-0,32).

Styrelsen avser att föreslå årsstämman att ingen utdelning lämnas för 2020/2021.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolagets strategiska inriktning

Bolaget planerar i ett första steg att naturgasförekomsterna i Siljansringen skall vidareförädlas till flytande metangas, LNG, och försörja i första hand regionala industrikunder. Detta kommer att stödja det globala arbetet med att reducera utsläpp av växthusgaser och omedelbart bidra till Sveriges möjlighet att uppnå sina miljömål inom transportsektorn och industrin.

Ett långsiktigt alternativ till LNG är att omvandla naturgasen till vätgas med ny teknik som gör det möjligt att avlasta atmosfären från växthusgaser. Metangas från inhemsk produktion har potential att vara en betydande klimatneutral källa till vätgas som behövs för landets energiomställning.

Produktion av vätgas

Igrene har tecknat avtal med kanadensiska Proton Technology Inc. (Proton) och dess svenska licensinnehavare All Natural Swedish Energy AB (ANSE), om rätten att använda Protons patenterade teknik för omvandling av metangas till vätgas.

Tekniken handlar om att med relativ liten energiinsats omvandla metangas till vätgas direkt nere i borrhålen och samtidigt låta koldioxiden stanna kvar i marken.

Ansökan om bearbetningskoncession och miljöprövning

Bearbetningskoncession enligt Minerallagen

Igrene ansökte i juni 2019 hos Bergsstaten om bearbetningskoncession (produktionstillstånd) enligt Minerallagen för utvinning av naturgas inom det s.k. Morafältet i Siljansringen. Efter omfattande kompletteringar senast i augusti 2020 avvisade i mars månad 2021  Bergsstaten Igrenes ansökan utan vidare kommunikation i ärendet.

Bergsstaten har under sju månader inte kommunicerat med Igrene och inte velat ha några personliga möten. Myndigheten har inte presenterat någon handläggare med erfarenhet av djupgas.

Bergsstatens beslut överklagades till Förvaltningsrätten i Luleå, som efter Igrenes över-klagande av den förvaltningsrättsliga hanteringen hos Bergsstaten valde att avslå överklagandet.

Igrene har beslutat att inge ny ansökan till Bergsstaten med krav på att bolagets bevisning om fyndigheter och kommersiella möjligheter skall prövas av sakkunnighet vad gäller djupgas, vilket myndigheten inte har i sin organisation. Igrene anser att Bergsstaten har brustit i sin myndighetsutövning härvidlag.

Tillstånd enligt Miljöbalken

I november 2019 ansökte Igrene hos Länsstyrelsen Dalarnas Miljöprövningsdelegation, MPD, om miljöprövning enligt Miljöbalken. Sedan bolaget besvarat delegationens frågor i anledning av ansökan har ärendet remitterats till berörda myndigheter och markägare.

De remissyttranden som inkommit till MPD har Igrene bemött i yttrande till MPD den 1 oktober 2021.

Igrenes rätt att bedriva fortsatta fältarbeten

I juni 2020 beslutade Miljönämnden stoppa alla vidare fältarbeten (undersöknings-) trots den rätt Igrene har enligt gällande undersökningstillstånd. Detta beslut överklagades till Länsstyrelsens rättsenhet, som beslöt att inhibera (stoppa) beslutet varmed arbetena kunde fortsätta.

Senare har Länsstyrelsens rättsenhet ånyo tagit upp frågan och meddelar i beslut i juni 2021 att den avslår Igrenes överklagande, att dess beslut om inhibition upphäves samt att den fastställer Miljönämndens beslut att förbjuda djupborrningar efter naturgas inom Morafältet.

Igrene överklagar Länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen och yrkar att Länsstyrelsens beslut skall inhiberas (stoppas) och att beslutet skall upphävas.

Mark- och miljödomstolen beslutade omgående om inhibition och därefter beslöt domstolen av avslå Länsstyrelsens beslut.

Härmed har Igrene rätt att fortsätta med sina borrningar och övriga fältarbeten.

Produktionstester och borrningar

Arbetet med att slutföra Produktionsbrunn 4, benämnt PB4, beläget cirka 200 meter från PB1 och PB2 har i tidig september 2020 temporärt avslutats på 481 meters djup på grund av brister i borrningsteknik och utrustning.

Enligt den berggrundsmodell (reservoar-) som Igrene utarbetat skall borrplatsen för detta hål vara optimal för att träffa de underliggande gasreservoarerna.

Det lock som håller djupgasen instängd är på denna plats 600 meter i tjocklek så alltjämt återstår att borra åtminstone cirka 150 meter för att nå de underliggande reservoarerna.

I avvaktan på att fördjupningen av PB4 kan återupptas startades i oktober test med produktion av naturgas i PB2. Sett över tid ökade mängden gas successivt men inte till de volymer som tidigare kunnat uppvisas.

Vid rensning av hålet före produktionstestet har förmodligen borrkax och slam inte bara pumpats upp till ytan utan också tryckts in i sprickor i berget och därigenom försvårat inträngning av gas i brunnen.

Gasmängderna ökade långsamt under testets gång i takt med att sprickorna i berget öppnades upp.

Den gas som producerades bestod mestadels av fri gas med 98 % metan. Testet avslutades den 23 december då Miljönämndens medgivande för verksamheten löpte ut.

Finansiering och likviditet

Brygglån

I avvaktan på en senare företrädesemission tar Igrene i december 2020 upp ett brygglån om 5 MSEK med bland annat stöd från befintliga aktieägarna Ragnar Krefting och Mats Budh med bolag. Detta lån skall senare konverteras till aktier i samband med nyemissionen.

Samtidigt arbetar Igrene internationellt med finansieringen av en produktionsanläggning för LNG i Morafältet samt med att tillsammans med Proton/ANSO utveckla tekniken för konvertering av djupgas till vätgas.

Undersökningstillstånd

Igrenes undersökningstillstånd gäller enligt nedan varefter de kan förlängas:

Område och reg.nr                                                 Areal hektar         t.o.m                  Avser              

1  Ryssa nr 3, Mora, 198/2011                                          21             2022-12-06       Gas och olja           

2  Hansjö, Orsa, 211/2018                                         13 268             2022-09-13       Gas                         

3  Stenberg, Orsa, 114/2009                                               5             2022-09-13       Gas                         

4  Ryssa, Mora, 107/2009                                            3 766             Ansökan om tillstånd för kommersiell            

                                                                                                           produktion av naturgas har inlämnats

Styrelse och VD

Vid bolagsstämman i januari 2021 omvaldes hela styrelsen med Karl-Åke Johansson som styrelseordförande samt Annette Berkhahn Blyhammar, Carin Nises  och Mats Budh som ledamöter.  Andreas Gidlund omvaldes som suppleant.

I september 2020 meddelade vd Per Ahlenbäck (63) att han avgår av hälsoskäl. Styrelsen utsåg  tidigare vd, numera styrelseledamoten Mats Budh, som tillförordnad vd.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Finansiering och likviditet

Styrelsen beslutar att en företrädesemission skall genomföras i november månad 2021.

Emissionsvillkor

Det handlar om en nyemission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Varje unit består av fyra (4) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO2.

Varje ingående teckningsoption TO2 medför rätt att teckna en ny aktie till kursen 2,75 kr fram till den 10 juni 2024 enligt särskilt schema. TO2 planeras efter emissionen att upptas till handel.

Varje på avstämningsdagen den 9 november 2021 innehavd aktie ger en uniträtt. Det krävs åtta uniträtter för att teckna en unit. Teckningskursen per unit är 4,00 kr. Teckningsoptionen av serie TO2 medföljer vederlagsfritt.

Teckningsperioden löper från och med den 12 november till och med den 26 november 2021. Handel med uniträtter sker från och med den 12 november till och med den 23 november 2021.

Igrene kommer vid full teckning att utöka antalet aktier med 11 262 110 stycken och tillföras cirka 11,2 Mkr före emissionskostnader. Efter emissionen uppgår då antalet aktier till 33 786 330 aktier och aktiekapitalet till 3 378 633. Härutöver kommer totalt 2 815 528 nya aktier att fram till 2024 kunna tecknas vid fullt utnyttjande av TO2 och den tidigare utgivna TO1, vilket skulle medföra ytterligare kapitaltillskott om totalt cirka 7,7 Mkr.

Nyemissionen kommer att omfattas av teckningsförbindelser och kan även komma att omfattas av garantier. Förväntade emissionskostnader och omfattningen av förhandsutfästelser kommer att redovisas närmare inför teckningsperiodens inledning.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen

5 november 2021                                       Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla uniträtter

8 november 2021                                       Första handelsdag exklusive rätt att erhålla uniträtter

9 november 2021                                       Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

12 november – 23 november 2021            Handel med uniträtter

12 november – 26 november 2021           Teckningsperiod

12 november 2021 -                                  Handel med BTU pågår till dess att Företrädesemissionen är registrerad hos Bolagsverket vilket       beräknas ske senast i slutet av december 2021

30 november 2021                                    Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Bakgrund och motiv till nyemissionen

Igrene har funnit metangas av hög kvalitet i några av de områden som bolaget undersökt. I ett av dessa områden bedöms tillgången på gasen så riklig att Igrenes styrelse funnit det motiverat att ansöka om tillstånd enligt Minerallagen och Miljöbalken för kommersiell utvinning av denna gas. Det handlar om ett område sydväst om Mora centralort, Morafältet.

Avnämare av gasen kommer att utgöras av företag i Mellansverige inom en radie om femton mil från Mora och som sedan länge är beroende av flytande naturgas. Idag utvinns denna gas utomlands, främst i Ryssland och Nordsjön. De positiva effekterna på bla miljö, säkerhet och industriell självförsörjningsförmåga som uppstår när Igrene kan inleda kommersiella leveranser av inhemskt producerad naturgas torde vara lätta att inse.

Igrene har även inlett ett strategiskt samarbete med det kanadensiska företaget Proton Technology, som utvecklat en teknik för att konvertera metangasen redan i berggrunden. Härvid transporteras ren vätgas upp till markytan medan koldioxiden stannar kvar i underjorden.

Igrene har emellertid erfarit att tillståndsgivande myndigheter och politiska beslutsfattare ännu inte insett den mycket viktiga nationella resurs som den svenska metangasen kan utgöra inför omställningen till ett fossilfritt samhälle. Denna senfärdighet och bristande insikt har medfört att Igrenes ansökningar om vissa myndighetstillstånd avslagits eller fördröjts. Igrene har tvingats överklaga beslut och i vissa fall påpeka uppenbara felhanteringar av pågående ärenden, vilket vid flera tillfällen under Igrenes historia påverkat Bolagets operativa och finansiella planering.

I syfte att minska de politiska riskerna och oförutsägbarheten i processerna har Igrene under hösten 2021 inlett åtgärder för att öka förståelsen hos myndigheter och politiker. Det är styrelsens bedömning att denna kampanj kommer att ge positiva resultat för Bolagets verksamhet redan under innevarande år.

Det är styrelsens uppfattning att Igrenes verksamhet omfattar mycket stora potentiella värden i såväl kommersiella som miljömässiga termer, och att fortsatta satsningar är klart motiverade förutsatt ökad förståelse för Igrenes verksamhet hos vissa instanser. Medlen från den föreliggande emissionen skall bl.a. användas för:

- fortsatt arbete med att erhålla tillstånd för utvinning av metangas i kommersiell skala,
- förbereda för utvinning av vätgas utan utsläpp av koldioxid,
- fortsatt informationsverksamhet om fördelarna med inhemskt och miljöanpassat
tillvaratagande av Siljansringens metanfyndigheter,
- kvittning av upptagna brygglån.

Ansökan om tillstånd enligt Miljöbalken

De remissyttranden som inkommit till MPD har Igrene bemött i yttrande till MPD den 1 oktober 2021. Den 21 oktober meddelar Länsstyrelsen Dalarnas Miljöprövningsdelegation, MPD, att man avslår Igrenes ansökan om miljöprövning enligt Miljöbalken.

Igrene har inte beretts tillfälle att förtydliga/komplettera sin ansökan däremellan och överväger nu vilka åtgärder som skall vidtas – begäran om omprövning eller överklagande av beslutet.

Årets resultat

Bolaget redovisar intäkter om 1 453 KSEK (17) avseende vinst vid avyttring av materiella tillgångar. Resultat efter finansnetto uppgår till – 5 744 KSEK (- 7 324) varav en väsentlig del av förlusten avser kostnader för anställda och konsulttjänster, produktionstester och analyser samt för att driva bolagets ansökningar om produktionstillstånd och miljöprövning.

Svårigheterna att i ett prospekterande företag bedöma vilka poster som har ett varaktigt värde och som således kan aktiveras och investeringsbokföras har medfört att bolaget valt att redovisa alla fältarbeten och omkostnader, dock ej borrningar, över resultaträkningen.

Avskrivningar och nedskrivningar av anläggningstillgångar uppgår till – 1 269 KSEK (-1 131). Bolagets resultat motsvarar -0,26 SEK per aktie (-0,32).

Likviditet och finansiering

Den 31 augusti 2021 uppgick Bolagets likvida medel till 945 KSEK (2 780). Bolaget har inga  långfristiga skulder.

Eget kapital, aktiekapital och soliditet

Den 31 augusti 2021 uppgick Bolagets eget kapital till 16 199 KSEK (21 944) varav 2 252 KSEK (2 229) utgjordes av aktiekapital, 1 118 KSEK (1 141) av bundna reserver och resterande

12 829 KSEK (18 574) av fritt eget kapital.

Aktiekapitalet i Igrene uppgår till 2 252 422 SEK fördelat på 22 524 220 aktier.

Bolagets soliditet uppgick den 31 augusti 2021 till 69,7% (85%).

Styrelsen värderar löpande det egna kapitalets utveckling. Styrelsens bedömning per bokslutsdatum är att tillgångarnas värde går att återvinna och att det egna kapitalet därmed är intakt.

Ledningen är fullt medveten om att tillgångarnas värdering är beroende av att nödvändiga tillstånd erhålls och att detta är avgörande för den framtida verksamheten.  Om bolaget inte erhåller tillstånd finns det en risk för att tillgångarna behöver omvärderas. Det kan i första hand påverka värderingen av immateriella och materiella anläggningstillgångar

Anställda

Bolaget har 3 (3) personer anställda. Därutöver finns en inhyrd verkställande direktör och tidvis inhyrda konsulter.

Aktien

Aktiekapitalet är fördelat på 22 524 220 aktier med ett kvotvärde om 0,10 SEK. Samtliga aktier ägs med samma rätt till röst och vinst i bolaget.

Aktien handlas sedan den 22 augusti 2014 på Spotlight Stock Market under kortnamnet ABI och med ISIN-kod SE0006091476.

Förslag till utdelning

Styrelsen avser föreslå årsstämman att ingen utdelning skall lämnas för 2020/2021.

Bolagets årsredovisning kommer att finnas tillgänglig 2021-12-22 på www.igrene.se samt www.spotlightstockmarket.com

Redovisningsprinciper

Från och med räkenskapsåret 2014/2015 upprättas årsredovisningen med tillämpning av Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3).  Redovisningen har upprättats utifrån att verksamheten skall fortgå såsom hittills.

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Miljö och säkerhetsarbete

För Igrene går omtanke och respekt för människor och miljö hand i hand med frågor kring säkerhet, hälsa och miljö. Såväl ägare, medarbetare, samhället i stort och framtida kunder gynnas av att vår verksamhet bedrivs på ett ansvarsfyllt och effektivt sätt.

Syftet med vårt hållbarhetsarbete är att ytterst skapa lönsamhet för bolaget. Vi är övertygade att då måste vi integrera hållbarhetsfrågor i våra processer i så hög utsträckning som möjligt.

För oss på Igrene är hållbarhet att:

 • ta ansvar för att alla lagliga krav ska vara uppfyllda där vi verkar
 • kontinuerligt arbeta för att minimera de miljömässiga konsekvenserna i kölvattnet av våra aktiviteter
 • bedriva vårt arbete så säkert som möjligt. Ingen ska skada sig när man jobbar för Igrene
 • Vi erbjuder våra medarbetare rättvisa villkor
 • Vi har nolltolerans mot mutor och korruption
 • Hållbarhetsaspekter utgör del i beslutsunderlaget inför affärer och uppgörelser med kunder och partners.

Igrene arbetar målmedvetet med att våra insatser ska genomföras med hög kvalitet, utan arbetsskador och med marginal till rådande krav och förordningar. Det är mycket glädjande att kunna konstatera att bolagets verksamhet genomförts utan arbetsskador på varken egen eller inhyrd personal.

Igrenes prospekterande verksamhet ryms inom Minerallagens och Mineralförordningens regelverk. Verksamheten kräver inte miljötillstånd men det åligger verksamhetsutövaren att fortlöpande och systematiskt undersöka och bedöma riskerna med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt. Miljövårdsenheten inom Länsstyrelsen i Dalarna liksom Mora kommuns Miljökontor är samrådsmyndigheter och AB Igrene skall samråda med enskilda markägare före borrningar och dylikt. Länsstyrelsen har gjort bedömningen att provpumpningar av borrhål bör kunna genomföras utan att allmänna intressen skadas. Beroende på omfattningen av provpumpningarna kan tillstånd för vattenverksamheten enligt Miljöbalken erfordras.

Genom att utvinna naturgas och producera LNG så kommer Igrene kunna bidraga till en minskad global uppvärmning genom att:

 • Avlasta och dra nytta av okontrollerade växthusgasutsläpp från Siljansringen. Diffusa utsläpp av metangas pågår kontinuerligt i Siljansringen. Metan är 30-80 gånger mer potent växthusgas än koldioxid
 • Erbjuda närproducerat naturgasalternativ till kunder i regionen och därmed eliminera tusentals lastbilstransporter från gasterminalerna på öst- och västkusten
 • Erbjuda ett miljövänligare alternativ till kol, bensin och diesel genom att reducera  koldioxidutsläppen med 25% och eliminera problemen med NOX och småpartiklar
 • Lägga en hörnsten till vätgassamhället – framtidens energilösning – genom att konvertera metangas till vätgas

Covid-19

Igrene har haft måttliga olägenheter av rubricerade. De består av dröjsmål med material- och reservdelsleveranser.

Kommande rapporttillfällen

Bolaget kommer att lämna återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

21 januari 2022                                        Kvartalsrapport Q1

24 januari 2022                                        Årsstämma, plats Mora Parken i Mora

19 april 2022                                            Halvårsrapport

18 juli 2022                                              Kvartalsrapport Q3

24 oktober 2022                                      Bokslutskommuniké 2022

Vid ytterligare frågor, kontakta tf vd Mats Budh, mats.budh@igrene.se, 070-650 62 26

Om Igrene

AB Igrene prospekterar efter gas i Siljansringen i Dalarna. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har cirka 3 000 aktieägare.

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater.

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen. Ett stort antal provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas.

Igrene har ansökt hos Bergsstaten och Länsstyrelsen Dalarna om rätt att gå i kommersiell produktion av naturgas enligt Minerallagen respektive Miljöbalken.

Se www.igrene.se

AB Igrene (publ)
2021-06-01-   2020-06-01-   2020-09-01-   2019-09-01-
Resultaträkning      (KSEK) 2021-08-31    2020-08-31    2021-08-31    2020-08-31
3 mån 3 mån 12 mån 12 mån
Rörelseintäkter 1 420 13 1 453 17
Summa intäkter 1 420 13 1 453 17
Rörelsens kostnader
Externa kostnader -768 -752 -3 624 -3 187
Personalkostnader -560 -782 -2 304 -2 746
Avskrivningar/nedskrivningar -291 -556 -1 269 -1 131
Summa rörelsens kostnader -1 619 -2 090 -7 197 -7 064
Rörelseresultat -199 -2 077 -5 744 -7 047
Finansiella poster
Ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader 0 -66 0 -277
Resultat efter finansiella poster -199 -2 143 -5 744 -7 324
Periodens resultat -199 -2 143 -5 744 -7 324
AB Igrene (Publ)
Balansräkning (KSEK) 2021-08-31     2020-08-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 238 306
Materiella anläggningstillgångar 19 829 21 923
Finansiella anläggningstillgångar 50 50
Summa anläggningstillgångar 20 117 22 279
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar 2 180 761
Kassa och bank 945 2 780
Summa omsättningstillgångar 3 125 3 541
Summa tillgångar 23 242 25 820
Skulder och eget kapital
Eget kapital
Bundet eget kapital 3 370 3 370
Fritt eget kapital 12 829 18 574
Summa eget kapital 16 199 21 944
Skulder
Kortfristiga skulder 7 043 3 876
Summa skulder 7 043 3 876
Summa skulder och eget kapital 23 242 25 820
AB Igrene (publ)
 2020-09-01- 2019-09-01-
Kassaflödesanalys      (KSEK)      2021-08-31    2020-08-31
Rörelseresultat -5 744 -7 047
Avskrivningar och nedskrivningar 1 269 1 131
Övriga poster som ej ingår i kassaflödet -1 129 -22
Betald ränta 0 -277
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar -1 419 -454
Ökning/minskning av kortfristiga skulder 371 1 796
Kassaflöde från den löpande verksamheten -6 652 -4 873
Investeringsverksamheten
Investering i immateriella anläggningstillgångar
Investering i materiella anläggningstillgångar -1 633 -6 171
Försäljning materiella anläggningstillgångar 1 450
Förvärv av dotterbolag
Kassaflöde från investeringsverksamheten -183 -6 171
Finansieringsverksamheten
Nyemission efter emissionskostnader           0 13 313
Amortering av lån 0 -6 000
Upptagna lån 5 000 6 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten           5 000 13 313
Årets kassaflöde                                                     -1 835 2 269
Likvida medel vid periodens början 2 780 511
Likvida medel vid periodens slut 945 2 780