Den planerade fördjupningen av Produktionsbrunn 4, PB4, fortsätter.

Länsstyrelsen meddelar att verksamheten vid PB4, tills vidare, kan återupptas.

Igrene har nu mottagit ett delbeslut på överklagan med inhibitionsyrkande från Länsstyrelsen i Dalarnas Län. Länsstyrelsen bedömer att det finns skäl att bestämma att det, från Mora Orsa Miljökontor, beslut att förbjuda borrning tills vidare inte ska gälla. Länsstyrelsen, som senare kommer att avgöra ärendet slutligt, bestämmer att det överklagade beslutet tills vidare inte ska gälla.

Igrene kan, tills vidare, bedriva sin verksamhet vid PB4 i enlighet med den sen tidigare godkända anmälan och avser att återuppta verksamheten måndagen den 13 juli.

Den sedan tidigare utförda fördjupningen med trycklyftsborrning nådde ett djup av 450 meter. Lyftkapaciteten för den inhyrda riggen nådde då sitt maximala borrdjup. Under borrningen uppmättes spår av metangas.

Etableringen av den nya borriggen med all tillhörande utrustning är klar sedan drygt en vecka och borrningen kommer att påbörjas på måndag kommande vecka.

Igrene har nu hyrt in en rigg med bättre lyftkapacitet. Dessutom övergår borrningarna att utföras med vattenborrning. Det innebär att ett system är installerat där borrkaxet, via ett flertal tankar, sedimenteras och filtreras innan vattnet åter cirkuleras ner i borrhålet. Detta innebär att vi har möjligheten att nå önskat djup ner mot 1000 meter.

För ytterligare information kontakta:

Per Ahlenbäck

per.ahlenback@igrene.se

+4670 224 29 80

Denna information är sådan information som AB Igrene är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juli 2020.

Om Igrene

AB Igrene prospekterar efter gas och olja i Siljansringen i Dalarna med fokus på gas. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har cirka 3 000 aktieägare.

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater.

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen. Ett stort antal provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas.

Arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om pågår.

Bolaget har undersökningstillstånd för gas och olja inom mycket stora områden av den del av Siljansringen som ligger utanför nedslagskratern där förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen instängd, är goda.

Igrene har ansökt hos Bergsstaten och Länsstyrelsen Dalarna om rätt att gå i kommersiell produktion av naturgas enligt Minerallagen respektive Miljöbalken.

Se www.igrene.se

Prenumerera

Dokument & länkar