Igrene har hållit årsstämma

AB Igrenes årsstämma den 28 januari 2019 har genomförts och alla beslut följde styrelsens och valberedningens förslag.

Styrelsen har efter gårdagens årsstämma följande sammansättning:

Karl-Åke Johansson, Boliden, omval, styrelsens ordförande

Annette Berkhahn Blyhammar, Täby, omval

Mats Budh, Mora, omval

Olle Starrin, Lidingö, nyval (var tidigare suppleant)

Andreas Gidlund, Mora, nyvald som suppleant

Utöver sedvanliga ärenden på årsstämman bemyndigades styrelsen att vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller tecknings-optioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, tillskjutande av apportegendom eller i annat fall med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Antalet aktier som vid nyemission emitteras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får vara högst 3 500 000. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme i arbetet med att finansiera och möjliggöra fortsatt utveckling. Vid emissioner utan företräde för aktieägarna ska teckningskursen fastställas till marknadsmässiga villkor.

Vid ytterligare frågor, kontakta Mats Budh, VD                                                

mats.budh@igrene.se, 070-650 62 26

Om Igrene

AB Igrene prospekterar efter gas och olja i Siljansringen i Dalarna. Bolaget är noterat på AktieTorget och har cirka 3 000 aktieägare. Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för  377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater. Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen. Flera provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas.  Nu pågår arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om.  Igrene har varit verksamt i 14 år.  Bolaget har undersökningstillstånd för gas och olja inom mycket stora områden av den del av Siljansringen som ligger utanför nedslagskratern där förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen instängd, är goda.  Med de undersökningstillstånd, som nyligen utverkats, ämnar Igrene fördjupa undersökningsarbetet även på några platser innanför kraterkanten. Se www.igrene.se 

Om oss

AB Igrene (publ) bedriver prospekterande verksamhet med avseende på gas, geotermi och olja vid Siljansringen.

Prenumerera

Dokument & länkar