Nyhetsbrev December 2018

Återställning av produktionsbrunn 2

Arbetet med att avlägsna metanhydrater och återställa brunnen startades i början av november. Initialt säkrades brunnen genom injicering av vatten varefter den nedsänkta pumpen och dess 400 m långa drivanordningen och kunde demonteras och lyftas. Både varmvatten och hetvatten injicerades för att smälta metanhydrater. Vissa skador på pumpen kunde noteras vilka omedelbart kunde åtgärdas innan återmontage. Vid efterföljande testkörning kunde det konstateras att systemet fungerade utan anmärkningar.  

Produktionstest

Från slutet av november har fokus varit att varsamt pumpa ut ca 1 200 kbm vatten som injicerades när återställningsarbetet startade, allt för att hindra metangaser att tränga upp och riskera återställningsarbetet.

Gasvolymerna ut från brunnen har successivt stigit i en positiv trend sedan starten av produktionstestet i takt med att vattennivån i brunnen har sänkts. Under dygnet den 10 dec uppmättes i snitt ca 50 Normal kubikmeter per timme (Nkbm/h).  I slutet av veckan, den 14 december, hade genomsnittsvolymen ökat till ca 150 Nkbm/h. Vattennivån i brunnen är ej ännu nere på samma djup som vid testet i november 2017 vilket torde förklara att vi inte uppnått samma flöden (ca 1000 Nkbm/h) och gastryck i brunnen som tidigare.

Trots nattemperaturer ned mot minus 20 grader har testkörningen kunnat upprätthållas. Under helgen som gick sjönk temperaturen ytterligare och med stort vemod kan vi konstatera att flera gas och vattenledningar har sats igen av is: Detta har medfört att vi avbrutet vattenutpumpningen och gasproduktionen från brunnen i avvaktan på mer gynnsamma förhållande.

Tillstånd för utvinning och processering

Igrene hade ett utökat samråd med allmänheten i Mora den 28 november. Dessutom har samrådsunderlaget skickats ut till närboende och ytterligare flera myndighetsinstanser förutom Mora Kommun och Länsstyrelsen i Dalarna.

En miljökonsekvensutredning och teknisk beskrivning för utvinning och processering av naturgas till en LNG-anläggningen, har definierats nu under hösten där vi också beaktat från samråden inkomna synpunkter. Slutliga ansökningar, gällande både bearbetningskoncessionen hos Bergsstaten och miljöprövningen hos Länsstyrelsen i Dalarna är nu förberedda för att kunna skickas in. Förutsättningen för en ansökan är dock att vi kan påvisa stabilt gasflöde på hög nivå vilket är beroende på när produktionstestet kan slutföras.Om oss

AB Igrene (publ) bedriver prospekterande verksamhet med avseende på gas, geotermi och olja vid Siljansringen.

Prenumerera

Dokument & länkar