Igrene överklagar Miljöprövningsdelegationens avslagsbeslut

Report this content

Igrenes ansökan hos Länsstyrelsen Dalarnas Miljöprövningsdelegation, MPD, om miljöprövning enligt Miljöbalken för Igrenes rätt att gå i produktion av naturgas inom Morafältet avslogs av MPD den 21 oktober 2021. Igrene kommer att överklaga detta beslut till Mark- och miljödomstolen.

Igrenes överklagande bygger på att MPD inte tagit hänsyn till att den av Igrene planerade  verksamheten innebär en minskning av totala emissioner av växthusgaser i Sverige redan från första dag. Vidare konstateras i överklagandet att MPDs beslut inte kan anses vara baserat på befintlig lagstiftning i Sverige eller inom EU.

MPD godkänner Igrenes miljökonsekvensbeskrivning, MKB, i alla delar men motiverar sitt beslut med

”Bäst hushållning är därmed att låta resursen stanna i marken till dess att det finns för miljön ofarliga sätt att använda gasen på”.

I praktiken innebär detta en bedömning utifrån en eventuell framtida lagstiftning, som ännu inte finns. Det finns förvisso politiska diskussioner, utifrån en av punkterna i det så kallade Januariavtalet, om att införa förbud mot utvinning av naturgas i Sverige. Igrene sätter tilltro till att om syftet med ny lagstiftning är att minska vår gemensamma miljöpåverkan, så kommer förslaget när det eventuellt läggs fram till riksdagen att se annorlunda ut just i detta avseende. Om Igrene genom fyndigheten av metangas i Siljansringen och tänkta produktion av koldioxidfri vätgas kan bidra till att minska klimatavtrycken såväl i vår närhet som för landet i stort borde det gå före behovet av att förbjuda prospektering och utvinning av naturgas.

I sin motivering till avslagsbeslutet framhåller MPD därutöver att de industrier inom regionen som idag använder naturgas i form av flytande metangas, LNG, planerar att successivt gå över till vätgas i sin produktion. Dessa industrier kan alltså enligt MPD inte utgöra kunder till Igrene.

Igrene har tydligt påpekat miljöfördelarna med svenskproducerad gas framför import av gas från Nordsjön och Ryssland. Omställningen från att använda LNG i industrin till vätgas kommer att ta lång tid, vilket MPD inte tar någon hänsyn till.

Igrene har vidare aktivt informerat i marknaden om att bolaget tecknat avtal med kanadensiska Proton Technology Inc. (Proton) och dess svenska licensinnehavare All Natural Swedish Energy AB (ANSE), om rätten att använda Protons patenterade teknik för omvandling av metangas till vätgas.

Tekniken handlar om att med relativ liten energiinsats omvandla metangas till vätgas direkt nere i borrhålen och samtidigt låta koldioxiden stanna kvar i marken. Metoden skapar inga miljöavtryck.

Igrene menar att man kan aktivt bidra till minskade koldioxidutsläpp redan idag, i morgon och i framtiden.

För ytterligare information kontakta:

Mats Budh, tf VD

mats.budh@igrene.se

+4670 650 62 26

Denna information är sådan information som AB Igrene är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 27 oktober 2021.

Om Igrene

AB Igrene prospekterar efter gas i Siljansringen i Dalarna. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har cirka 3 000 aktieägare.

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater.

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen. Ett stort antal provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas.

Igrene har ansökt hos Bergsstaten och Länsstyrelsen Dalarna om rätt att gå i kommersiell produktion av naturgas enligt Minerallagen respektive Miljöbalken.

Se www.igrene.se