Kvartalsrapport för AB Igrene, 1 september 2017 – 30 november 2017.

Rörelseresultatet för perioden uppgår till -1 775 KSEK (-1623).      

Resultat efter finansiella poster -1 820 KSEK (-1623).

Bolagets soliditet uppgår till 95,1% (97%).

Resultat per aktie -0,21 SEK (-0,19).

Väsentliga händelser under kvartalet

Borrningar och tester

Produktionshål 2 

I mitten av september påbörjades fördjupningsarbetet av VM 5, från 257 och ned mot 500 meter. Ökad gasintensitet kunde visuellt observeras under fördjupningsarbetet. Vid 400 meter djup uppnåddes en kritisk kapacitetsgräns för borriggen. För vidare borrning krävdes kraftigare rigg. Då ställtiden för att mobilisera ny borrigg var lång beslöts att nytt produktionstest skulle genomföras på 407 meters djup. Testet påbörjades den 17:e oktober och gasproduktionen hölls begränsad på ca 100 normal kbm metangas per timme (N kbm/h) för att inte överskrida testutrustningens kapacitet. Problem med metanhydrater påtvingade 7 dagars stopp och modifiering av nedsänkt pumpen. Ett fritt gasflöde på 35-40 N kbm/h kunde konstateras under stopp-perioden. Vid återstart av pump ökade gasflödet snabbt och fick åter hållas begränsat för att inte övertrycka systemet. Under testet uppmättes halten metan till omkring 96-97%.

Produktionshål 1  

Under produktionstestet av VM 5 visade intilliggande produktionsbrunn, VM4, tydliga tecken på aktivering. Gastrycket steg från obefintligt upp till 7 bar (g) i början av testperioden och var där stabilt genom hela testet. För att utröna aktivitetsnivå och produktionsflöde i VM 4 kopplades testutrustningen till brunnen. Initialt kunde stabilt flöde konstateras men efter 4 timmar hade trycket minskat och flödet avstannat. Efter 30 minuters avstängning var trycket i brunnen åter uppe på 7 bar (g). 

Kärnborrningar

Ett viktigt syfte med kärnborrningar är att vi vill dels bygga men också verifiera beräknings-modellen för den möjliga källan till gasförekomsten. I Morafältet genomfördes under september en provborrning till 400 meters djup vid en punkt som ligger 300 meter söder om Produktionshål 2. Vid ett djup på ca 300 m har olja påvisats i en zon på ca 7meter. I slutet av oktober har ytterligare en kärnborrning igångsatts i ett område som ligger 200 meter sydväst om Produktionshål 2. På 345 meters djup kunde gasströmning påvisas. Målet är att nå 500–600 meter och därmed komma under gabbrolagret.

Väsentliga händelser efter första kvartalets utgång

Borrningar och tester

Produktionshål 2

Det dynamiska förloppet vid senaste produktionstestet av VM 5, i oktober/november 2017, har analyserats vidare.  Företagets internationella teknikgrupp har nyligen varit samlad och gått igenom detaljerade testdata. Efterföljande beräkningar och kontroller kan nu verifiera att under testets slutfas uppnåddes ett flöde av naturgas på ca 1 000 normal kubikmeter i timmen (N kbm/h).

Testutrustningen är ursprungligen konstruerad för att utvinna gas som är löst i vatten. För varje kubikmeter vatten kan ca 3 kubikmeter gas frigöras. Flödesmätaren är anpassad för ett gasflöde av max 100 N kbm/h. Genom att förbikoppla mätaren kunde flödet ökas och där volymen istället har beräknats med hjälp av insamlade testdata.

Vi ser nu helt andra betingelser. Vi ser en stor andel fri gas, större volymer och högre tryck. För att dessa högre flöden och dess varaktighet ska kunna fastslås, genom en nytt produktionstest, så måste utrustningen samt produktionsbrunnen modifieras och säkras för helt andra flöden och tryck.

Undersökningtillstånd

Bolaget har ansökt om 4 års förlängning av undersökningstillståndet gällande Siljansringen-Ryssa 3.

Första kvartalets resultat

Bolaget redovisar inga intäkter. Kostnaderna uppgår till 1 627 KSEK varav en väsentlig del avser kostnader för provtagningar och analyser samt övriga konsulttjänster.

Svårigheterna att i ett prospekterande företag bedöma vilka poster som har ett varaktigt värde och som således kan bokföras som tillgång i balansräkningen har medfört att Bolaget valt att redovisa alla fältarbeten och omkostnader inklusive konsultkostnader över resultat-räkningen. Direkta kostnader för borrhål bokförs som anläggningstillgång i balansräkningen och skrivs av enlig plan under 5 år. 

Avskrivningar av anläggningstillgångar uppgår till 148 (167) KSEK.

Bolagets resultat för perioden motsvarar -0,21 (-0,19) SEK per aktie.

Likviditet och finansiering

Den 30 november 2017 uppgick Bolagets likvida medel till 7 604 (15 661) KSEK. Bolaget hade vid rapportdatumet inga långfristiga skulder.

Eget kapital, aktiekapital och soliditet

Den 30 november 2017 uppgick Bolagets eget kapital till 20 929 KSEK varav 868 KSEK utgjordes av aktiekapital, 1 118 KSEK av bundna reserver och resterande 18 943 KSEK av fritt eget kapital.

Bolagets soliditet uppgick den 30 november 2017 till 95 %.

Anställda

Bolaget har tre (3) personer anställda. Därutöver finns en inhyrd verkställande direktör och tidvis inhyrda konsulttjänster.

Aktien

Aktien handlas sedan den 22 augusti 2014 på AktieTorget under kortnamnet ABI och med ISIN-kod SE0006091476. Aktiekapitalet är efter genomförd nyemissionen i september 2016 fördelat på 8 677 670 aktier med ett kvotvärde om 0,10 SEK. Samtliga aktier ägs med samma rätt till röst och vinst i bolaget.

Redovisningsprinciper

Från och med räkenskapsåret 2014/2015 upprättas årsredovisningen med tillämpning av Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3).

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen

Bolaget kommer att lämna återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

20 april 2018                                            Halvårsrapport

20 juli 2018                                               Kvartalsrapport Q3

22 oktober 2018                                       Bokslutskommuniké 2018

Vid ytterligare frågor, kontakta Lars Svensson, Verkställande Direktör      lars.svensson@igrene.se, 070-2953070       


Om Igrene

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater. Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen. Flera provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kontinuerliga flöden av ren metangas. Nu pågår arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om. Igrene har varit verksamt i tretton år.  Bolaget har undersökningstillstånd för gas och olja inom mycket stora områden av den del av Siljansringen som ligger utanför nedslagskratern där förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen instängd, är goda. Med de nyligen erhållna undersökningstillstånden för ytterligare sju områden ämnar Igrene att även fördjupa undersökningsarbetet på några platser innanför kraterkanten.

Se www.igrene.se

Om oss

AB Igrene (publ) bedriver prospekterande verksamhet med avseende på gas, geotermi och olja vid Siljansringen.

Prenumerera

Dokument & länkar