Igrene stärker kassan genom konvertibellån från Formue Nord

Report this content

I juni 2018 ingick Igrene ett avtal om en konvertibelbaserad så kallad Equity Line om 15 Mkr med den danska fonden Formue Nord Markedsneutral A/S, ett fristående danskt kapitalförvaltnings-bolag. Igrene utnyttjar nu den första ”linan” i detta avtal och tar in 1,25 Mkr.

Avtalet om en Equity Line innebär att Formue Nord över en 24-månaders period åtar sig att teckna konvertibler för upp till 15 Mkr i enskilda trancher om 1,25 Mkr, totalt 12 trancher. För det konvertibellån som Igrene nu upptagit om 1,25 Mkr erhåller Formue Nord 504 441 teckningsoptioner med rätt för bolaget att i en framtid konvertera lånet till aktier.

Samtidigt erhåller befintliga aktieägare teckningsoptioner i samma utsträckning där aktieägaren får en teckningsoption per 26 aktier denne äger i Igrene per avstämningsdagen. Avstämningsdagen beslutas efter det att optionerna registrerats hos Bolagsverket.

Kapitalet Igrene nu drar in kommer att användas för fortsatta produktionstester i avvaktan på en senare publik företrädesemission.

För ytterligare information kontakta:

Mats Budh, tf VD

mats.budh@igrene.se

+4670 650 62 26

Denna information är sådan information som AB Igrene är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2019.

Om Igrene

AB Igrene prospekterar efter gas och olja i Siljansringen i Dalarna. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har cirka 3 000 aktieägare.

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater.

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen. Ett stort antal provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas.

Arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om pågår.

Bolaget har undersökningstillstånd för gas och olja inom mycket stora områden av den del av Siljansringen som ligger utanför nedslagskratern där förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen instängd, är goda.

Se www.igrene.se

Prenumerera

Dokument & länkar