Igrene har garantier för nyemissionen i november 2019

Report this content

Den föreslagna företrädesemissionen är garanterad till 70 procent och kan ersätta konvertibelfaciliteten.
Ett kortfristigt lån om 6 Mkr har upptagits i avvaktan på nyemissionen.

Emissionen, som vid full teckning kommer att inbringa drygt 22 Mkr till Bolaget, täcks av emissionsgarantier
uppgående till 70 procent eller 15,6 Mkr. Härutöver kan Igrene utnyttja den tidigare ingångna
konvertibelfaciliteten från Formue Nord AS där alltjämt 13,7 Mkr återstår. Styrelsen avser att inte
utnyttja denna ytterligare om emissionen fulltecknas.
Igrene har också överenskommit med facilitetsgivaren om kontant återbetalning av tidigare utbetalt
men ännu ej konverterat konvertibelt lån om 660 Tkr.
”Vår konvertibelfacilitet innebär en trygghet för den fortlöpande kapitalförsörjningen för vår verksamhet,
och samarbetet med Formue Nord är alltid konstruktivt”, säger vd Mats Budh. ”Emellertid har
den här sortens lösningar i vissa fall inverkat dämpande på kursutvecklingen. Oavsett om så skett i
Igrenes fall vill vi nu ge våra aktieägare en möjlighet att till gynnsamma villkor medverka till att
faciliteten helt eller delvis kan avvecklas. Vid full teckning av nyemissionen kommer vi inte att utnyttja
återstoden av faciliteten.”
Medlen från emissionen skall bland annat användas för att slutföra pågående produktionstester på
Morafältet och utföra fler produktionshål och kärnborrhål samt att driva processen för bolagets rätt
att gå i kommersiell produktion av naturgas inom Morafältet.
För att finansiera arbetet fram till nyemissionen har Igrene upptagit ett tillfälligt lån om 6 Mkr.
”Som vi tidigare kommunicerat har produktionstesterna hittills visat på stabila och ökande flöden”,
fortsätter Mats Budh. ”Vad slutrapporten kommer att utvisa är för tidigt att sia om, men emissionen
infaller under ett viktigt skede i Igrenes fortsatta verksamhet.”
Nyemissionen i sammanfattning
Teckningskurs 1,70 kronor per aktie
Avstämningsdag 8 november 2019
Teckningsrätt En per avstämningsdagen innehavd aktie ger en teckningsrätt
Sista handelsdag inkl rätt till teckningsrätter 6 november 2019
Första handelsdag exkl rätt till teckningsrätter 7 november 2019
Första teckningsdag 12 november 2019
Sista dag för handel med teckningsrätter 22 november 2019
Sista teckningsdag 26 november 2019
Handel med BTA 12 november tills emissionen registrerats hos Bolagsverket
Se vidare kommande Investeringsmemorandum.
För ytterligare information kontakta:
Mats Budh, VD
mats.budh@igrene.se
+4670 650 62 26
Denna information är sådan information som AB Igrene är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 4 oktober 2019.
Om Igrene
AB Igrene prospekterar efter gas och olja i Siljansringen i Dalarna. Bolaget är noterat på Spotlight
Stockmarket och har cirka 3 000 aktieägare.
Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största
meteoritkrater.
Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen. Ett stort antal provborrningar har
genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas.
Arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om pågår. I juni månad 2019 har
Igrene ansökt hos Bergsstaten om brytningskoncession (produktionstillstånd) inom det så kallade
Morafältet.
Bolaget har undersökningstillstånd för gas och olja inom mycket stora områden av den del av Siljansringen
som ligger utanför nedslagskratern där förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen
instängd, är goda.
Se www.igrene.se

Prenumerera

Dokument & länkar