Igrene har hållit årsstämma

Report this content

AB Igrenes årsstämma den 25 januari 2021 har genomförts och alla beslut följde styrelsens och valberedningens förslag.

Styrelsen har efter dagens årsstämma följande sammansättning:

Karl-Åke Johansson, Boliden, omval, styrelsens ordförande

Annette Berkhahn Blyhammar, Täby, omval

Carin Nises, Mora, omval

Mats Budh, Mora, omval

Andreas Gidlund, Mora, omvald som suppleant

Som revisionsbolag omvaldes PwC med Martin Johansson, Stockholm, som revisor.

Till valberedning omvaldes Jack Gottling och Tomas Wikner med den förstnämnde som sammankallande.

Utöver sedvanliga frågor vid Årsstämma beslutade stämman att ändra bolagsordningen § 3 Verksamhet på så sätt att där skall stå:

Bolaget skall bedriva prospektering efter djupgas i form av gasformiga kolväten och verka för utvinning och förädling av djupgas till LNG och vätgas samt idka annan därmed förenlig verksamhet

Årsstämman beslutade även att att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, tillskjutande av apportegendom eller i annat fall med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Antalet aktier som vid nyemission emitteras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får vara högst 5 000 000. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme i arbetet med att finansiera och möjliggöra fortsatt utveckling. Vid emissioner utan företräde för aktieägarna ska teckningskursen fastställas till marknadsmässiga villkor.

Vid ytterligare frågor, kontakta Mats Budh, tf VD                                                 mats.budh@igrene.se, 070-650 62 26

Om Igrene

AB Igrene prospekterar efter gas och olja i Siljansringen i Dalarna med fokus på gas. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har cirka 3 000 aktieägare.

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater.

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen. Ett stort antal provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas.

Arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om pågår.

Bolaget har undersökningstillstånd för gas och olja inom mycket stora områden av den del av Siljansringen som ligger utanför nedslagskratern där förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen instängd, är goda.

Igrene har ansökt hos Bergsstaten och Länsstyrelsen Dalarna om rätt att gå i kommersiell produktion av naturgas enligt Minerallagen respektive Miljöbalken.

Se www.igrene.se

Prenumerera

Dokument & länkar