• news.cision.com/
  • Igrene/
  • Kvartalsrapport för AB Igrene, 556027-1305, 1 september 2022 – 30 november 2022

Kvartalsrapport för AB Igrene, 556027-1305, 1 september 2022 – 30 november 2022

Report this content

Rörelseresultatet för perioden uppgår till – 1 081 KSEK (- 1 627).  

Resultat efter finansiella poster – 1 081 KSEK (- 1 628).

Bolagets soliditet uppgår till   80,2 % (56,3).

Resultat per aktie -0,03 SEK (-0,07).

Bolagets strategiska inriktning

Igrenes inriktning är att utvinna vätgas från kolväten i Siljansringen, som bildats genom ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan.

Bolaget har tillgång till en patenterad teknik för att konvertera naturgasen till vätgas. Det handlar om att i en energisnål process omvandla metangasen till vätgas redan nere i borrhålen och låta koldioxiden stanna kvar nere i berggrunden. Denna metod för tillverkning av vätgas skapar inga miljöavtryck. Detta kommer att stödja det globala arbetet med att reducera utsläpp av växthusgaser och Sveriges möjlighet att uppnå sina miljömål inom transportsektorn och industrin.

Igrene avser att utvinna vätgas och Bolaget kommer i samband med vätgasutvinningen grundligt att uttömma möjligheterna att även ta hand om den naturgas som är nödvändig för utvinning av vätgasen. Allt i enlighet med de undantag från förbudet som lagstiftaren upprättat.

Under en övergångstid är Igrene berett att stötta Sverige i dess behov av naturgas för att försörja i första hand tillverkningsindustrin. Det handlar om att naturgasförekomsterna i Siljansringen skall vidareförädlas till flytande metangas, LNG, och försörja i första hand regionala industrikunder.

Detta kräver dock att Sverige ur beredskapsperspektiv och miljösynpunkt (transportsektorn) är berett att ompröva gällande lagstiftning och tillåta produktion av inhemsk naturgas framför import av gasen.

Produktion av vätgas

Igrene har tecknat avtal med kanadensiska Proton Technology Inc. (Proton) och dess svenska licensinnehavare All Natural Swedish Energy AB (ANSE), om rätten att använda Protons patenterade teknik för omvandling av metangas till vätgas.

Tekniken handlar om att med relativ liten energiinsats omvandla metangas till vätgas direkt nere i borrhålen och samtidigt låta koldioxiden stanna kvar i marken.

Väsentliga händelser under kvartalet

Allmänpolitiska läget

Den regering som blev följden av hösten val består av partier som i maj månad 2022 röstade emot de lagändringar som medfört förbud mot utvinning av naturgas i Sverige.

Mot bakgrund av det geopolitiska läge som råder och den tid det kommer att ta för total omställning till vätgas finns det anledning att förvänta en mildare syn på utvinning av natur-gas i Sverige.

Det noteras att EU-parlamentet klassificerat naturgas som grön energi till dess andra miljövänligare energiformer finns tillgängliga.

Väsentliga händelser efter första kvartalets utgång

Finansiering

En nyemission med företräde för befintliga aktieägare har genomförts under tiden 2–16 december 2022. Målsättningen var att dra in 14,9 Mkr men emissionen stannade på 6,9 Mkr (46,1 %), allt räknat före emissionskostnader. Härav tecknades 42,1 % av emissionen med stöd av teckningsrätter och 4,0 % utan stöd av teckningsrätter.

Genom företrädesemissionen ökar Bolagets aktiekapital med 1 605 069,50 SEK, från 3 478 335,20 SEK till 5 083 404,70 SEK och antalet aktier ökar med 16 050 695 aktier, från 34 783 352 aktier till 50 834 047 aktier. Utspädningseffekten för de aktieägare som inte deltagit i företrädesemissionen uppgår därmed till ca 31,6 %.

Första kvartalets resultat

Bolaget redovisar inga intäkter. Rörelseresultatet uppgår till – 1 081 SEK (-1 627). Kostnaderna uppgår till 1 081 KSEK (1 636) varav en väsentlig del avser kostnader för avstädning av fältarbeten, nyemission samt konsulttjänster.

Svårigheterna att i ett prospekterande företag bedöma vilka poster som har ett varaktigt värde och som således kan bokföras som tillgång i balansräkningen har medfört att Bolaget valt att redovisa alla fältarbeten och omkostnader inklusive konsultkostnader över resultaträkningen. Direkta kostnader för borrhål bokförs som anläggningstillgång i balansräkningen och skrivs av enlig plan under 5 år.

Avskrivningar av anläggningstillgångar uppgår till 42 KSEK (185).

Bolagets resultat för perioden motsvarar - 0,03 SEK per aktie (-0,07).

Likviditet och finansiering

Den 30 november 2022 uppgick Bolagets likvida medel till 148 KSEK (730). Bolaget hade vid detta datum inga låneskulder.

Eget kapital, aktiekapital och soliditet

Den 30 november 2022 uppgick Bolagets eget kapital till 19 804 KSEK varav 3 478 KSEK utgjordes av aktiekapital, 1 118 KSEK av bundna reserver och resterande 15 208 KSEK av fritt eget kapital.

Bolagets soliditet uppgick den 30 november 2022 till 80,2 %.

Anställda

Bolaget har en (1) person i tjänst och två (2) anställda fältarbetare som är tjänstlediga.

Därutöver finns en inhyrd verkställande direktör och tidvis inhyrda konsulter.

Aktien

Aktien handlas sedan den 22 augusti 2014 på Spotlight Stockmarket under kortnamnet ABI och med ISIN-kod SE0006091476. Aktiekapitalet per den 30 november 2022 är fördelat på 34 783 352 aktier med ett kvotvärde om 0,10 SEK.

Samtliga aktier ägs med samma rätt till röst och vinst i bolaget.

Redovisningsprinciper

Från och med räkenskapsåret 2014/2015 upprättas årsredovisningen med tillämpning av Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3).

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen

Bolaget kommer att lämna återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

23 januari 2023                                        Årsstämma i Mora

17 april 2023                                            Halvårsrapport

17 juli 2023                                              Kvartalsrapport Q3

23 oktober 2023                                      Bokslutskommuniké 2023

Vid ytterligare frågor, kontakta vd Mats Budh, mats.budh@igrene.se, 070-650 62 26

Om Igrene

AB Igrene vill utvinna klimatneutral vätgas i Siljansringen. Bolaget har tillgång till patenterad teknik för konvertering av naturgas till vätgas redan nere i borrhålen och låta koldioxiden stanna kvar i berggrunden. Denna metod för produktion av vätgas sker med minimal energiförbrukning. Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater och Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser runt kratern.

Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market sedan 2014 och har cirka 3 000 aktieägare.

Se www.igrene.se

AB Igrene (publ)
2022-09-01-    2021-09-01-       2021-09-01-
Resultaträkning      (KSEK) 2022-11-30    2021-11-30      2022-08-31
3 mån 3 mån 12 mån
Rörelseintäkter    0   9    104
Summa intäkter    0   9    104
Rörelsens kostnader
Externa kostnader            -921       -1 163 -3 367
Personalkostnader      -118 - 288    -748
Avskrivningar/nedskrivningar        -42 - 185    -785
Summa rörelsens kostnader        - 1 081 - 1 636 - 4 900
Rörelseresultat        - 1 081 - 1 627  -4 796
Finansiella poster
Räntekostnader         0        -1   -180
Resultat efter finansiella poster                             - 1 081 - 1 628 -4 976
Årets resultat - 1 081 - 1 628 -4 976
AB Igrene (Publ)
Balansräkning (KSEK) 2022-11-30     2021-11-30       2022-08-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar   5 000   5 226   5 000
Materiella anläggningstillgångar 19 052 19 657 19 093
Finansiella anläggningstillgångar        50              50        50
Summa anläggningstillgångar 24 102 24 933 24 143
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar    516     238        473    
Kassa och bank    148     730    459
Summa omsättningstillgångar    664     968    932
Summa tillgångar    24 766 25 901        25 075
Skulder och eget kapital
Eget kapital
Bundet eget kapital   4 596   3 370   4 596
Fritt eget kapital 15 208 11 202 16 289
Summa eget kapital 19 804 14 572 20 885
Skulder
Kortfristiga skulder   4 962  11 329   4 190
Summa skulder   4 962  11 329   4 190
Summa skulder och eget kapital 24 766 25 901 25 075
AB Igrene (publ)
   2022-09-01-      2021-09-01-        2021-09-01-
Kassaflödesanalys      (KSEK)     2022-11-30      2021-11-30        2022-08-31
3 mån 3 mån 12 mån
Rörelseresultat -1 081 -1 628 -4 796
Avskrivningar och nedskrivningar 41 186 785
Övriga poster som ej ingår i kassaflödet 189
Betald ränta -180
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar -43 1 942 1 707
Ökning/minskning av kortfristiga skulder 472 486 -7 352
Kassaflöde från den löpande verksamheten -611 986 -9 647
Investeringsverksamheten
Investering i immateriella anläggningstillgångar                        0 0 0
Investering i materiella anläggningstillgångar                          0 0 0
Sålda materiella anläggningstillgångar 0 0 0
Förvärv av dotterbolag
Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 0
Finansieringsverksamheten
Nyemission efter emissionskostnader 0 0 9 661
Amortering av lån 0               -1 200         -500
Upptagna lån 300                         0 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten                       300                       -1 200 9 161
Periodens kassaflöde -311 -214 -486
Likvida medel vid periodens början 459 945 945
Likvida medel vid periodens slut 148 731 459

Prenumerera