Kallelse årsstämma

Aktieägarna i AB Igrene (publ), 556027-1305, kallas härmed till årsstämma måndagen den 22 januari 2018 kl 18.00 i Moraparken Konferens, Parkvägen 1, Mora. Kaffe och smörgås serveras från kl 17.00.

Registrering i aktiebok samt anmälan

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 16 januari 2018, dels anmäla sig (och eventuellt biträde) hos Bolaget senast den 19 januari 2018 kl 16.00, per post till AB Igrene (publ), Skålmyrsvägen 36, 792 50 Mora, eller per e-mail till info@igrene.se.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rösträtt vid årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 16 januari 2018. Detta innebär att aktieägare i god tid dessförinnan måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Fullmaktsformulär kommer senast från och med den 2 januari 2018 att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.igrene.se samt på Bolagets kontor och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Föredragningslista

 1. Årsstämman öppnas.
 2. Val av ordförande på stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. VDs anförande.
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2016-09-01—2017-08-31.
 9. Beslut
  -           Om fastställande av resultaträkning och balansräkning.
  -           Om disposition beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  -           Om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören.
 10. Fastställande av arvode åt styrelse, revisor och valberedning.
 11. Val av styrelseledamöter och av revisor.
 12. Val av valberedning.
 13. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.
 14. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt Aktiebolagslagen eller bolagsordningen
 15. Årsstämman avslutas.

Handlingar inför årsstämman.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna under minst två veckor före årsstämman och kan beställas via ovan angiven e-postadress eller telefon. Handlingarna kommer utan aktieägares anmodan att sändas ut per e-post till de aktieägare vars e-postadress finns registrerad hos AB Igrene.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Aktier och röster

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för kallelsen till 8 677 670 st representerande lika många röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag mm

Punkt 11; Val av styrelse

Valberedningens förslag kommer att redovisas i pressmeddelande i god tid före Årsstämman

Punkt 13; Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

Styrelsens förslag innebär att styrelsen bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma och med möjlighet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om att öka aktiekapitalet i AB Igrene genom nyemission av aktier. Betalning för nyemitterade aktier skall kunna erläggas kontant, genom kvittning eller med betalning genom apport. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall emissionskursen vara bestämd på marknadsmässiga grunder och omfatta nyemission av högst 3 000 000 aktier.

För beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Mora 2017-12-22                                                                                                                      

AB Igrene (publ)                                                                                       

Styrelsen 

Om oss

AB Igrene (publ) bedriver prospekterande verksamhet med avseende på gas, geotermi och olja vid Siljansringen.

Prenumerera

Dokument & länkar