Igrene har avslutat produktionstestet i PB2

Report this content

I oktober återupptogs testet med produktion av naturgas i produktionsbrunn 2, PB2,

och dagen före jul avslutades testet.

Arbetet inleddes med att tömma brunnen på gas (se bilden nedan) varefter vatten injicerades för att stoppa inflödet av ny gas. Därefter lyftes pumputrustningen upp ur brunnen med hjälp av lyftkranar varpå densamma rensades med hjälp av inhyrd borrigg och lufttryck, 35 Bars tryck.

Härefter kunde pumputrustningen något modifierad återinstalleras där själva pumpen med ankare

placerades på 382 meters djup i den 413 meter djupa brunnen.

Produktionstestet har körts kontinuerligt dygnet runt med bemanning. Under en dryg vecka trimma-

des produktionsanläggningen in och vattennivån i brunnen sänktes successivt för att minska det tryck som håller gasen tillbaka.

Sett över tid ökade mängden gas successivt men inte till de volymer som tidigare kunnat uppvisas.

Vid rensning av hålet har förmodligen borrkax och slam inte bara pumpats upp till ytan utan också tryckts in i sprickor i berget.

Gasmängderna ökade långsamt under testets gång i takt med att sprickorna i berget öppnades upp.

När testet avslutades uppmättes 50 kbm gas per timme vid pumpning av 1-2 kbm vatten per timme.

Den gas som producerades bestod således mestadels av fri gas, dvs gas som inte är bunden i vatten under högt tryck.

Dagen före julafton avslutades testet och brunnen säkrades. Miljönämndens medgivande för testet löpte ut den sista december.

Igrene ansöker nu hos Miljönämnden om rätt att återuppta testet.

För ytterligare information kontakta:

Mats Budh, tf VD

mats.budh@igrene.se

+4670 650 62 26

Om Igrene

AB Igrene prospekterar efter gas och olja i Siljansringen i Dalarna med fokus på gas. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har cirka 3 000 aktieägare.

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteorit-krater.

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen. Ett stort antal provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas.

Arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om pågår.

Bolaget har undersökningstillstånd för gas inom  stora delar av Siljansringen.

Igrene har ansökt hos Bergsstaten och Länsstyrelsen Dalarna om rätt att gå i kommersiell produktion av naturgas   

    enligt Minerallagen respektive

   Miljöbalken.

   Se www.igrene.se

Prenumerera

Dokument & länkar