• news.cision.com/
  • Igrene/
  • Mark- och miljödomstolen inhiberar Länsstyrelsens beslut om stopp för vidare fältarbeten

Mark- och miljödomstolen inhiberar Länsstyrelsens beslut om stopp för vidare fältarbeten

Report this content

Igrene har i överklagande till Mark- och miljödomstolen yrkat att Länsstyrelsens beslut om stopp för fältarbeten inom det så kallade Morafältet skall inhiberas, dvs att domstolen ska besluta att förbudet inte gäller. Vidare har bolaget yrkat att beslutet skall upphävas.

Igrene noterar med tillförsikt den snabbhet Mark- och miljödomstolen visat och det beslut som fattats.

Enligt lagen (1996:242) om domstolsärenden får en domstol som ska pröva ett överklagande besluta att det överklagade beslutet tills vidare inte får verkställas (inhibition). För att ta ställning till om inhibition ska meddelas måste en viss prövning av sakfrågan göras. För att inhibition ska vara motiverat bör som regel krävas en tämligen hög grad av sannolikhet för att överklagandet kommer att bifallas.

I sitt beslut meddelar Mark- och miljödomstolen att den ”bedömer att det, mot bakgrund av det som bolaget har anfört och utredningen i målet, har framkommit skäl att ifrågasätta det överklagade beslutets riktighet i sådan utsträckning att det finns anledning att besluta att nämndens beslut om förbud tills vidare inte ska gälla. Bolagets yrkande om inhibition ska därmed bifallas”.

Nu återstår för domstolen att ta ställning till sakfrågan, nämligen Igrenes yrkande att Länsstyrelsens och därmed även Miljönämndens beslut om stopp för vidare fältarbeten skall bifallas och avslagsbeslutet därmed upphävas.

För ytterligare information kontakta:

Mats Budh, vd

mats.budh@igrene.se

+4670 650 62 26

Denna information är sådan information som AB Igrene är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 20 juli 2021.

Om Igrene

AB Igrene prospekterar efter gas i Siljansringen i Dalarna. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket sedan 2014 och har cirka 3 000 aktieägare.

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater och Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen.

Igrene har ansökt hos Bergsstaten och Länsstyrelsen Dalarna om rätt att gå i kommersiell produktion av naturgas enligt Minerallagen respektive Miljöbalken. Bolaget lierar sig med samarbetspartner för att konvertera metangas till vätgas.

Se www.igrene.se