• news.cision.com/
  • Igrene/
  • Forskningsstudie visar att gas ansamlats i Siljans meteoritkrater undermiljontals år

Forskningsstudie visar att gas ansamlats i Siljans meteoritkrater undermiljontals år

Report this content

En ny studie ledd av Linnéuniversitetet visar att gas har bildats djupt ner i den mäktiga
meteoritkratern vid Siljan i Dalarna under minst 80 miljoner år

Siljansringen i Dalarna är Europas största meteoritkrater med en diameter på över 60 km och
bildades för 377 miljoner år sedan. Här har välkända försök att borra efter naturgas (metan) på stort
djup utförts tidigare och har återupptagits av AB Igrene. Det är i Igrenes nyupptagna borrkärnor som
forskarna nu har hittat bevis för att gas bildats och ansamlats under årmiljoner, men även bevis för
uråldrigt liv.

Henrik Drake, Fil. Dr vid Linnéuniversitetet, har lett studien. Drake fokuserar på uråldrigt liv i
meteoritkratrar i allmänhet och på användandet av Siljanstudien som exempel och metodik för att
leta liv på andra planeter. Så här förklarar han upptäckten:

-Vi undersökte det uppspruckna urberget i kraterkanten och noterade att små mineralkristaller av
kalciumkarbonat och sulfid finns i sprickorna. När vi analyserade kristallernas kemiska sammansättning
stod det klart för oss att vi hittat starka bevis för att de bildats som ett resultat av
mikroorganismers aktivitet.

-Mer specifikt är det sammansättningen av olika former (isotoper) av grundämnena kol och svavel
som avslöjar att mikroorganismer varit närvarande. Främst är det mikroorganismer som producerar
och konsumerar metan som funnits i sprickorna.

-Vi använde den senaste tekniken för radiometrisk datering på de små kristallerna och kunde belägga
att de bildats för mellan 80 och 22 miljoner år sedan. Detta visar på långvarig mikrobiell aktivitet och
metanproduktion/-konsumtion i kratern, men att det skett flera hundra miljoner år efter nedslaget.

Mats Budh, vd i Igrene, kommenterar:
- Det är ett känt fenomen att mikroorganismer lever på den metan som produceras i jordens
inre. Detta upptäcktes redan under Dala Djupgas tid på 5 000 meters djup i Stenbergshålet.
- Organiskt material är mycket kopplat till kolföreningar men det finns andra kolföreningar
som inte är organiska tex karbonat, koldioxid, monoxid mm. Gemene man kopplar ihop
organiskt material med levande eller fd levande växter och djur. Så behöver det inte vara.
- Igrenes teori om gas i Siljansringen bygger på att kolväteföreningar uppstår vid oorganisk
bildning vid högt tryck i jordens inre. Det handlar således om en abiotisk process.
Hypotesen innebär att kolväten bildas i jordens inre eller jordskorpan och migrerar mot
jordytan via djupa förkastningar. Organiskt material i ytliga bergarter kan därför bara utgöra
ett komplement till redan existerande migrerande metan av icke biologiskt ursprung.
- Drakes teorier och forskningsresultat överensstämmer med Igrenes uppfattning och Thomas
Golds teorier om djupgasens ursprung.

Henrik Drake fortsätter:
-Själva kraterstrukturen har varit optimalt för mikrobiell kolonisation och gasackumulation. Detta för
att kolväten och organiskt material kunnat migrera i kraterns sprickor och agerat energikälla åt djupa
mikrobkolonier.

-Nedbrytningen av kolvätena ledde till produktion av mikrobiell metan, som kanske blandades med
sedimentär gas och möjligen med djupgas. Gasen har ansamlats under sedimenten, som agerat som
ett lock, för vi kan se att mikrober konsumerat gas främst just i gränsskiktet mellan sediment och
urberg. Analyser av gasen visar att den är av blandat ursprung, dels mikrobiell, dels termogen, och
möjligen finns även en fraktion av djupgas, men för att belägga den senare krävs mer analyser från
den djupare berggrunden.

Resultaten presenteras i artikeln ”Timing and origin of natural gas accumulation in the Siljan impact
structure, Sweden” i tidskriften Nature Communications (publicerad 2019-10-18, kl 11.00).
http://www.nature.com/ncomms/

För mer information se bifogade bilagor eller kontakta
Henrik Drake, henrik.drake@lnu.se +46703642672

Mats Budh, mats.budh@igrene.se +4670 650 62 26

Om Igrene
AB Igrene prospekterar efter gas och olja i Siljansringen i Dalarna. Bolaget är noterat på Spotlight
Stockmarket och har cirka 3 000 aktieägare.
Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största
meteoritkrater.
Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen. Ett stort antal provborrningar har
genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas.
Arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om pågår. I juni månad 2019 har
Igrene ansökt hos Bergsstaten om brytningskoncession (produktionstillstånd) inom det så kallade
Morafältet.
Bolaget har undersökningstillstånd för gas och olja inom mycket stora områden av den del av Siljansringen
som ligger utanför nedslagskratern där förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen
instängd, är goda.

Se www.igrene.se

Prenumerera

Dokument & länkar