Kvartalsrapport för tredje kvartalet, 1 mars – 31 maj 2015

Resultat efter finansiella poster för perioden uppgår till  – 1 636 KSEK

Resultat per aktie för perioden,  – 0,23 SEK

Bolagets soliditet uppgår till 92,2 %

Rapport om gaskvalitet i Mora-fältet

Nyemission har avslutats den 9 april 2015


Väsentliga händelser under tredje kvartalet

Gasanalyser
En rapport från det Franska Petroleuminstitutet avseende prover på gas, som tränger upp ur ett blott 220 meter djupt hål inom det s.k Morafältet, visar på höga halter (97.5 %) av metan, etan och även helium, vilket är positivt. Halterna av icke önskvärda gaser är försumbara.

Dessa gasprover har tagits från den plats där Igrenes första produktionshål kommer att borras.

Produktionshål för gas
Sent i maj blev det klart att Igrenes första produktionshål för att genomföra ett fullskaletest inom Morafältet, kommer att utföras av ett isländskt företag, Alvarr Drilling & Engineering, med utrustning som fraktas över till Sverige från Island. Bolagets företrädare Fridfinnur K Danielson har mångårig erfarenhet av borrningar till stora djup.

Nyemission
Den 9 april avslutades en nyemission som drog in 8.1 Mkr till bolaget. Därmed kunde Igrene säkerställa det kapital som behövs för att genomföra de borrningar och fullskaletest för produktion av metangas, som planeras under sommaren och hösten 2015. Kostnaderna för nyemissionen uppgår till drygt 500 00 kronor

Efter nytecknade 817 175 aktier i emissionen uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 6 991 405.

Aktiekapitalet ökade med 81 717 kronor till totalt 699 140 kronor.

2/3-delar av nyemissionen tecknades av befintliga aktieägare medan drygt 200 nytillkomna aktieägare stod för resten.

Väsentliga händelser efter tredje kvartalets utgång
Utförandet av Igrenes första produktionshål startar i slutet av juli och förväntas slutföras inom 5 veckor. Därefter kommer utrustning att appliceras/anslutas för att under ca 6 veckors tid testa vad detta enda hål kan producera i form av gasvolymer, kvalitet och uthållighet mm. Analysresultaten från fullskaletestet förväntas föreligga under december månad.

I samarbete med Institutionen för Geovetenskaper vid Uppsala Universitet har det genomförts seismiska undersökningar av de centrala delarna av det s.k Mora-fältet där Igrene anlägger sitt första produktionshål.

Med utrustning som utvecklats genom Universitetets medverkan har berggrunden under fyra olika profiler/linjer med en total längd om drygt 4 km undersökts med seismisk utrust-ning. Linjerna har dragits på ett sådant sätt att de följer och korsar av Igrene redan genomförda provborrhål.
Seismiken förväntas ge besked om strukturer i berggrunden ner till ca 2 000 m.
Analyserna av mätningsresultaten i fält är tidsödande och officiell rapport kommer att föreligga först under sen höst.

Fullskaletestet är nödvändigt för att säkerställa de teoretiska beräkningarna för Moraområdets sannolika gasvolymer, som tidigare offentliggjorts och som avser volymer ner till ca 700 meters djup (Igrenes största borrdjup så här långt).
Resultatet av de seismiska undersökningarna kan i sin tur förändra dessa bedömningar på ett positivt sätt.

Tredje kvartalets resultat
Bolaget redovisar inga intäkter. Kostnaderna under tredje kvartalet uppgår till 1 637 KSEK varav en väsentlig del avser kostnader för provtagningar och analyser samt övriga konsulttjänster.
Svårigheterna att i ett prospekterande företag bedöma vilka poster som har ett varaktigt värde och som således kan bokföras som tillgång i balansräkningen har medfört att Bolaget valt att redovisa alla fältarbeten och omkostnader inklusive konsultkostnader över resultat-räkningen. Direkta kostnader för borrhåll bokförs som anläggningstillgång i balansräkningen och skrivs av enlig plan under 5 år.
Avskrivningar av anläggningstillgångar uppgår för perioden till 325 KSEK.
Bolagets resultat för perioden motsvarar -0,23 SEK per aktie, beräknat på antalet aktier efter emissionen som avslutades i april 2015..

Likviditet och finansiering
Den 31 maj 2015 uppgick Bolagets likvida medel till 9 771KSEK.
Bolaget hade vid rapportdatumet inga långfristiga skulder.

Eget kapital, aktiekapital och soliditet
Den 31 maj 2015 uppgick Bolagets eget kapital till 12 200 KSEK varav 699 KSEK utgjordes av aktiekapital, 1 118 KSEK av bundna reserver och resterande 10 383 KSEK av fritt eget kapital.
Bolagets soliditet uppgick den 31 maj 2015 till 92,2 %.

Anställda
Bolaget har en (1) person anställd. Därutöver finns en inhyrd verkställande direktör och tidvis inhyrda konsulttjänster.

Aktien
Aktien handlas sedan den 22 augusti 2014 på AktieTorget under kortnamnet ABI och med ISIN-kod SE0006091476. Aktiekapitalet är efter nyemissionen under våren 2015 fördelat på 6 991 405 aktier med ett kvotvärde om 0,10 SEK. Samtliga aktier ägs med samma rätt till röst och vinst i bolaget.
Efter nyemissionen 2015 uppgår antalet aktieägare till cirka 650.
Så här långt handlas aktien i små volymer och till stor spred.

Redovisningsprinciper

Bolagets redovisning upprättas från och med innevarande räkenskapsår i enlighet med Bokförings-nämndens allmänna råd 2012:1 (K3 reglerna).

Denna rapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen

Bolaget kommer att lämna återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

23 oktober 2015                                                       Bokslutskommuniké

21 januari 2016                                                         Kvartalsrapport Q1

25 april 2016                                                              Halvårsrapport

Vid ytterligare frågor, kontakta Mats Budh,
Verkställande Direktör mats.budh@igrene.se, 070-650 62 26                            

Om Igrene

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater.


Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser längs Siljansringens perifera delar. Flera prov-borrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av metangas.
Nu pågår arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om.

Igrene har varit verksamt i cirka tio år. Bolaget har undersökningstillstånd för gas och olja för ca 71 000 hektar av den del av Siljansringen som ligger utanför nedslagskratern där förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen instängd, är goda.

Se www.igrene.se

Eftersom bolaget noterades den 2014-08-22 redovisas inga jämförelsetal för föregående års tredje kvartal.

Prenumerera

Dokument & länkar