Igrene överklagar Bergsstatens beslut angående bearbetningskoncession

Report this content

Bergsstaten meddelade i början av mars 2021 att myndigheten avvisar Igrenes ansökan om

bearbetningskoncession (produktionstillstånd) för utvinning av naturgas inom det s.k Morafältet i Siljansringen. Nu har Igrene överklagat detta beslut.

Igrene instämmer inte i Bergsstatens bedömningar. Prospektering efter naturgas skiljer sig väsentligt från prospektering efter mineraler. Detta har stor betydelse vid till exempel bedömning av om fyndigheten är brytvärd (s.k. malmbevisning). De krav som uppställs i Minerallagen för malmbevisning för mineraler är svåra att översätta och tillämpa för naturgas.

Vidare konstaterar Igrene att Bergsstatens hantering av bolagets ansökan inte skett på ett

vederbörligt sätt och strider på flera punkter mot Minerallagens och Förvaltningslagens regler.

Bolaget har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Luleå.

Samtidigt fortgår behandlingen av Igrenes ansökan om miljöprövning hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Dalarna, MPD. Efter kungörelse av tillståndsansökan har ärendet gått på remiss där remisstiden gått ut 2021-03-15. Igrene inväntar MPDs fortsatta hantering av ansökan.

För ytterligare information kontakta:

Mats Budh, tf VD

mats.budh@igrene.se

+4670 650 62 26

Denna information är sådan information som AB Igrene är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 31 mars 2021.

Om Igrene

AB Igrene prospekterar efter gas i Siljansringen i Dalarna. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket sedan 2014 och har cirka 3 000 aktieägare.

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater och Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen.

Igrene har ansökt hos Bergsstaten och Länsstyrelsen Dalarna om rätt att gå i kommersiell produktion av naturgas enligt Minerallagen respektive Miljöbalken. Bolaget undersöker också förutsättningarna för att konvertera metangas till vätgas.

Se www.igrene.se

Prenumerera

Dokument & länkar