Det nya produktionshålet överraskar

Report this content

Första etappen för produktionshålet har nu genomförts med gott resultat. Redan på litet djup har Igrene lyckats åstadkomma konstant produktion av metangas under kontrollerade former.

Igår kväll stängdes gasproduktionen av efter 14 dygn med konstant övervak-ning av gasvolymer, kvalitet, tryck, uthållighet mm. En av de viktigaste delarna i testet har varit att ta reda på hur många m3 metangas som kan utvinnas per m3 vatten på detta djup. Enligt Igrenes geologer och reservoaringenjörer från Ryssland skall det gå att få ut högst 2 m3 gas per m3 vatten. Det franska petroleuminstitutet IFPEN menar att det handlar om 0.2 m3 gas per m3 vatten.

Nu när testet avslutats kan konstateras att på denna plats inom Morafältet i ett blott 257 meter djupt hål har Igrene ett kontinuerligt gasflöde (GLR Gas Liquid Ratio) om 4 m3 metangas per m3 vatten. Härtill kommer fri gas direkt ur hålet. Detta är det första produktionshål i Sverige där man producerat gas så länge med kontinuerligt gasflöde. De teoretiska beräkningarna över sannolika gasvolymer i Morafältet kan redan nu uppgraderas.

Prover har tagits på gas och vatten för analys med avseende på innehåll. Redan på plats har koncentrationen av metangas kunnat uppmätas till cirka 97%. Gasens ursprung kommer inte att kontrolleras i detta skede eftersom hålet är för grunt för att detta skall vara meningsfyllt.

Nu följer en veckas stillestånd då hålet/reservoaren ska återhämta sig och där tryckuppbyggnad kontinuerligt avläses. Härefter skall pumputrustning mm plockas upp och etapp två påbörjas.

Tekniskt sett har testet i etapp ett gått till på sådant sätt att i det så här långt bara 257 meter djupa hålet har en vanlig centrifugalpump innesluten i ett rör sänkts ner till 165 meters djup. Själva röret har perforerats på 118-120 meters djup där vatten till pumpen tas in. Det är en enkel ”down hole degassing pump” med avsikt att kunna frigöra gas bunden i vatten direkt nere i hålet och få en minimal hantering av gasmättat vatten vid markytan.

Med så gasmättat vatten som det här är fråga om har en centrifugalpump på detta djup inte möjlighet att ta hand om allt det vatten som strömmar in i hålet – pumpen kaviterar.

Av de vattenmängder som kunde uppmätas under borrningen, cirka 30 m3 i timmen, har tvåveckorstestet utförts med uthållig pumpning av endast 2 m3 vatten i timmen, dvs 1/15 del av vad hålet ger!

I etapp två skall ett 7” foderrör drivas ner och gjutas fast i berget längs hela bergväggen från markytan och ned. Därefter skall det borras vidare genom betongen och i öppet berg ner till 500 meters djup (eller djupare om det bedöms lämpligt) med 6” (157 mm) borrkrona.

Dessa borrningar, som görs med BOP (blow out preventer) som förhindrar okontrollerat utflöde av gas, beräknas ta två arbetsveckor beroende på berggrunden.

Härefter följer en 5 veckor lång testperiod med produktion av gas för att bl.a mäta gasvolymer, kvalitet, tryck, uthållighet. Under denna test kommer prover att tas från reservoarer under sedimenten (som utgör caprock) för att sedan analyseras med avseende på gasens ursprung.

Efter de tre inledande veckorna av gasproduktion skall hålet vila i en vecka och därefter fortgår gasproduktionen i ytterligare en vecka. Sammantaget räknas det med att fullskaletestet skall kunna avslutas i slutet av oktober månad.

Vid ytterligare frågor, kontakta Mats Budh, Verkställande Direktör               mats.budh@igrene.se, 070-650 62 26                 

Om Igrene

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater.

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen. Flera provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas.

Nu pågår arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om.

Igrene har varit verksamt i cirka tolv år. Bolaget har undersökningstillstånd för gas och olja inom mycket stora områden av den del av Siljansringen som ligger utanför nedslagskratern där förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen instängd, är goda.

Med de nyligen erhållna undersökningstillstånden för ytterligare sju områden ämnar Igrene att även fördjupa undersökningsarbetet på några platser innanför kraterkanten.

Se www.igrene.se

Prenumerera

Dokument & länkar