• news.cision.com/
  • Igrene/
  • Kvartalsrapport för AB Igrene, 556027-1305, 1 september 2020 – 30 november 2020.

Kvartalsrapport för AB Igrene, 556027-1305, 1 september 2020 – 30 november 2020.

Report this content

Rörelseresultatet för perioden uppgår till – 1 615 KSEK (- 2 083).  

Resultat efter finansiella poster – 1 615 KSEK (- 2 083).

Bolagets soliditet uppgår till 83,9 % (63,8).

Resultat per aktie -0,07 SEK (-0,09).

Väsentliga händelser under kvartalet

Bolagets strategiska inriktning

Bolaget planerar att naturgasförekomsterna i Siljansringen skall vidareförädlas till LNG och försörja i första hand regionala industrikunder. Detta kommer att stödja det globala arbetet med att reducera utsläpp av växthusgaser och Sveriges möjlighet att uppnå sina miljömål inom transportsektorn. På längre sikt finns ambitioner att omvandla naturgasen till vätgas med ny teknik som möjliggör att avlasta atmosfären från växthusgaser.

Igrenes ambition är att bygga en första fabrik för flytande naturgas (LNG) motsvarande en årlig kapacitet på 50 000 ton. Bolaget bedömer att det kommer att krävas totalt 3–5 produk-tionsbrunnar för att försörja en sådan anläggning.

Ansökan om bearbetningskoncession och miljöprövning

Igrenes verksamhet inom det så kallade Morafältet har förts så långt att bolaget inlämnat ansökan till Bergsstaten om rätt att gå i kommersiell produktion av naturgas i form av högkvalitativ metangas, LNG. Bergsstaten har återkommit med en mängd frågor och krav på ytterligare information vilka Igrene besvarat respektive levererat.

Beslut i ärendet föreligger ännu inte.

Igrene har hos Länsstyrelsen Dalarnas Miljöprövningsdelegation ansökt om miljöprövning enligt Miljöbalken. Sedan bolaget besvarat delegationens frågor i anledning av ansökan har ärendet remitterats till berörda myndigheter och markägare. Efter denna remissrunda har myndigheten återkommit med ett antal frågor, som Igrene besvarat under kvartalet. Om myndigheten nu anser att ärendet är komplett kommer detta att kungöras och gå ut på  remiss i början av 2021.

Igrene i samarbete för framställning av vätgas

Det kanadensiska företaget Proton Ltd  har gett svenska All Natural Swedish Oil AB, ANSO, rätt att använda Protons teknik för att framställa vätgas från metangas. ANSO har vänt sig till Igrene för att utveckla tekniken i Sverige.

Proton har i Kanada utvecklat en process som innebär att man konverterar metangas till vätgas direkt nere i djupa gasbrunnar. Sådan vätgasproduktion är miljöneutral och medför inga koldioxidutsläpp.

ANSO med stöd av Proton vill nu implementera tekniken med början inom det s.k Morafältet där Igrene har ett antal djupa borrhål med tillgång till metangas.

ANSO och Igrene för diskussion om formerna för ett sådant samarbete.

Borrningar och produktionstest

Arbetet med att slutföra Produktionsbrunn 4, benämnt PB4, beläget cirka 200 meter från PB1 och PB2 har i tidig september temporärt avslutats på 481 meters djup på grund av brister i borrningsteknik och -utrustning.

Enligt den berggrundsmodell (reservoar-) som Igrene utarbetat skall borrplatsen för detta hål vara optimal för att träffa de underliggande gasreservoarerna.

Det lock som håller djupgasen instängd är på denna plats 600 meter i tjocklek så alltjämt återstår att borra åtminstone cirka 150 meter för att nå de underliggande reservoarerna.

I avvaktan på att fördjupningen av PB4 kan återupptas startades i oktober test med produktion av naturgas i PB2. Sett över tid ökade mängden gas successivt men inte till de volymer som tidigare kunnat uppvisas.

Vid rensning av hålet före produktionstestet har förmodligen borrkax och slam inte bara pumpats upp till ytan utan också tryckts in i sprickor i berget och därigenom försvårat inträngning av gas i brunnen.

Gasmängderna ökade långsamt under testets gång i takt med att sprickorna i berget öppnades upp.

Den gas som producerades bestod mestadels av fri gas.

Testet avslutades den 23 december då Miljönämndens medgivande för verksamheten löpte ut den sista december. Igrene ansöker nu hos Miljönämnden om rätt att återuppta testet.

Verkställande direktör

I september meddelade vd Per Ahlenbäck (63) att han avgår av hälsoskäl. Styrelsen har utsett tidigare vd numera vice styrelseordförande Mats Budh som tillförordnad vd.

Väsentliga händelser efter första kvartalets utgång

Finansiering och likviditet

Igrene förbereder en företrädesemission men villkoren för nyemissionen är ännu inte fast-ställda. I avvaktan på att nyemissionen genomföres i början av 2021 har bolaget säkerställt   brygglån om totalt 5 MSEK med bland annat medverkan av aktieägarna Ragnar Krefting och Mats Budh genom bolag. Lånet från dessa två aktieägare löper utan ränta medan övriga lån-givare tar sedvanlig ersättning.

Syftet med nyemissionen är bland annat att

  • driva ansökan om utvinnings- och miljötillstånd för en naturgasanläggning i Mora-fältet
  • säkerställa produktionstest under hösten/vintern i Produktionsbrunn 2
  • slutföra borrningarna i Produktionsbrunn 4 med efterföljande produktionstester
  • förbereda borrningar av Produktionsbrunn 5
  • förbereda finansieringen av en produktionsanläggning i Morafältet och utveckla det tekniska underlaget för den tilltänkta anläggningen

Samtidigt arbetar Igrene internationellt med finansieringen av en produktionsanläggning för LNG i Morafältet.

I ett längre perspektiv avser Igrene konvertera metangas till vätgas på ett miljöeffektivt sätt.

Första kvartalets resultat

Bolaget redovisar 32 KSEK i intäkter. Kostnaderna uppgår till 1 321 KSEK varav en väsentlig del avser kostnader för fältarbeten, nyemission samt konsulttjänster.

Svårigheterna att i ett prospekterande företag bedöma vilka poster som har ett varaktigt värde och som således kan bokföras som tillgång i balansräkningen har medfört att Bolaget valt att redovisa alla fältarbeten och omkostnader inklusive konsultkostnader över resultat-räkningen. Direkta kostnader för borrhål bokförs som anläggningstillgång i balansräkningen och skrivs av enlig plan under 5 år.

Avskrivningar av anläggningstillgångar uppgår till 326 KSEK (178).

Bolagets resultat för perioden motsvarar - 0,07  (-0,09) SEK per aktie.

Likviditet och finansiering

Den 30 november 2020 uppgick Bolagets likvida medel till 1 362 KSEK (3 664). Bolaget hade vid detta datum inga låneskulder.

Eget kapital, aktiekapital och soliditet

Den 30 november 2020 uppgick Bolagets eget kapital till 20 328 KSEK varav 2 252 KSEK utgjordes av aktiekapital, 1 118 KSEK av bundna reserver och resterande 16 958 KSEK av fritt eget kapital.

Bolagets soliditet uppgick den 30 november 2020 till 83,9 %.

Anställda

Bolaget har tre (3) personer anställda. Därutöver finns en inhyrd verkställande direktör och tidvis inhyrda konsulttjänster.

Aktien

Aktien handlas sedan den 22 augusti 2014 på Spotlight Stockmarket under kortnamnet ABI och med ISIN-kod SE0006091476. Aktiekapitalet är fördelat på 22 524 220 aktier med ett kvotvärde om 0,10 SEK.

Samtliga aktier ägs med samma rätt till röst och vinst i bolaget.

Redovisningsprinciper

Från och med räkenskapsåret 2014/2015 upprättas årsredovisningen med tillämpning av Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3).

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen

Bolaget kommer att lämna återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

25 januari 2021                                        Årsstämma genom poströstning

19 april 2021                                            Halvårsrapport

19 juli 2021                                              Kvartalsrapport Q3

18 oktober 2021                                      Bokslutskommuniké 2021

Vid ytterligare frågor, kontakta tf vd Mats Budh, mats.budh@igrene.se, 070-650 62 26

Om Igrene

AB Igrene prospekterar efter gas och olja i Siljansringen i Dalarna med fokus på gas. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har cirka 3 000 aktieägare.

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater.

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen. Ett stort antal provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas.

Arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om pågår.

Bolaget har undersökningstillstånd för gas och olja inom mycket stora områden av den del av Siljansringen som ligger utanför nedslagskratern där förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen instängd, är goda.

Igrene har ansökt hos Bergsstaten och Länsstyrelsen Dalarna om rätt att gå i kommersiell produktion av naturgas enligt Minerallagen respektive Miljöbalken.

Se www.igrene.se

AB Igrene (publ)
2020-09-01- 2019-09 01-    2019-09-01-
Resultaträkning      (KSEK) 2020-11-30 2019-11-30    2020-08-31
3 mån 3 mån 12 mån
Rörelseintäkter 32 0 17
Summa intäkter 32 0 17
Rörelsens kostnader
Externa kostnader - 631       -1 268 -3 187
Personalkostnader - 690 - 637 -2 746
Avskrivningar/nedskrivningar - 326 - 178 - 1 131
Summa rörelsens kostnader        - 1 647 - 2 083 - 7 064
Rörelseresultat        - 1 615 - 2 083  -7 047
Finansiella poster
Räntekostnader        0       0 - 277
Resultat efter finansiella poster                   - 1 615 - 2 083 -7 324
Årets resultat - 1 615 -2 083 -7 324
AB Igrene (Publ)
Balansräkning (KSEK) 2020-11-30       2019-11-30       2020-08-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar       289      374       306
Materiella anläggningstillgångar 22 192 17 764 21 923
Finansiella anläggningstillgångar        50                50        50
Summa anläggningstillgångar 22 531 18 188 22 279
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar    337    398    761    
Kassa och bank 1 362 3 664 2 780
Summa omsättningstillgångar 1 699 4 062 3 541
Summa tillgångar    24 230 22 250        25 820
Skulder och eget kapital
Eget kapital
Bundet eget kapital   3 370   2 430   3 370
Fritt eget kapital 16 958 11 773 18 574
Summa eget kapital 20 328 14 203 21 944
Skulder
Kortfristiga skulder   3 902    8 047  3 876
Summa skulder   3 902    8 047  3 876
Summa skulder och eget kapital 24 230 22 250 25 820
AB Igrene (publ)
   2020-09-01-   2019-09-01-   2019-09-01-
Kassaflödesanalys      (KSEK)   2020-11-30  2019-11-30  2020-08-31
    3 mån      3 mån     12 mån
Rörelseresultat -1 615 -2 099 -7 324
Avskrivningar och nedskrivningar 326 178 1 131
Övriga poster som ej ingår i kassaflödet -4 -22
Betald ränta
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 424 -109 -454
Ökning/minskning av kortfristiga skulder 26 7 218 1 796
Kassaflöde från den löpande verksamheten -839 5 184 -4 873
Investeringsverksamheten
Investering i immateriella anläggningstillgångar
Investering i materiella anläggningstillgångar -579 -781 -6 171
Sålda materiella anläggningstillgångar
Förvärv av dotterbolag
Kassaflöde från investeringsverksamheten -579 -781 -6 171
Finansieringsverksamheten
Nyemission efter emissionskostnader 13 313
Amortering av lån -1 250
Upptagna lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 -1 250 13 313
Periodens kassaflöde -1 418 3 153 2 269
Likvida medel vid periodens början 2 780 511 511
Likvida medel vid periodens slut 1 362 3 664 2 780

Prenumerera

Dokument & länkar