Halvårsrapport för AB Igrene (publ), 556027-1305, 1 september 2017 – 28 februari 2018

Resultat efter finansiella poster för perioden uppgår till – 3 768 KSEK (-3 204)
Resultat per aktie för perioden, – 0,43   SEK (-0,37)
Bolagets soliditet uppgår till 96,7% (97,5)

Väsentliga händelser under kvartal två

Borrningar och tester

Produktionshål 2
Det dynamiska förloppet vid senaste produktionstestet av VM 5, i oktober/november 2017, blev vidare analyserat av företagets internationella teknikgrupp. De efterföljande beräkningar och kontroller kunde verifiera att under testets slutfas uppnåddes ett flöde av naturgas på ca 1 000 normal kubikmeter i timmen (N kbm/h).
Testutrustningen var ursprungligen konstruerade för att utvinna gas som är löst i vatten och där varje kubikmeter vatten antogs kunna frigöra 3 kubikmeter gas. Systemet och dess flödesmätare var dimensionerat till ett flöde av max 100 N kbm/h. Testet visade att andra betingelser råder. Det finns en stor andel fri gas, högre volymer och tryck.

Kärnborrningar
Ett viktigt syfte med kärnborrningar är att vi vill dels bygga men också verifiera beräknings-modellen för den möjliga källan till gasförekomsten.
Ett kärnborrhål, 200 m sydväst om Produktionshål 2, avslutades på 600 meters djup. På 345 meters djup kunde gasströmning påvisas.

Reservoarmodell
Genom att samla alla geologiska data i ett och samma datasimuleringsprogram har en reservoarmodell utvecklats för Mora fältet. Syftet är att öka träffsäkerheten till att finna intressanta förekomster av kolväten i grundformationen.

Undersökningstillstånd
I början av december ansökte bolaget om 4 års förlängning av undersökningstillståndet gällande Siljansringen-Ryssa 3.
Ett år efter att Kammarrättens beslut fick laga kraft, om att inte godkännas AB Igrene överklagan på avslag till ansökningar om förlängning av undersökningstillstånd avseende gas, har Bolaget åter ansökt om undersökningstillstånd för både Hansjö och Stenberg områdena i Siljansringen 

Förändringar i styrelsen
Vid bolagsstämman i januari omvaldes till styrelsen Anders Rydberg (tillika ordförande), Göteborg, f 1950, Yvonne Vertes von Sikorszky, Zurich CH, f 1961, och Karl-Åke Johansson, Boliden, f 1946,
Annette Berkhahn Blyhammar, Täby, f 1962 och Mats Budh (tillika vice ordförande), Mora, f 1946 samt som suppleant nyvaldes Olle Starrin, Lidingö, f 1946 

Väsentliga händelser efter kvartal två

Borrningar och tester

Produktionshål 2
Innan högre flöden och dess varaktighet kan fastslås genom ny test så måste utrustningen samt produktionsbrunnen modifieras och säkras till helt andra flöden och tryck. Material och delar har köpts in, montering har påbörjats och kommer avslutas i slutet av april så att ny loggning av flöden i brunnen samt produktionstest kan påbörjas senast i början av maj. Huvudsyftet med testet är att dels påvisa ett produktionsflöde med god varaktighet på minst 1 000 Nm^3 per timme.

Produktionshål 1
På grund av det kärva väderläget har motionering och trycksättning med vatten ej ännu blivit utfört. Arbetet är planerat att vara klart till under kvartal 2
.

Kärnborrningar
Med guidning från reservoarmodellen för Mora fältet har en ny kärnborrning (01-15C) påbörjats. Platsen ligger ca 800 meter norr om produktionshåll 2.

Undersökningstillstånd
Bergsstaten har beviljat 4 års förlängning av undersökningstillståndet gällande Siljansringen-Ryssa 3.

Miljö och utvinningstillstånd
Ett första steg i processen att kunna få miljö och utvinningstillstånd för en verksamhet som utvinner och processera naturgas är kalla berörda myndigheter till ett samrådsmöte.
Företaget har över vintern sammanställt ett underlag som tillsänts Länsstyrelsen i Dalarna samt Bergsstaten med begäran om ett sådant samrådsmöte. 

Halvårsresultat 

Bolaget redovisar inga intäkter. Kostnaderna uppgår till 3 768 KSEK (3 204), varav en väsentlig del avser kostnader för provtagningar och analyser samt övriga konsulttjänster.
Svårigheterna att i ett prospekterande företag bedöma vilka poster som har ett varaktigt värde och som således kan bokföras som tillgång i balansräkningen har medfört att Bolaget valt att redovisa alla fältarbeten och omkostnader inklusive konsultkostnader över resultat- räkningen. Direkta kostnader för borrhåll bokförs som anläggningstillgång i balansräkningen och skrivs av enlig plan under 5 år. Avskrivningar av anläggningstillgångar uppgår till          300 KSEK (390). Bolagets resultat för perioden motsvarar -0,43 SEK per aktie.

Likviditet och finansiering
Den 28 februari 2018 uppgick Bolagets likvida medel till 5 382 KSEK. Bolaget hade vid rapportdatumet inga långfristiga skulder.

Eget kapital, aktiekapital och soliditet
Den 28 februari 2018 uppgick Bolagets eget kapital till 18 980 KSEK varav 868 KSEK utgjordes av aktiekapital, 1 118 KSEK av bundna reserver och resterande 16 994 KSEK av fritt eget kapital.
Bolagets soliditet uppgick vid samma datum till 96,7%.

Anställda

Bolaget har en (3) personer anställda. Därutöver finns en inhyrd verkställande direktör och tidvis inhyrda konsulttjänster.

Aktien

Aktien handlas sedan den 22 augusti 2014 på AktieTorget under kortnamnet ABI och med ISIN-kod SE0006091476. Aktiekapitalet är efter den senaste nyemissionen under hösten 2016 fördelat på 8 677 670 aktier med ett kvotvärde om 0,10 SEK. Samtliga aktier ägs med samma rätt till röst och vinst i bolaget.Antalet aktieägare uppgår till ca 3 000.
Så här långt handlas aktien i relativt små volymer och till stor spread.

Redovisningsprinciper

Bolagets redovisning upprättas i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 (K3 reglerna).
Denna rapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

 

Kommande rapporttillfällen

Bolaget kommer att lämna återkommande ekonomisk information enligt följande:

20 juli 2018                 Kvartalsrapport Q3
22 oktober 2018         Bokslutskommuniké

Vid ytterligare frågor, kontakta Lars Svensson, VD lars.svensson@igrene.se, telefon: 0702 95 30 70

Om Igrene
Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater.
Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen. Flera provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kontinuerliga flöden av ren metangas.
Nu pågår arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om.
Igrene har varit verksamt i tretton år. Bolaget har undersökningstillstånd för gas och olja inom mycket stora områden av den del av Siljansringen som ligger utanför nedslagskratern där förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen instängd, är goda.
Med de nyligen erhållna undersökningstillstånden för ytterligare sju områden ämnar Igrene att även fördjupa undersökningsarbetet på några platser innanför kraterkanten.
Se
www.igrene.se

Om oss

AB Igrene (publ) bedriver prospekterande verksamhet med avseende på gas, geotermi och olja vid Siljansringen.

Prenumerera

Dokument & länkar