Kvartalsrapport för AB Igrene, 556027-1305, 1 september 2018 – 30 november 2018

Rörelseresultatet för perioden uppgår till -3 609 KSEK (-1 775).      

Resultat efter finansiella poster -3 759 KSEK (-1 820).

Bolagets soliditet uppgår till 94,8% (95,1%).

Resultat per aktie -0,34 SEK (-0,21).

Väsentliga händelser under kvartalet

Finansiering

Den beslutade företrädesemission genomfördes i perioden mellan den 30 augusti och 18 september. Nyemissionen tecknades till 42,7 procent. Bolaget tillförs därigenom en emissionslikvid om cirka 10 Mkr kronor före avdrag för emissions- och garantikostnaderna vilka uppgick till ca 2,3 Mkr. Totalt tecknades 1 273 758 aktier i nyemissionen med stöd av teckningsrätter. Därtill mottogs teckningsanmälningar motsvarande 948 464 aktier för teckning utan företrädesrätt varav 875 814 aktier tilldelas Formue Nord AS, som utställt emissionsgaranti om 10 Mkr. Samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören deltog i nyemissionen.

Borrningar och tester

Produktionsbrunn 2 och produktionstest

Metod och procedur för att säkert avlägsna och i framtiden undvika metanhydrat i brunnen utarbetades och var föremål för en konstruktiv dialog med myndigheter. Detta är ett i Sverige nytt förfarande och medverkade till att prövningsprocessen för att godkänna hydratinhibitor drog ut på tiden. För att möjliggöra test innan vintern togs beslut, i oktober, om att starta testet utan inhibitor.

Initialt säkrades brunnen genom injicering av vatten varefter den nedsänkta pumpen och dess 400 m långa drivanordningen kunde demonteras och lyftas. Vissa skador på pumpen kunde noteras vilka omedelbart kunde åtgärdas innan återmontage. Både varmvatten och hetvatten injicerades för att smälta metanhydrater istället för att använda inhibitor. Efter en lyckosam testkörning i slutet av november kunde en varsam utpumpning av vatten starta. En försiktig gasproduktion kunde noteras innan månadens utgång.

Produktionsbrunn 4

Borrningen av produktionsbrunn 4 startade i slutet av augusti. Målet är att nå cirka 1 000 meters djup. Framdriften gick sakta och i slutet av september hade borrningen nått 200 meter. Arbetet med att installera och gjuta fast skyddsrör startades. Då leverans av nödavstängningsventilen (BOP) för de beräknade höga trycken och flöden var försenad och det faktum att den annalkande vintern skulle försvåra den vidare vattenhammarborrningen och efterföljande produktionstest så har vidare borrning förskjutits till våren 2019.

Kärnborrningar

Ett viktigt syfte med kärnborrningar är att vi vill dels bygga men också verifiera beräkningsmodellen för gasförekomsten dels rekognosera inför nästa produktion-brunnsborrning. Under hösten avslutades en kärnborrning i ytterkanten av Mora fältet utan att något gasgenomslag kunde noteras. Därefter har manskapet för kärnborrningarna omfördelats till arbetet med produktionsbrunn 2 och någon ytterligare kärnborrning har ej påbörjats under kvartalet. 

Undersökningstillstånd

AB Igrene beviljades 1 års förlängning på undersökningstillståndet gällande Ryssa 1.

I området där vi för närvarande är mest aktiva, har vi haft undersökningstillstånd i 9 år. Bolaget begränsade ansökan till 1 år då den kommer att förlängas med automatik i samband med att vi ansöker om bearbetningskoncession och miljöprövning av produktionsanläggningen för naturgas.

Bergsstaten beviljade den 13 september undersökningstillstånd gällande gas under 3 år för både Hansjö och Stenberg i Orsa kommun. Den 18 september beslöt länsstyrelsen att inrätta ett interimistiskt vattenskyddsområde i Hansjö området vilket medför att Bolaget kommer att samråda och invänta tillstånd från Länsstyrelsen innan provborrningar djupare än 250 meter kan påbörjas.

Bearbetning och miljötillstånd

I mitten av oktober påbörjades arbetet med att utarbeta en miljö och konsekvensbeskrivning (MKB) för att utvinna, upparbeta och förvätska naturgas till LNG. MKB kommer att vara en del av ansökningshandlingarna som Bolaget ska överlämna till Bergsstaten och Länsstyrelsen. Igrene hade ett utökat samråd med allmänheten i Mora den 28 november. Dessutom har samrådsunderlaget skickats ut till närboende och ytterligare flera myndighetsinstanser förutom Mora Kommun och Länsstyrelsen i Dalarna.   

Väsentliga händelser efter första kvartalets utgång

Finansiering

Kapitaltillskottet från höstens nyemission har använts till att betala av sommarens brygglån samt återställningen och test av produktionshål 2. För att upprätthålla verksamheten krävdes nytt kapitaltillskott. Av möjliga lösningar och med stöd i befintligt bemyndigande så valdes en riktad nyemission till Krefting Finans AB om 1 725 000 aktier à 2,00 kronor vilken inbringade 3 450 000 SEK. Vidare har i en kvittningsemission med TVR Sport & Näringsliv AB om 990 000 SEK ytterligare 495.000 aktier à 2,00 kronor emitterats. Teckningskursen har i båda fallen satts mot bakgrund av den aktuell marknadskursen under den senaste månaden dessförinnan.

Efter dessa nyemissioner uppgår antalet aktier i bolaget till 13 115 469 stycken.

Borrningar och tester

Produktionshål 2

Från slutet av november har fokus varit att varsamt pumpa ut ca 1 200 kbm vatten som injicerades som hetvatten när arbetet och test återstartade.

Gasvolymerna ut från brunnen steg successivt i en positiv trend i takt med att vattennivån i brunnen har sänktes. En vecka in i december uppmättes i snitt ca 50 Normal kubikmeter per timme (Nkbm/h).  Efter ytterligare en vecka så hade genomsnittsvolymen ökat till ca 150 Nkbm/h. Vattennivån i brunnen är ej ännu nere på samma djup som vid testet i november 2017 vilket torde förklara att vi inte uppnått samma flöden (ca 1000 Nkbm/h) och gastryck i brunnen som tidigare.

Trots nattemperaturer ned mot minus 20 grader kunde testkörningen upprätthållas. Men efter ytterligare temperaturfall kunde det med stort vemod konstateras att flera gas- och vattenledningar satts igen av is och medförde att vattenutpumpningen och gasproduktionen från brunnen avbröts.  

Bearbetning och miljötillstånd

Miljökonsekvensutredning och teknisk beskrivning för utvinning och processering av naturgas till en LNG-anläggningen, har färdigställts och inkluderar de från samråden inkomna synpunkterna. Slutliga ansökningar, gällande både bearbetningskoncessionen hos Bergsstaten och miljöprövningen hos Länsstyrelsen i Dalarna är nu förberedda för att kunna skickas in. Förutsättningen för en ansökan är dock att vi kan påvisa stabilt gasflöde på hög nivå vilket är beroende på när produktionstestet kan slutföras.

Första kvartalets resultat

Bolaget redovisar inga intäkter. Kostnaderna uppgår till 3 393 KSEK varav en väsentlig del avser kostnader för nyemission och analyser samt övriga konsulttjänster.

Svårigheterna att i ett prospekterande företag bedöma vilka poster som har ett varaktigt värde och som således kan bokföras som tillgång i balansräkningen har medfört att Bolaget valt att redovisa alla fältarbeten och omkostnader inklusive konsultkostnader över resultat-räkningen. Direkta kostnader för borrhål bokförs som anläggningstillgång i balansräkningen och skrivs av enlig plan under 5 år. 

Avskrivningar av anläggningstillgångar uppgår till 216 (149) KSEK.

Bolagets resultat för perioden motsvarar -0,34 (-0,21) SEK per aktie.

Likviditet och finansiering

Den 30 november 2018 uppgick Bolagets likvida medel till 2 956 (7 604) KSEK. Bolaget hade vid rapportdatumet inga långfristiga skulder.

Eget kapital, aktiekapital och soliditet

Den 30 november 2018 uppgick Bolagets eget kapital till 20 362 KSEK varav 1 090 KSEK utgjordes av aktiekapital, 1 118 KSEK av bundna reserver och resterande 18 154 KSEK av fritt eget kapital.

Bolagets soliditet uppgick den 30 november 2018 till 95 %.

Anställda

Bolaget har tre (3) personer anställda. Därutöver finns en inhyrd verkställande direktör och tidvis inhyrda konsulttjänster.

Aktien

Aktien handlas sedan den 22 augusti 2014 på Spotlight Stockmarket under kortnamnet ABI och med ISIN-kod SE0006091476. Aktiekapitalet är efter genomförd nyemissionen i september 2018 fördelat på 10 895 469 aktier med ett kvotvärde om 0,10 SEK. Samtliga aktier ägs med samma rätt till röst och vinst i bolaget.

Redovisningsprinciper

Från och med räkenskapsåret 2014/2015 upprättas årsredovisningen med tillämpning av Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3).

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen

Bolaget kommer att lämna återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

20 april 2019                                                     Halvårsrapport

20 juli 2019                                                        Kvartalsrapport Q3

22 oktober 2019                                              Bokslutskommuniké 2019

Vid ytterligare frågor, kontakta Lars Svensson, Verkställande Direktör      lars.svensson@igrene.se, 070-2953070 

Om Igrene

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater.

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen. Flera provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kontinuerliga flöden av ren metangas.

Nu pågår arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om.

Igrene har varit verksamt i tretton år.  Bolaget har undersökningstillstånd för gas och olja inom mycket stora områden av den del av Siljansringen som ligger utanför nedslagskratern där förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen instängd, är goda.

Med de nyligen erhållna undersökningstillstånden för ytterligare sju områden ämnar Igrene att även fördjupa undersökningsarbetet på några platser innanför kraterkanten.

Se www.igrene.se

AB Igrene (publ)
   2018-09-01-       2017-09-01-        2017-09-01-
Resultaträkning      (KSEK)    2018-11-30      2017-11-30        2018-08-31
3 mån 3 mån 12 mån
Rörelseintäkter 0 0 33
Summa intäkter 0 0 33
Rörelsens kostnader
Externa kostnader -2 700 -1 136 -5 146
Personalkostnader -693 -490 -2 521
Avskrivningar/nedskrivningar -216 -149 -788
Övriga kostnader -43
Summa rörelsens kostnader -3 609 - 1 775 -8 498
Rörelseresultat -3 609 -1 775 -8 465
Finansiella poster
Finansiella poster -149 -45 -143
Resultat efter finansiella poster -3 759 -1 820 -8 608
Årets resultat -3 759 -1 820 -8 608


AB Igrene (Publ)
Balansräkning (KSEK)  2018-11-30       2017-11-30       2018-08-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 374 379 386
Materiella anläggningstillgångar 17 935 13 554 17 230
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa anläggningstillgångar 18 309 11 933 17 616
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar 414 479 901
Kassa och bank 2 956 7 604 3 189
Summa omsättningstillgångar 3 370 8 083 4 090
Summa tillgångar 21 679 22 016 21 707
Skulder och eget kapital
Eget kapital
Bundet eget kapital 2 208 1 986 1 986
Fritt eget kapital 18 154 18 943 12 155
Summa eget kapital 20 362 20 929 14 140
Skulder
Kortfristiga skulder 1 317 1 088 7 567
Summa skulder 1 317 1 088 7 567
Summa skulder och eget kapital 21 679 22 016 21 707


AB Igrene (publ)
2018-09-01-   2017-09-01-  2017-09-01-
Kassaflödesanalys (KSEK) 2018-11-30 2017-11-30 2018-08-31
3 mån 3 mån 12 mån
Rörelseresultat efter finansiella poster -3 759 -1 775 -8 604
Avskrivningar och nedskrivningar 216 149 788
Övrigt 2 -45 40
Erhållen ränta 0 0 0
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 485 -315 -397
Ökning /minskning av kortfristiga skulder 49 494 333
Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 007 -1 492 -7 843
Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -909 -3 -85
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 0 -1 065 -5 430
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 84
Kassaflöde från investeringsverksamheten -909 -1 068 -5 431
Finansieringsverksamheten
Nyemission efter emissionskostnader 9 980 0 0
Upptagna lån -6 300 6300
Periodens kassaflöde -236 -2 560 -6 974
Likvida medel vid årets början 3 190 10 164 10 164
Likvida medel vid periodens slut 2 956 7 704 3 190

Om oss

AB Igrene (publ) bedriver prospekterande verksamhet med avseende på gas, geotermi och olja vid Siljansringen.

Prenumerera

Dokument & länkar