Kvartalsrapport för AB Igrene (publ), 556027-1305, 1 mars – 31 maj 2020.

KVARTALET 1 MARS till 31 MAJ 2020

Rörelseresultat för kvartalet                                        - 1 677  KSEK  (- 1 454)

Resultat efter finansiella poster för kvartalet             - 1 678  KSEK  (- 1 454)

Resultat per aktie för kvartalet                                    - 0,08 SEK     (-0,11)

DELÅRET 1 SEPTEMBER 2019 till 31 MAJ 2020

Rörelseresultat för perioden                                        - 4 969  KSEK  (- 8 830)

Resultat efter finansiella poster för perioden             - 5 181  KSEK  (- 8 990)    

Resultat per aktie för perioden                                    - 0,23  SEK       (-0,69)

Bolagets soliditet uppgår till                                          94,3 %            (89,8)

Väsentliga händelser under kvartalet

Borrningar och produktionstest

Produktionsbrunn 4, PB4

Ett påbörjat hål cirka 200 meter från brunn 1 och 2 (PB1 resp PB2) har utförts ner till cirka 200 meters djup och sedan gjutits fast i det omgivande berget från botten av hålet upp till markytan. Enligt den berggrundsmodell (reservoar-) som Igrene utarbetat skall borrplatsen för detta hål, benämnt Produktionsbrunn 4, vara optimal för att träffa de underliggande gasreservoarerna. Tidigare har arbete genomförts för att säkra hålet. Under kvartalet har borrningar ner till 450 meter genomförts. Borrningarna genomfördes med tryckluftsborrning. Vid 450 meter nådde riggen sitt maximala djup. Under borrningarna uppmättes spår av metangas.

Förberedande arbete påbörjades för ytterligare fördjupning ner till 1000 meter.  Denna borrning kommer att utföras genom vattenborrning.

Ansökan om miljötillstånd för kommersiell produktion av naturgas

Igrenes verksamhet inom Morafältet ledde till att bolaget i november 2019 ansökte hos Länsstyrelsen Dalarna om tillstånd enligt Miljöbalken för utvinning och förvätskning av naturgas. I februari 2020 erhöll Igrene ett föreläggande från Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Dalarnas Län om kompletteringar till ansökan om tillstånd. Begärda kompletteringar är inskickade till Länsstyrelsen under maj månad.

I mars månad meddelar Regeringen genom miljöminister Isabella Lövin att Regeringen inte vidtar några åtgärder i anledning av underrättelsen från Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Dalarna.

Som skäl till Regeringens beslut anges att Igrenes planerade verksamhet inte omfattas av bestämmelsen i Miljöbalken om obligatorisk Regeringsprövning och att det saknas skäl att vidta någon åtgärd i anledning av Igrenes ansökan.

Regeringens beslut innebär att Miljöprövningsdelegationen nu kan slutföra pågående kommunikation med Igrene och därefter självständigt fatta beslut i frågan om miljötillstånd.

Igrene har i sin ansökan utvecklat och motiverat de miljömässiga argument som talar för naturgasutvinningen.

Ansökan om bearbetningskoncession

Bergsstaten har i maj begärt kompletteringar till Igrenes ansökan om bearbetningskoncession (produktionstillstånd). Igrene har påbörjat arbetet med kompletteringar.

Anmälan för borrning och produktionstest, produktionsbrunn 5, PB5

Igrene har i april månad skickat en anmälan till Miljönämnden Mora Orsa för borrning och produktionstester av ett nytt borrhål, PB5. Denna anmälan gällande miljöfarlig verksamhet är sådan som alltid sker innan ny verksamhet, exempelvis kärnborrning och djupborrning med påföljande tester, startas av Igrene. På denna plats har tidigare kärnborrningar gjorts till ett djup av 250 meter. Denna kärnborrning fick avbrytas på grund av kraftig gasgenomträngning och Igrene beslöt att gjuta igen kärnborrhålet. Denna plats är mycket intressant för vidare borrning och tester.  Miljökontoret återkommer i slutet av maj med en skrivelse med begäran om kompletteringar till ansökan.

Återställande av borrplatser

Under april och maj månad har Igrene åtgärdat flera borrplatser och återställt dessa enligt gällande föreskrifter. Merparten av de borrhål som längre inte är av intresse för vidare arbete/undersökningar av Igrene är nu återställda.

Väsentliga händelser efter första kvartalets utgång

Ansökan om bearbetningskoncession

Bergsstaten har i maj begärt kompletteringar till Igrenes ansökan om bearbetningskoncession (produktionstillstånd). Dessa begärda kompletteringar har översänts till Bergsstaten inom föreskriven tid i juni. Bergsstaten återkom i mitten av juli med föreläggande om ytterligare kompletteringar.

Borrningar i Produktionsbrunn 4 stoppades av Miljökontoret Mora Orsa

Mora Orsa Miljönämnd beslutar i slutet av juni, att förbjuda AB Igrene att fortsätta borrning och testutvinning på fastigheten, där PB4 är belägen, innan verksamheten har prövats av Länsstyrelsen.

Som motivering anger Miljönämnden att det råder nya omständigheter då det pågår en prövning av Igrenes ansökan om tillstånd till utvinning och förvätskning av naturgas. Det bedöms att ytterligare borrning ska hanteras inom tillståndsprövningen som en helhet och inte i separata anmälningsärenden. Beslutet är gällande även om det överklagas.

Miljönämndens beslut innebar att Igrene tvingades stoppa alla fältarbeten men Igrene överklagade beslutet till Länsstyrelsen med begäran om inhibition (verkställighetsförbud).

I början av juli månad mottogs Länsstyrelsens beslut om inhibition av Miljönämndens beslut, vilket innebar att fältarbetena kunde återupptas och fördjupningen av PB4 kunde igångsättas i mitten av juli.

Länsstyrelsens beslut, som senare kommer att avgöra ärendet slutligt, gäller tills vidare.

Igrene har nu hyrt in en rigg med bättre lyftkapacitet. Dessutom övergår borrningarna att utföras med vattenborrning. Det innebär att ett system är installerat där borrkax, via ett flertal tankar, sedimenteras och filtreras innan vattnet åter cirkuleras ner i borrhålet. Detta innebär att vi har möjligheten att nå önskat djup ner mot 1000 meter.

Anmälan för borrning och produktionstest

De av Miljökontoret begärda kompletteringarna för borrning och produktionstester för ett nytt borrhål, PB5, var delvis desamma som stoppade borrning vid PB4. Igrene har valt att avvakta med kompletteringar avseende PB5.

En ny anmälan för ytterligare produktionstester vid PB2 är inskickad till Mora Orsa Miljökontor. Ansökan gäller att sänka ner pumpen ytterligare 70 meter i PB2, till 400 meter, för ytterligare produktionstester.

Tredje kvartalets resultat

Bolaget redovisar 4 KSEK intäkter. Kostnaderna uppgår till 1 681 KSEK varav en väsentlig del avser kostnader för fältarbeten.

Svårigheterna att i ett prospekterande företag bedöma vilka poster som har ett varaktigt värde och som således kan bokföras som tillgång i balansräkningen har medfört att Bolaget valt att redovisa alla fältarbeten och omkostnader inklusive konsultkostnader över resultaträkningen. Direkta kostnader för borrhål bokförs som anläggningstillgång i balansräkningen och skrivs av enligt plan under 5 år.

Avskrivningar av anläggningstillgångar uppgår till 215 KSEK (217).

Resultatet för kvartalet är  – 1 678 KSEK  (- 1 454)

Bolagets resultat för kvartalet motsvarar - 0,08 SEK per aktie (-0,11)

Likviditet och finansiering

Den 31 maj 2020 uppgick Bolagets likvida medel till 5 484 KSEK (1 898). Bolaget hade vid rapportdatumet 1 437 KSEK (2 112) i kortfristiga skulder.

Bolaget har inga långfristiga skulder.

Eget kapital, aktiekapital och soliditet

Den 31 maj 2020 uppgick Bolagets eget kapital till 23 833 KSEK varav 2 229 KSEK utgjordes av aktiekapital, 1 118 KSEK av bundna reserver och resterande 20 486 KSEK av fritt eget kapital.

Bolagets soliditet uppgick den 31 maj 2020 till 94,3 %.

Anställda 

Bolaget har fyra personer anställda, en VD och tre fältarbetare. Därutöver finns tidvis inhyrda konsulttjänster.

Aktien

Aktien handlas sedan den 22 augusti 2014 på Spotlight Stockmarket under kortnamnet ABI och med ISIN-kod SE0006091476. Aktiekapitalet är efter genomförd nyemission i november 2019 fördelat på 22 290 284 aktier med ett kvotvärde om 0,10 SEK.

Samtliga aktier ägs med samma rätt till röst och vinst i bolaget.

Redovisningsprinciper

Från och med räkenskapsåret 2014/2015 upprättas årsredovisningen med tillämpning av Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3).

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen

Bolaget kommer att lämna återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

20 oktober 2020                                       Bokslutskommuniké 2020

Vid ytterligare frågor, kontakta Per Ahlenbäck, VD

per.ahlenback@igrene.se, 070 224 29 80                    

Om Igrene

AB Igrene prospekterar efter gas och olja i Siljansringen i Dalarna med fokus på gas. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har cirka 3 000 aktieägare.

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater.

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen. Ett stort antal provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas.

Arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om pågår.

Bolaget har undersökningstillstånd för gas och olja inom mycket stora områden av den del av Siljansringen som ligger utanför nedslagskratern där förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen instängd, är goda.

Igrene har ansökt hos Bergsstaten och Länsstyrelsen Dalarna om rätt att gå i kommersiell produktion av naturgas enligt Minerallagen respektive Miljöbalken.

Se www.igrene.se

AB Igrene (publ)
2020-03-01- 2019-03 01-    2019-09-01-      2018-09-01-
Resultaträkning      (KSEK) 2020-05-31 2019-05-31   2020-05-31     2019-05-31
3 mån 3 mån 9 mån 9 mån
Rörelseintäkter 4 0 4 318
Summa intäkter 4 0 4 318
Rörelsens kostnader
Externa kostnader -730 -518 -2 434 -6 435
Personalkostnader -736 -719 -1 964 -2 073
Avskrivningar/nedskrivningar -215 - 217 -   575 - 640
Summa rörelsens kostnader -1 681 -1 454 - 4 973 -9 148
Rörelseresultat -1 677 -1 454 -4 969 -8 830
Finansiella poster
Finansiella poster -1 0 -212 -   160
Resultat efter finansiella poster                             -1 678 -1 454 -5 181 -8 990
Årets resultat - 1 678 -1 454 -5 181 -8 990
AB Igrene (Publ)
Balansräkning (KSEK) 2020-05-31       2019-05-31       2019-08-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar       326      343       399
Materiella anläggningstillgångar 19 133 17 199 17 136
Finansiella anläggningstillgångar        50                50        50
Summa anläggningstillgångar 19 509 18 392 17 585
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar    277    402    289    
Kassa och bank 5 484 1 898    511
Summa omsättningstillgångar 5 761 2 300    800
Summa tillgångar    25 270 20 692        18 385
Skulder och eget kapital
Eget kapital
Bundet eget kapital   3 347   2 429   2 429
Fritt eget kapital 20 486 16 151 13 872
Summa eget kapital 23 833 18 580 16 301
Skulder
Kortfristiga skulder   1 437    2 112 2 084
Summa skulder   1 437    2 112 2 084
Summa skulder och eget kapital 25 270 20 692 18 385
AB Igrene (publ)
2020-03-01- 2019-03-01-    2019-09-01-      2018-09-01-
Kassaflödesanalys      (KSEK)     2020-05-31   2019-05-31     2020-05-31       2019-05-31
3 mån 3 mån 9 mån 9 mån
Rörelseresultat -1 678 -1 454 -5 181 -8 890
Avskrivningar och nedskrivningar    215     217     575     640
Övriga poster som ej ingår i kassaflödet
Betald ränta
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar      96   -288      12    -499
Ökning/minskning av kortfristiga skulder      41 1 437 -   647   5 455
Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 326 -  88 -5 241 -3 394
Investeringsverksamheten
Investering i immateriella anläggningstillgångar -23
Investering i materiella anläggningstillgångar -   806 - 58 -2 499 -1 699
Sålda materiella anläggningstillgångar    318
Kassaflöde från investeringsverksamheten - 806 - 58 -2 499 -1 404
Finansieringsverksamheten
Nyemission efter emissionskostnader 12 713 9 980
Amortering av lån -6 000
Upptagna lån   6 000          -6 300
Kassaflöde från finansieringsverksamheten                    0 0 12 713 3 680
Periodens kassaflöde                                     -2 132 - 146 4 973 -1 118
Likvida medel vid periodens början 7 616 2 044    511 3 016
Likvida medel vid periodens slut    5 484 1 898 5 484 1 898