Miljöprövningsdelegationen avslår Igrenes ansökan om miljöprövning

Report this content

I november 2019 ansökte Igrene hos Länsstyrelsen Dalarnas Miljöprövningsdelegation, MPD, om miljöprövning enligt Miljöbalken. Sedan bolaget besvarat delegationens frågor i anledning av ansökan har ärendet remitterats till berörda myndigheter och markägare.

De remissyttranden som inkommit till MPD har Igrene bemött i yttrande till MPD den 1 oktober 2021. MPD avslår nu Igrenes ansökan.

I sin motivering till avslagsbeslutet framhåller MPD bland annat att de industrier inom regionen som idag använder naturgas i form av flytande metangas, LNG, planerar att successivt gå över till vätgas i sin produktion. Dessa industrier kan alltså enligt MPD inte utgöra kunder till Igrene.

Igrene har tydligt påpekat miljöfördelarna med svenskproducerad gas framför import av gas från Nordsjön och Ryssland. Omställningen från att använda LNG i industrin till vätgas kommer att ta lång tid, vilket MPD inte tar någon hänsyn till.

Igrene har vidare aktivt informerat i marknaden om att bolaget tecknat avtal med kanadensiska Proton Technology Inc. (Proton) och dess svenska licensinnehavare All Natural Swedish Energy AB (ANSE), om rätten att använda Protons patenterade teknik för omvandling av metangas till vätgas.

Tekniken handlar om att med relativ liten energiinsats omvandla metangas till vätgas direkt nere i borrhålen och samtidigt låta koldioxiden stanna kvar i marken. Metoden skapar inga miljöavtryck.

Igrene kommer nu att noga studera beslutet och överväga hur bolaget skall gå vidare.

För ytterligare information kontakta:

Mats Budh, tf VD

mats.budh@igrene.se

+4670 650 62 26

Denna information är sådan information som AB Igrene är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 22 oktober 2021.

Om Igrene

AB Igrene prospekterar efter gas i Siljansringen i Dalarna. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har cirka 3 000 aktieägare.

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater.

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen. Ett stort antal provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas.

Igrene har ansökt hos Bergsstaten och Länsstyrelsen Dalarna om rätt att gå i kommersiell produktion av naturgas enligt Minerallagen respektive Miljöbalken.

Se www.igrene.se